ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w cało- ści) 425.875.100 zł, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Górnośląskie Przedsię- biorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 15 lipca 2021 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, w sali nr 58 mieszczącej się na IV piętrze, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą- cego rejestr akcjonariuszy w miejsce dotychczasowego.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pobierz pełną treść ogłoszenia