ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Elektromonter - OES Mikołów 17/ZP/2021

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej, poszukuje kandydata do pracy w OES Mikołów w Mikołowie na stanowisku:

Elektromonter


Główny zakres obowiązków
 • obsługiwanie i nadzorowanie pracy urządzeń rozdzielni 20/6/0,4 kV i pompowni
 • raportowanie parametrów pracy pompowni bezpośrednio do dyspozytora spółki oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy pomp dla przełożonych
 • dokonywanie oceny stanu technicznego i parametrów eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci
 • zgłaszanie przełożonym zauważonych nieprawidłowości w pracy urządzeń i sieci
 • usuwanie na bieżąco usterek, zaistniałych uszkodzeń i awarii
 • zabezpieczanie oraz utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji
 • operatywna współpraca z dyspozytorem spółki i dostawcami energii elektrycznej
 • Wykonywanie bieżących prac serwisowych z zakresu elektromechaniki

Wymagania:
Niezbędne Pożądane
Wykształcenie zawodowe kierunkowe średnie techniczne
Doświadczenie zawodowe Minimum 2 lata Minimum 1 rok
Kompetencje
 • uprawnienia elektryczne G-1/E do 1 kV
 • znajomość czytania schematów elektrycznych
 • uprawnienia elektryczne G-1/E powyżej 1 kV
 • znajomość układów automatyki
 • uprawnienia G-2/E pompy powyżej 50 kW
 • znajomość układów sterowania
Umiejętności i cechy osobowościowe
 • praca w zespole
 • samodzielne podejmowanie decyzji
 • dokładność i sumienność
 • dyspozycyjność związana z pracą w ruchu ciągłym zmianowym
Znajomość arkuszy Excel celem tworzenia raportów


Oferujemy:
 • pracę w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • profesjonalne narzędzia pracy

Aplikacje zawierające CV należy przesyłać w terminie do dnia 19 czerwca 2022 r. na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem "Wydział Kadr – aplikacja OES Mikołów" lub na adres mailowy rekrutacja@gpw.katowice.pl.

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO kandydata ubiegającego się o pracę w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach.

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach, z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice (zwane dalej: Administratorem);
  • Administrator prowadzi operacje przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych.
  • Celem przetwarzania (w tym: zbierania) Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji Pani/Pana osoby.
  • Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (na podstawie Dz. U. z 2019 r. poz. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495 z późn. zmianami). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (na podstawie Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zmianami – dla potrzeb określenia terminów ew. roszczeń) oraz Regulaminy i wewnętrzne dokumenty zarządcze Administratora dot. polityki kadrowej (jako podstawa prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w rozumieniu Art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO) oraz – po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata – Art. 6 ust. 1 pkt. a. RODO.
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: iodo@gpw.katowice.pl, nr telefonu: +48 32 60 38 741 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).
 3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w systemach teleinformatycznych Administratora i nie są przekazywane osobom trzecim (chyba że taka konieczność wyniknęłaby z odrębnych przepisów prawa).
 4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z procesem rekrutacji.
 5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli taka czynność ma miejsce), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kandydacie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług i systemów teleinformatycznych Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań społeczno-ekonomicznych).
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji, następnie będą trwale niszczone, a ich archiwizowanie nastąpi wyłącznie w przypadku kandydatów, którzy przeszli do zaawansowanych etapów rekrutacji i istnieje konieczność – poprzez zgromadzoną dokumentację rekrutacyjną – potwierdzenia legalności procesu rekrutacyjnego (w takiej sytuacji czas przechowywania dokumentów wynosi maksymalnie 3 lata).