ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Elektromonter - Przepompownia Urbanowice - 31/ZP/2021

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej, poszukuje kandydata do pracy w Przepompowni Urbanowice w Tychach na stanowisku:

Elektromonter


Główny zakres obowiązków
 • obsługiwanie i nadzorowanie pracy urządzeń rozdzielni 6/0,4 kV oraz pompowni
 • dokonywanie oceny stanu technicznego i parametrów eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci
 • zgłaszanie przełożonym zauważonych nieprawidłowości w pracy urządzeń i sieci
 • usuwanie na bieżąco usterek, uszkodzeń i awarii w ramach swoich kompetencji
 • zabezpieczanie oraz utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji
 • operatywna współpraca z dyspozytorem spółki i dostawcami energii elektrycznej

Wymagania:
Niezbędne Pożądane
Wykształcenie Zawodowe kierunkowe Średnie techniczne
Doświadczenie zawodowe Minimum 1 rok Praktyka w obszarze utrzymania ruchu
Kompetencje
 • uprawnienia elektryczne G-1E powyżej 1 kV
 • znajomość układów automatyki i sterowania
 • znajomość czytania schematów elektrycznych
uprawnienia elektryczne G-1E / G-1D aparatura kontrolno-pomiarowa
Umiejętności i Cechy osobowościowe
 • praca w zespole
 • dokładność i sumienność
 • opanowanie
 • samodzielne podejmowanie decyzji
 • dyspozycyjność (praca w ruchu zmianowym)


Oferujemy:
 • pracę w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • profesjonalne narzędzia pracy

Aplikacje zawierające CV należy przesyłać w terminie do dnia 18 lutego 2022 r. na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem "Wydział Personalny – aplikacja Przepompownia Urbanowice" lub na adres mailowy rekrutacja@gpw.katowice.pl.

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO kandydata ubiegającego się o pracę w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach.

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice; tel.: +48 32 60 38 861; fax: +48 32 60 38 614; e-mail: gpw@gpw.katowice.pl (zwana dalej: Administratorem);
  • Administrator prowadzi operacje przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych;
  • Celem przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji Pani/Pana osoby;
  • Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162. z późn. zmianami), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509 z późn. zmianami– dla potrzeb określenia terminów ew. roszczeń) oraz Regulaminy i wewnętrzne dokumenty zarządcze Administratora dot. polityki kadrowej (jako podstawa prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w rozumieniu Art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO),
  • jak również przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie po uprzednim jednoznacznym wyrażeniu zgody przez kandydata – Art. 6 ust. 1 pkt. a. RODO.
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: iodo@gpw.katowice.pl, +tel.: +48 505 981 042 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).
 3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w systemach teleinformatycznych Administratora i nie są przekazywane osobom trzecim (chyba że taka konieczność wyniknęłaby z odrębnych przepisów prawa).
 4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z procesem rekrutacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania – jeśli jest to zasadne i zgodne z prawem), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli taka czynność jest zasadna i zgodna z prawem), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kandydacie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług i systemów teleinformatycznych Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań społeczno-ekonomicznych).
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji, następnie będą trwale niszczone, a ich archiwizowanie nastąpi wyłącznie w przypadku kandydatów, którzy przeszli do zaawansowanych etapów rekrutacji i istnieje konieczność – poprzez zgromadzoną dokumentację rekrutacyjną – potwierdzenia legalności procesu rekrutacyjnego (w takiej sytuacji czas przechowywania dokumentów wynosi maksymalnie 3 lata). Jakiekolwiek inne wydłużenie czasu przechowywania dokumentów aplikacyjnych może wynikać wyłącznie z odrębnych, nienaruszających ochrony danych osobowych, przepisów prawa.
 10. Najbardziej aktualne informacje dot. ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw są dostępne pod adresem: www.gpw.katowice.pl/rodo.php
Potwierdzam, że znam przysługujące mi prawa dot. moich danych osobowych oraz wiem, że w każdej chwili mogę skorzystać z pomocy Inspektora Ochrony Danych w zakresie przysługujących mi praw oraz informacji dot. ochrony moich danych osobowych, zgodnie z tymi danymi kontaktowymi: e-mail: iodo@gpw.katowice.pl, nr tel.: +48 505 981 042.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice; tel.: +48 32 60 38 861; fax: +48 32 60 38 614; e-mail: gpw@gpw.katowice.pl moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Oświadczam ponadto, że przekazuję moje dane osobowe świadomie i dobrowolnie