ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Aktywnie wspieramy projekt boDEREC-CE

Zasoby wodne, w tym wody przeznczonej do spożycia przez ludzi, narażone są na oddziaływanie zanieczyszczeń, które znacząco mogą obniżać ich jakość.

W ostatnich latach coraz częściej poruszany jest temat tzw. zanieczyszczeń nowo pojawiających się (ang. emerging contaminats, EC lub contaminants of emerging concern, CEC). Są to substancje chemiczne – zanieczyszczenia uwarunkowane działalnością człowieka, obecne w środowisku, które wcześniej nie były monitorowane i w stosunku do których brak jest powiązanych standardów regulacyjnych, a ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko jest w chwili obecnej nierozpoznany. Należą do nich m.in. farmaceutyki i środki ochrony osobistej (tzw. pharmaceuticals and personal care products, PPCPs), produkty weterynaryjne, a także związki chemiczne zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (część z nich także występuje w grupie PPCPs).

Obecność tych substancji w środowisku wodnym jest przedmiotem zainteresowania projektu boDEREC-CE: Rekomendacje dla wykrywania i oceny pozostałości farmaceutyków w wodach przeznaczonych do spożycia – budowanie potencjału w zarządzaniu zasobami wód pitnych w Europie Środkowej, który realizowany jest przez 12 partnerów, w tym Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach, od kwietnia 2019 roku.

Głównym celem projektu jest wypracowanie systemu zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi, które zagwarantowałoby podniesienie jakości wód przeznaczonych do spożycia. Realizacja projektu ma na celu ponadto studia nad obecnością farmaceutyków i środków ochrony osobistej w środowisku naturalnym, ocena skuteczności technologiczne aspekty oczyszczania wody z PPCP oraz stworzenie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji.

W ciągu 3 lat trwania projektu partnerzy opracowują szereg dokumentów, które mają wspomóc firmy wodociągowe oraz instytucje zarządzające gospodarką wodną m.in. Zabiór aktualnych praktyk w odniesieniu do zanieczyszczeń nowo pojawiających się w środowisku wodnym, które obejmować będzie przegląd istniejących praktyk identyfikacji zanieczyszczeń nowo pojawiających się, strategii łagodzenia, technik analitycznych oraz metodyki monitorowania zanieczyszczenia w środowisku wodnym.

W ramach projektu prowadzone są ponadto działania w ramach tzw. obszarach pilotażowych obejmujące prowadzenie monitoringu wody w kierunku zanieczyszczenia farmaceutykami. Ponadto prowadzone są badania modelowe mające na celu analizę zachowania zanieczyszczenia na drodze przepływu wód w zlewni.

W Polsce obszarem pilotażowym jest obszar zlewni zbiornika Kozłowa Góra oraz SUW Kozłowa Góra za który odpowiada Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach. Poza wskazanymi powyżej działaniami prowadzimy również badania efektywność uzdatniania wody na SUW Kozłowa Góra tak aby zarówno teraz jak i w przyszłości dostarczać naszym klientom bezpieczną wodę przeznaczoną do spożycia.

Dodatkowo partnerzy projektu prowadzą szereg działań zmierzających do zwiększenia świadomości i podnoszenia wiedzy w zakresie nowych zanieczyszczeń wody, które koordynuje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.