ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Mechanik diagnosta samochodowy – Wydział Transportu – Piekary Śląskie - 15/ZPK/2022

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej,poszukuje kandydata do pracy Wydziale Transportu w Piekarach Śląskich na stanowisko


Mechanik diagnosta samochodowy


Główny zakres obowiązków:
 • kontrola techniczna pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra,
 • prowadzenie ewidencji kontrolowanych pojazdów oraz pozostałej dokumentacji OSKP,
 • potwierdzenie w dowodzie rejestracyjnym pojazdów ważności przeglądu,
 • obsługa kasy fiskalnej, generowanie raportów, rozliczanie przychodu gotówki,
 • prowadzenie ewidencji CEPiK,
 • prace związane z konserwacją urządzeń i porządkowaniem obiektu.

Wymagania:
Niezbędne Pożądane
Wykształcenie Średnie Wyższe techniczne
Uprawnienia
 • w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
 • oświadczenie o niekaralności
 • 2 lata na Stacji Kontroli Pojazdów
Kompetencje
  Znajomość:
 • ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • rozporządzenia w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,
 • rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów
 • pozostałych aktów prawnych niezbędnych do przeprowadzania badań technicznych oraz funkcjonowania stacji diagnostycznej
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość podstaw mechaniki oraz napraw pojazdów
Umiejętności
 • pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • dokładność i sumienność


Oferujemy:
 • umowę o pracę na pełen etat
 • interesującą i odpowiedzialną pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • program szkoleń i rozwoju zawodowego.

Aplikacje zawierające CV należy przesyłać w terminie do dnia 19 czerwca 2022 r. na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem „Wydział Kadr – aplikacja Wydział Transportu” lub na adres mailowy rekrutacja@gpw.katowice.pl.

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO kandydata ubiegającego się o pracę w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:

 1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice; tel.: +48 32 60 38 861; fax: +48 32 60 38 614; e-mail: gpw@gpw.katowice.pl (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail: iodo@gpw.katowice.pl. Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz opcjonalnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w zakresie dobrowolnie przekazanych danych osobowych kandydata innych niż wymaganych ustawą, a związanych z procesem rekrutacji);
  • w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w przypadku prawnej potrzeby wykazania faktów/zdarzeń związanych z procesem rekrutacji i/lub wykazania wykonania obowiązków związanych z procesem rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141, z późn. zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji, następnie będą trwale niszczone, a ich archiwizowanie nastąpi wyłącznie w przypadku kandydatów, którzy przeszli do zaawansowanych etapów rekrutacji i istnieje konieczność – poprzez zgromadzoną dokumentację rekrutacyjną – potwierdzenia legalności procesu rekrutacji (w takiej sytuacji czas przechowywania dokumentów wynosi maksymalnie 3 lata). Jakiekolwiek inne wydłużenie czasu przechowywania dokumentów rekrutacyjnych może wynikać wyłącznie z odrębnych, nienaruszających ochrony danych osobowych, obowiązujących przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy publiczne uprawnione na podstawie przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa) oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, a konieczność przetwarzania danych osobowych nie jest realizowana na innej podstawie prawnej). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana wymaganych ustawowo danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy (niezależnie od wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych), tym samym odmowa podania tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kandydacie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
 11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.gpw.katowice.pl/rodo.php

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości

...............................................................

(miejsce, data, czytelny podpis)