ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Komunikat o utworzeniu rezerw

Obecny Zarząd dokonał szczegółowej analizy sytuacji finansowej Spółki. Na powstałe w ubiegłym roku należności obarczone dużym ryzykiem, postanowiono, zgodnie z ustawą o rachunkowości, utworzyć rezerwy finansowe w bilansie przedsiębiorstwa, które na dzień dzisiejszy wynoszą ponad 130 mln zł.

Powodem zawiązania tak wysokich rezerw jest realizowana przez poprzedni Zarząd Przedsiębiorstwa bardzo ryzykowna polityka finansowa polegająca między innymi na zawarciu tzw. umów kolejowych i poręczeniu wykupu obligacji firmy Inteko, co pociągnęło za sobą zajęcie przez banki kwoty przekraczającej 11 mln zł oraz trudności w odzyskaniu 20 mln zł. z obligacji Inteko. Rezerwy w kwocie blisko 103 mln zł zostały także zawiązane w związku z inwestycjami w instrumenty wysokiego ryzyka, jakimi okazały się certyfikaty Zamkniętych Funduszy Inwestycyjnych.

Operacje te nie zagrażają płynności finansowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, ani nie mają wpływu na cenę sprzedawanej wody, jej jakość czy też regularność dostaw. Obecnie Spółka sprzedaje wodę hurtowo po cenie 2 zł. 25 gr.

W 2014 roku uruchomiona będzie największa w historii GPW kwota przeznaczona na inwestycje. Na modernizację infrastruktury wodociągowej bowiem wydanych zostanie ponad 70 mln zł. Podczas planowanego na 3 kwietnia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPW sytuacja ta będzie szczegółowo analizowana. Przewidziano też zmiany w statucie Spółki polegające m.in. na obniżeniu kapitału.

Złożono dwa konkurencyjne projekty. Wniosek mniejszościowych akcjonariuszy (posiadających ok. 5 proc akcji) zakłada obniżenie kapitału zakładowego o ponad 304 mln zł przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 10 zł do 5 zł. Natomiast wniosek Województwa Śląskiego (posiadającego 80,3 proc. akcji) przewiduje obniżenie kapitału o około 60 mln zł, poprzez zmniejszenie wartości każdej akcji o 1 zł.

Kwota obniżenia kapitału pozwalająca na niezaburzone funkcjonowanie Spółki została skalkulowana na poziomie 60 mln zł. Pozwala to na bezpieczną realizację programu inwestycyjnego i zapewnia płynność finansową. Wniosek ten jest konsekwencją polityki właścicielskiej zmierzającej do stopniowego ograniczania działalności finansowej przedsiębiorstwa i skupienie się wyłącznie na zadaniach związanych z pozyskiwaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody mieszkańcom regionu.