ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2010

Ogłoszenie Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach O WYPŁACIE DYWIDENDY

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, że:

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dniu 7 sierpnia 2012 r. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku w wysokości 14 474 645,57 złotych, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 10 342 681,00 złotych,
  tj. 0,17 złotych na 1 akcję.
 2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku tj. w dniu 7 sierpnia 2012 roku (dzień dywidendy).
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010 na dzień 31 października 2012 r.

I. Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę w następujący sposób:

 1. dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, zgodnie z dyspozycją wypłaty dywidendy za rok 2011, po złożeniu stosownego OŚWIADCZENIA o braku zmian w ilości posiadanych akcji od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 7 sierpnia 2012 roku,
 2. dla pozostałych akcjonariuszy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez akcjonariusza, zgodnie z dyspozycją wypłaty dywidendy za rok 2011, po złożeniu stosownego OŚWIADCZENIA o braku zmian w ilości posiadanych akcji od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 7 sierpnia 2012 roku.
  OŚWIADCZENIE jest dostępne do pobrania na stronie internetowej przedsiębiorstwa pod adresem:

  http://www.gpw.katowice.pl/dywidenda2010.php

  Wiążącym dla Spółki jest wyłącznie prawidłowo wypełnione OŚWIADCZENIE udostępnione pod adresem internetowym wskazanym powyżej złożone osobiście na ręce upoważnionego pracownika Spółki lub przesłane listem poleconym na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem na kopercie „OŚWIADCZENIE” (oświadczenie nie musi być poświadczone przez notariusza). Możliwość składania OŚWIADCZENIA tyczy się tylko i wyłącznie wypłaty dywidendy za 2010 rok.

  Pozostałe zasady dotyczące formy składania OŚWIADCZENIA (pełnomocnictwa, sposób reprezentacji, terminy oraz kwestie podatkowe) są analogiczne do zasad składania dyspozycji wypłaty dywidendy.

II. Wymóg składania DYSPOZYCJI wypłaty dywidendy za rok 2010 dotyczy wyłącznie:

 1. Akcjonariuszy, którzy nie składali dotąd dyspozycji wypłaty dywidendy (za rok 2011);
 2. Akcjonariuszy, których dane osobowe lub numer konta bankowego uległy zmianie.

Celem realizacji powyższego uprawnienia, należy zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości w siedzibie Spółki od dnia 24 sierpnia 2012 roku do dnia 22 października 2012 r. w pokojach nr 15b oraz 16b, w godzinach od 9:00 do 14:00 i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy na prawidłowo wypełnionym formularzu DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY. Formularz DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY za rok 2010 jest dostępny do pobrania na stronie internetowej przedsiębiorstwa pod adresem:

http://www.gpw.katowice.pl/dywidenda2010.php

Wiążącym dla Spółki jest wyłącznie prawidłowo wypełniony formularz udostępniony pod adresem internetowym wskazanym powyżej podpisany w obecności upoważnionego pracownika lub przesłany listem poleconym zgodnie z poniższymi zasadami.

Uwaga! Wypełniony formularz dyspozycji wypłaty dywidendy należy podpisać dopiero podczas składania dyspozycji w obecności upoważnionego pracownika Spółki.

Wypełnioną i podpisaną dyspozycję można również przesłać listem poleconym na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice (w takim przypadku podpis pod dyspozycją musi zostać poświadczony przez notariusza).
Akcjonariusze nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy w siedzibie Spółki bądź przesłać listem poleconym (w takim przypadku podpis pod dyspozycją musi być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny) na adres Spółki.
Złożenie przez uprawnionego akcjonariusza do dnia 22 października 2012 roku dyspozycji wypłaty dywidendy przelewem na wskazany rachunek bankowy spowoduje dokonanie wypłaty dywidendy do dnia 31 października 2012 roku.
Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy po dniu 22 października 2012 roku może skutkować wypłaceniem dywidendy w terminie późniejszym niż do końca października 2012 roku

Uprawnieni akcjonariusze są zobowiązani do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Wypłaty dywidendy w imieniu niepełnoletniego akcjonariusza może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub tak jak w przypadku akcjonariusza ubezwłasnowolnionego – opiekun lub kurator, po przedstawieniu stosownego postanowieniu sądu opiekuńczego. Spadkobiercy uprawnionego akcjonariusza powinni przedstawić przy składaniu dyspozycji wypłaty dywidendy w szczególności: akt zgonu uprawnionego akcjonariusza, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Osoby współuprawnione z akcji (współwłaściciele akcji) powinny ustanowić na podstawie art. 333 § 2 kodeksu spółek handlowych wspólnego przedstawiciela. Wszyscy przedstawiciele składają jednomyślnie oświadczenie o wysokości udziałów we współwłasności w celu prawidłowego obliczenia podatku oraz oświadczenie o wyborze wspólnego przedstawiciela (na podstawie art. 333 § 2 kodeksu spółek handlowych), który w ich imieniu dokona wszystkich formalności związanych z wypłatą dywidendy. Współwłaściciel nie składa już wówczas dyspozycji wypłaty. Oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela mogą zostać złożone osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki, przesłane pocztą na adres Spółki lub dostarczone przez umocowanego przedstawiciela. W sytuacji, gdy oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela nie są składane w siedzibie Spółki, muszą zostać złożone z podpisem notarialnie poświadczonym.
W celu załatwienia formalności związanych z wypłatą dywidendy wspólny przedstawiciel składa osobiście lub przesyła pocztą (z podpisem notarialnie poświadczonym) jedną wspólną dyspozycję wypłaty dywidendy.
Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem dostarczenia do dnia 22 października 2012 roku aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają dyspozycje zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS-ie bądź umowie Spółki i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 9:00 – 14:00 tel. (32) 60 38 615, (32) 60 38 657.

Formularze do pobrania:

Dyspozycja wypłaty dywidendy - osoba fizyczna

Dyspozycja wypłaty dywidendy - osoba prawna

Oświadczenie - osoba fizyczna

Oświadczenie - osoba prawna

Oświadczenie pełnomocnik osoby fizycznej