ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2011

Ogłoszenie Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach O WYPŁACIE DYWIDENDY

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, że:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dniu 20 czerwca 2012 r. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku w wysokości 20 913 844,76 złotych, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 15 209 825,76 złotych, tj. 0,25 złotych na 1 akcję.
  2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku, tj. w dniu 20 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy).
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z sie­dzibą w Katowicach ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011 do końca września 2012 r.

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę w następujący sposób:

  1. dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji,
  2. dla pozostałych akcjonariuszy (m.in. emeryci, renciści) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji.

Celem realizacji powyższego uprawnienia należy zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości w siedzibie Spółki od dnia 27 czerwca 2012 roku do dnia 20 września 2012 r. w pokojach nr 15b oraz 21b, w godzinach od 9.00 do 14.00 i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy na prawidłowo wypełnionym formularzu DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY. Formularz DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY za rok 2011 jest dostępny do pobrania na stronie internetowej przedsiębiorstwa pod adresem:

http://www.gpw.katowice.pl/dywidenda.php

Wiążącym dla Spółki jest wyłącznie prawidłowo wypełniony formularz udostępniony pod adresem internetowym wskazanym powyżej podpisany w obecności upoważnionego pracownika lub przesłany listem poleconym zgodnie z poniższymi zasadami.

Uwaga! Wypełniony formularz dyspozycji wypłaty dywidendy należy podpisać dopiero podczas składania dyspozycji w obecności upoważnionego pracownika Spółki.

Pracownicy budynku Zarządu mogą składać dyspozycje wypłaty dywidendy do dnia 20 września w pokojach nr 15b oraz 21b w godzinach od 9.00 do 14.00. Wypełnioną i podpisaną dyspozycję można również przesłać listem poleconym na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice (w takim przypadku podpis pod dyspozycją musi zostać poświadczony przez notariusza). Akcjonariusze nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy w siedzibie Spółki bądź przesłać listem poleconym (w takim przypadku podpis pod dyspozycją musi być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny) na adres Spółki. Złożenie przez uprawnionego akcjonariusza do dnia 20 września 2012 roku dyspozycji wypłaty dywidendy przelewem na wskazany rachunek bankowy spowoduje dokonanie wypłaty dywidendy do dnia 30 września 2012 roku.

Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy po dniu 20 września 2012 roku może skutkować wypłaceniem dywidendy w terminie późniejszym niż do końca września 2012 roku

Uprawnieni akcjonariusze są zobowiązani do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Wypłaty dywidendy w imieniu niepełnoletniego akcjonariusza może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub tak jak w przypadku akcjonariusza ubezwłasnowolnionego opiekun lub kurator, po przedstawieniu stosownego postanowieniu sądu opiekuńczego. Spadkobiercy uprawnionego akcjonariusza powinni przedstawić przy składaniu dyspozycji wypłaty dywidendy w szczególności: akt zgonu uprawnionego akcjonariusza, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Osoby współuprawnione z akcji (współwłaściciele akcji) powinny ustanowić na podstawie art. 333 § 2 kodeksu spółek handlowych wspólnego przedstawiciela. Wszyscy przedstawiciele składają jednomyślnie oświadczenie o wysokości udziałów we współwłasności w celu prawidłowego obliczenia podatku oraz oświadczenie o wyborze wspólnego przedstawiciela (na podstawie art. 333 § 2 kodeksu spółek handlowych), który w ich imieniu dokona wszystkich formalności związanych z wypłatą dywidendy. Współwłaściciel nie składa już wówczas dyspozycji wypłaty. Oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela mogą zostać złożone osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki, przesłane pocztą na adres Spółki lub dostarczone przez umocowanego przedstawiciela. W sytuacji, gdy oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela nie są składane w siedzibie Spółki, muszą zostać złożone z podpisem notarialnie poświadczonym.

W celu załatwienia formalności związanych z wypłatą dywidendy wspólny przedstawiciel składa osobiście lub przesyła pocztą (z podpisem notarialnie poświadczonym) jedną wspólną dyspozycję wypłaty dywidendy.

Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem dostarczenia do dnia 20 września 2012 roku aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają dyspozycje zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS-ie bądź umowie Spółki i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów.

Formularze do pobrania:

Dyspozycja wypłaty dywidendy - osoba fizyczna.pdf

Dyspozycja wypłaty dywidendy - osoba prawna.pdf

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 9:00 - 14:00, tel. (32) 60 38 615, (32) 60 38657