Cena wody w przyszłym roku

Komunikat Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w sprawie ustalenia wysokości cen hurtowych wody w 2018 roku.

Od 2015 roku, cena wody sprzedawanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA wynosi 2,25 zł/m3 netto. Po raz pierwszy w historii Spółki klient hurtowy realizując zakup wody na określonym w indywidualnych umowach poziomie może otrzymać rabat w wysokości 6 gr/m3 netto. Polityka cenowa GPW zmierzała do utrzymania ceny wody na niezmienionym poziomie także w kolejnych okresach.

20 lipca 2017 roku weszło w życie nowe Prawo wodne, a wraz z nim większe maksymalne stawki opłaty za pobór wody ze środowiska. Brak jest ciągle rozporządzeń wykonawczych, dlatego ostateczna wysokość opłat środowiskowych nie jest znana. Tymczasem zgodnie z zawartymi umowami, do 30 września Spółka zobowiązana była przekazać swoim partnerom informację o cenie wody obowiązującej w kolejnym roku. Ze względu na to, Spółka sporządziła wariantową kalkulację ceny wody, uwzględniającą możliwe zmiany opłat.

Jeżeli zatem w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku łączna wysokość opłat zmiennych za pobór wód będzie odpowiadała łącznej wysokości tychże opłat w 2017 roku, wówczas CENA ZA DOSTAWĘ WODY w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku NIE ZMIENI SIĘ i wyniesie 2,25 zł/ m3 netto.

Natomiast jeśli od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będą wskazane w Ustawie Prawo wodne obciążenia publicznoprawne, a zwłaszcza istotny wzrost kosztów poboru wody, CENA ZA DOSTAWĘ WODY w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. wyniesie 2,59 zł/m3 netto.


Niezależnie od zmiany wysokości ceny wody wynikającej ze zmiany obciążeń publicznoprawnych Spółka oferuje klientom, jak było to w latach poprzednich, możliwość uzyskania upustu, w wysokości 6 gr/ m3 netto, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowach.

W przypadku, gdyby Spółka została zobowiązana do uiszczenia należności w innej wysokości niż należności publicznoprawne, z uwzględnieniem których zostały określone i podane ceny, podjęte będą nowe rozmowy z partnerami GPW. Ich celem będzie zawarcie porozumień o wysokości cen wody i upustów uwzględniających tę zmianę.

Opłata roczna GPW za pobór wody ze środowiska według obowiązujących stawek opłat- Opłata roczna GPW według maksymalnych stawek opłat wynikających z nowego Prawa wodnego-
7 mln 700 tys. zł 48 mln 100 tys. zł