Mówmy wspólnym głosem śląskich wodociągowców

Prezes GPW Łukasz Czopik podczas Śląskiego Seminarium Branży Wodociągowej zaapelował o wypracowanie jednolitego stanowczego i konstruktywnego stanowiska wodociągowców wobec zgłaszanych wątpliwości związanych z realizacją zapisów nowego prawa wodnego.

Podczas zorganizowanego w Katowicach 21 lutego 2018 r Śląskiego Seminarium Branży Wodociągowej stwierdzono, że największe wątpliwości budzi dziś obowiązek zapewnienia specjalnego pomiaru ilości pobieranych wód podziemnych i powierzchniowych dla potrzeb mieszkańców oraz odrębnego do innych celów, kwestie sprawozdawczości oraz rozliczania realizacji usług związanych z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Podczas debaty zwrócono uwagę także na wiele innych niedopowiedzeń a także braków dotyczących m.in. nowych zasad ustalania i zatwierdzania wieloletnich taryf za wodę.

Pomysł prezesa Łukasza Czopika nieprzypadkowo wyszedł właśnie ze środowiska śląskich wodociągowców, gdyż właśnie w tym regionie skupiają się wszystkie problemy wodociągowców w kraju. Liczne i blisko sąsiadujące ze sobą aglomeracje, wciąż duże wykorzystanie wody w przemyśle, specyfika hurtowego dostawcy wody jakim jest GPW oraz istnienie ponad 300 lokalnych firm wodociągowo –kanalizacyjnych stwarza szansę integracji jakiej nie ma nikt w Polsce, a tak silnego partnera nie da się zlekceważyć – mówił Łukasz Czopik.

Ideę wspólnych działań kontynuował Tadeusz Rzepecki - prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, który, podzielając potrzebę mówienia wspólnym głosem o sprawach wodociągowców, zadeklarował wsparcie Izby oraz lobbowanie na rzecz zaprezentowania wspólnego stanowiska branży. Takie działania są dziś niezbędne zarówno wobec Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie jak i autorów przygotowywanych rozporządzeń a także nowelizacji niedawno uchwalonego nowego prawa wodnego. Być może to jedyna szansa na ustanowienie racjonalnych zasad w budowaniu nowych taryf za wodę- podkreślił prezes T. Rzepecki podczas katowickiego seminarium.

W debacie o praktycznych aspektach zmian w zbiorowych zaopatrzeniu w wodę na tle nowych rozwiązań prawnych udział wzięli prezesi największych spółek wodociągowych w regionie. Śląskie Seminarium Branży Wodociągowej zorganizowała Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Kancelaria Prawna Sadkowski i Wspólnicy.

Zobacz prezentację przedstawioną podczas seminarium na temat zmian w ustawie o zaopatrzeniu w wodę