ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 i następnych Statutu Spółki, Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 425.875.100 PLN, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 6 kwietnia 2018 r. na godzinę 1000, w sali nr 1 mieszczącej się na IV piętrze w nowym budynku przy ul. Żeliwnej 38 z następującym porządkiem obrad: Ogłoszenie w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - pobierz pełną treść w formacie pdf