Referent/Inspektor ds. energetycznych nr ogłoszenia 2/ZK/2019

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej, poszukuje kandydata na stanowisku


Referenta/Inspektora ds. energetycznych


Główny zakres obowiązków
 • udział w prowadzeniu ewidencji i rozliczeń zużycia energii cieplnej, gazowej i elektrycznej
 • udział w prowadzeniu okresowej i rocznej analizy zużycia i kosztów energii cieplnej, gazowej i elektrycznej
 • udział w sporządzaniu zbiorczych zapotrzebowań na materiały i urządzenia, na środki trwałe i małocenne oraz wniosków o uruchomienie procedur zakupowych
 • współpraca przy sporządzaniu wniosków na Zarząd Spółki, specyfikacja istotnych warunków zamówienia i zapytań ofertowych w sprawach bieżących Wydziału Mechaniczno-Energetycznego
 • prowadzenie spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością (ISO – dokumentacje, protokoły, harmonogramy) w Wydziale Mechaniczno-Energetycznym
 • współpraca z innymi Wydziałami Spółki
 • nadzorowanie i przestrzeganie terminowości oraz prawidłowości prowadzonych działań

Wymagania:
Niezbędne: Pożądane
Wykształcenie średnie techniczne o kierunku energetycznym/elektroenergetycznym wyższe techniczne o kierunku energetycznym/elektroenergetycznym
Doświadczenie zawodowe rok pracy w przedsiębiorstwie wodociągowym lub w branży wodociągowo-kanalizacyjne
Kompetencje Znajomość:
 • obsługi aplikacji MS Office
 • znajomość zagadnień związanych z pracą pomp/pompowni
 • znajomość podstaw elektroenergetyki
Znajomość:
 • znajomość czytania dokumentacji technicznych i technologicznych
 • uprawnienia G2-D: kotły, pompy wody
 • prawo jazdy kat. B
Umiejętności:
 • analitycznego myślenia
 • pracy w zespole i pod presją czasu
Cechy osobowościowe:
 • dokładność i sumienność
 • dokładność i sumienność


Oferujemy:
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w ramach stosunku pracy
 • pracę w doświadczonym zespole w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • możliwości rozwoju zawodowego

Aplikacje zawierające CV należy przesyłać w terminie do dnia 30 pażdziernika 2019 r. na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem „Wydział Polityki Kadrowej – aplikacja Wydział Mechaniczno-Energetyczny” lub na adres mailowy rekrutacja@gpw.katowice.pl.

Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, udostępnia Pani/Pan swoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Przekazanie danych osobowych przekraczających zakres wymagany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółkę Akcyjną (czyli danych innych niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy) oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533 (dalej: „Spółka” lub „Pracodawca”).
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, adres e-mail: iodo@gpw.katowice.pl, telefon: 032 6038741.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązku ciążącego na Spółce, jak również na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: - podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy dotyczące: wykonania badań lekarskich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  a) w przypadku przekazania danych osobowych w celu wykorzystania w konkretnym procesie rekrutacyjnym - przez czas niezbędny na przeprowadzenie rekrutacji, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 3 lata;
  b) w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 1 roku, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń nie dłuższy niż 3 lata.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest Pani/Pan uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 12. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.