ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, że:

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dniu 28 sierpnia 2020 r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego Spółki i przeznaczeniu kwoty 41.751.962,70 zł z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. kwotę około 0,68 zł na 1 akcję.

II. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku tj. w dniu 28 sierpnia 2020 roku (dzień dywidendy).

III. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustaliło termin wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego na dzień 30 listopada 2020 r.

Uprawnieni Akcjonariusze powinni złożyć wypełniony druk pt. DYSPOZYCJA

1) e-mailowo. Przesłanie treści dyspozycji w postaci e-mail jest kwalifikowane przez Spółkę jako złożenie oświadczenia w formie dokumentowej. Spółka przyjmuje oświadczenia złożone drogą elektroniczną na adres: akcje@gpw.katowice.pl Należy przesłać skan podpisanego formularza "Dyspozycja wypłaty Dywidendy z kapitału rezerwowego" na wskazany adres poczty elektronicznej. W treści wiadomości e-mail prosimy zamieścić oświadczenie weryfikujące status akcjonariusza, wskazujące: serię, numer i rodzaj akcji uprawniających do dywidendy lub

2) listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Katowice 40-026, ul. Wojewódzka 19, z dopiskiem "Dywidenda – kapitał rezerwowy".

Do pobrania:
- Pełna treść ogłoszenia (PDF)
- DYSPOZYCJA Dywidenda-kapitał rezerwowy osoba fizyczna (DOCX)
- DYSPOZYCJA Dywidenda-kapitał rezerwowy osoba fizyczna (PDF)
- DYSPOZYCJA Dywidenda-kapitał rezerwowy os. prawna (DOCX)
- DYSPOZYCJA Dywidenda-kapitał rezerwowy os. prawna (PDF)
- Załącznik gdy akcjonariusz posiada większą ilość akcji (DOCX)
- Załącznik gdy akcjonariusz posiada większą ilość akcji (PDF)