Archiwum

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń grzewczych

Data publikacji: 10.10.2019
CPV: 39715200-9 urządzenia grzewcze

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-10 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-urzadzen-grzewczych.pdf
2019-11-05 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-fz_151_68_2019.pdf

Dostawa fabrycznie nowego zestawu do korelacji wraz z oprogramowaniem

Data publikacji: 10.10.2019
CPV: 38431300-8 Wykrywacze awarii

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-10 ogloszenie-o-zamowieniu-zestaw-do-korelacji.pdf
2019-11-05 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-fz_151_67_2019.pdf

Dostawa fabrycznie nowych 63 sztuk wodomierzy do wody zimnej wraz z 4 sztukami modułów impulsowych do wodomierzy na potrzeby Spółki

Data publikacji: 08.10.2019
CPV: 38421100-3 Wodomierze

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-08 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-10-28 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

Wywóz nieczystości płynnych

Data publikacji: 30.09.2019
CPV: 90111300-1, 90410000-4

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-09-30 formularz-ofertowy.pdf
2019-09-30 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-09-30 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2019-09-30 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2019-09-30 rodo-oswiadczenie-wykonawcy.pdf
2019-09-30 rodo-oswiadczenie-zgoda.pdf
2019-09-30 umowa-.pdf
2019-09-30 wykaz-uslug.pdf
2019-09-30 zalacznik-formularz-ofertowy.pdf
2019-09-30 zalacznik-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-09-30 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2019-10-09 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2019-10-29 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

Data publikacji: 20.09.2019
CPV: 39715200-9 urządzenia grzewcze

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-09-23 ogloszenie-o-zamowieniu-piece-akumulacyjne.pdf
2019-10-09 informacja-o-wyborze-www.pdf

Konserwacja dźwigów osobowych, towarowego oraz towarowo-osobowych znajdujących się na oddziałach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Data publikacji: 17.09.2019
CPV: 50750000-7 – Usługi w zakresie konserwacji wind

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Konserwację dźwigów osobowych, towarowego oraz towarowo-osobowych znajdujących się na oddziałach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 września 2019 roku do godz. 12:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.


Data publikacjiPlik do pobrania
2019-09-16 zalacznik-nr-1_opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-09-16 zalacznik-nr-2_formularz-ofertowy.doc
2019-09-16 zalacznik-nr-2_formularz-ofertowy.pdf
2019-09-16 zalacznik-nr-3_wzor-umowy.pdf
2019-09-16 zalacznik-nr-4_oswiadczenie-o-wykluczeniu.pdf
2019-09-16 zalacznik-nr-5_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2019-09-16 zalacznik-nr-6_wykaz-uslug.docx
2019-09-16 zalacznik-nr-6_wykaz-uslug.pdf
2019-09-16 zalacznik-nr-7_wykaz-osob.docx
2019-09-16 zalacznik-nr-7_wykaz-osob.pdf
2019-09-16 zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2019-09-20 tresc-pytan-z-wyjasnieniami.pdf
2019-09-24 informacja-z-jawnego-otwarcia.pdf
2019-10-10 ogloszenie-o-wyniku-postepowania.pdf
2019-10-14 zawiadomienie-o-wyniku-postepowania.pdf

Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 2 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch elektryczny.

Data publikacji: 12.09.2019
CPV: 31122000-7 jednostki prądotwórcze

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-09-13 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-agregatow-cz-2.pdf
2019-09-30 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-cz-2-agregaty-rozruch-elektryczny.pdf

Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 1 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch ręczny.

Data publikacji: 12.09.2019
CPV: 31122000-7 jednostki prądotwórcze

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-09-13 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-agregatow-cz-1.pdf
2019-10-14 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-agreagty-rozruch-reczny.pdf

Dostawa szczeliwa dla obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Data publikacji: 10.09.2019
CPV: 44425000-5 Pierścienie, uszczelki, opaski, uszczelnienia przyklejane i cementowe

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-09-10 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-09-26 zawiadomienie-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

Badanie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Data publikacji: 02.09.2019
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

 

Badanie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Pisemne oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna za 2019 r. i 2020 r. – przeznaczona dla Rady Nadzorczej” w terminie do dnia 10 września 2019 r., do godz. 8.30 w Sekretariacie Prezesa Zarządu, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach przez Komisję powołaną przez Radę Nadzorczą Spółki. Nie przewiduje się obecności Wykonawców przy otwarciu ofert.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-09-02 zal.1-do-zaproszenia_formularz-ofertowy.docx
2019-09-02 zal.2-do-zaproszenia_umowa-na-badanie-z-firma-audytorska.docx
2019-09-02 zaproszenie-do-skladania-ofert.doc