Archiwum

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 21.01.2011
CPV: CPV 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, faks +48 32 6038614, http://www.gpw.katowice.pl na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/80/2010 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie cytowanej wyżej ustawy na: Dostawę chlorku poliglinowego w ilości 300 ton - koagulanta przeznaczonego do uzdatniania wody do spożycia.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 21.01.2011
CPV: CPV 24313123-9 Siarczan glinu

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, faks +48 32 6038614, http://www.gpw.katowice.pl na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/79/2010 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie cytowanej wyżej ustawy na: Dostawę siarczanu glinu w ilości 3.000 ton - koagulanta przeznaczonego do uzdatniania wody do spożycia

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 21.01.2011
CPV: CPV 24311900-6 Chlor,24312220-2 Podchloryn sodowy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/95/2010 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na:Dostawę dezynfekantów do wody przeznaczonej do spożycia z podziałem na II części: Część I Dostawa chloru ciekłego w ilości 170,00 ton Część II Dostawa chloranu (I) sodu (podchlorynu sodu) w ilości 380,00 ton

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 21.01.2011
CPV: CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608.393.000,00zł, wpłacono w całości tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie zadania : Przyłączenie do sieci ENION S.A. Będzin budynków zakładowych na terenie SUW Maczki" Nr postępowania : OG/322/ 4 /2011 CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie.pdf
2011-11-02 siwz.pdf
2011-11-02 warunki_przylaczenia.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 20.01.2011
CPV: CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice ,zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000 zł, wpłacono w całości, 40 - 026 Katowice tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, e-mail:gpw@gpw.katowice.pl,ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na zadanie p.n: "Zasilanie w energię elektryczną budynku socjalno - biurowego na OSM Mikołów".

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 siwz-zasilanie_w_energie.pdf
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu.pdf
2011-11-02 dokumentacja_techniczna.zip
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_modyfikacja_siwz.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 19.01.2011
CPV: CPV 24111000-5 - wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice ,zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000 zł, wpłacono w całości, 40 - 026 Katowice tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, e-mail:gpw@gpw.katowice.pl,ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na zadanie p.n: Dostawy w 2011r. dla wszystkich jednostek Spółki gazów technicznych

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 siwz_gazy.pdf
2011-11-02 ogloszenie_pelne_gazy_techniczne.pdf
2011-11-02 ii_tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_modyfikacja_siwz.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 19.01.2011
CPV: CPV 24314100-9 Nadmanganian potasu

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na:Dostawę nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu) w ilości 8,00 ton - utleniacza do wody przeznaczonej do spożycia. Nr postępowania: OG/322/3/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 siwz_nadmanganian_potasu.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 14.01.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę następujących towarów: 1. Klej do płytek chemoodporny Ceresit CU 22 w ilości 384 kg 2. Fuga chemoodporna CE 44 szara Ceresit w ilości 30 kg

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_dostawa_kleju_do_plytek_i_fugi.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 13.01.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax.: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę 9 sztuk podłóg wychwytujących oraz 1 sztuki pojemnika "bezpiecznego" na zużytą wełnę, ścierki i szmaty czyszczące

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_podlogi_wychwytujace_i_pojemnik.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 13.01.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę blachy stalowej czarnej g/w w gat. St3s(S 235) o wymiarach 5,0x1500x3000 ark 15 (ok. 2650 kg)

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_dostawa_blachy_stalowej.pdf