ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do laboratoriów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z podziałem na 3 części: Część 1 Dostawa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego Część 2 Dostawa zamkniętego systemu chłodzącego do analizatora CFA Część 3 Dostawa dygestoriów

Data publikacji: 17.09.2021
CPV: Dla Części 1: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki 38433000-9 Spektrometry 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych 42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria 38436000-0 Wytrząsarki i akcesoria 38436600-6 Homogenizatory zanurzeniowe 38425800-8 Densytometry 31644000-2 Różne rejestratory danych Dla Części 2: 42122500-5 Pompy laboratoryjne i akcesoria 42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria Dla Części 3: 3918000-7 Meble laboratoryjne

Postępowanie Nr FZP/322/38/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php,a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 29 września 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 29 września 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/39482/details   

„Dostawa i montaż fabrycznie nowych klimatyzatorów typu split”

Data publikacji: 16.09.2021
CPV: 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne 39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-09-16 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-09-24 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-klimatyzatory.pdf
2021-10-08 zawiadomienie-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

Wykonanie usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas Europejskiego Forum Przyszłości

Data publikacji: 15.09.2021
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie Nr FZP/322/37/2021 na wykonanie zadania pn.: Wykonanie usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas Europejskiego Forum Przyszłości
prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a)  ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1129).  

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-09-20 ogloszenie-o-dobrowolnej-przejrzystosci-ex-ante-2021-ojs182-474419-pl.pdf
2021-10-05 informacja-o-zamowieniu.pdf
2021-10-15 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

„Dostawę fabrycznie nowych myjek, zmywarki i szorowarki” z podziałem na części: Część 1: Dostawa myjek do okien, Część 2: Dostawa zmywarki i szorowarki, Część 3: Dostawa myjek wysokociśnieniowych

Data publikacji: 14.09.2021
CPV: Część 1: 42995000 - Różne maszyny czyszczące, Część 2: 39713410-0 - Maszyny do czyszczenia podłóg. Część 3: 42924740-8 - Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca.

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-09-14 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-10-04 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

Remont instalacji dozowania podchlorynu w budynku chlorowni – OES Mikołów (obiekt Murcki)

Data publikacji: 13.09.2021
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont instalacji dozowania podchlorynu w budynku chlorowni – OES Mikołów (obiekt Murcki)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-09-13 przedmiar_rob_wew_ppi_024_2559_2021.pdf
2021-09-13 przedmiar_rob_zew_ppi_024_2559_2021.pdf
2021-09-13 zalacznik_5_opis_techniczny_ppi_024_2559_2021.pdf
2021-09-13 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_2559_2021.pdf
2021-09-13 zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_2559_2021.doc
2021-09-13 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_2559_2021.pdf
2021-10-11 211011_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ppi_024_2559_2021.pdf

Wykonanie usług promocyjnych i reklamowych podczas SILESIA MARATHON

Data publikacji: 30.08.2021
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie nr FZP/322/35/2021

dla wykonania zadania pn.: Wykonanie usług promocyjnych i reklamowych podczas SILESIA MARATHON, zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2021.1129.).

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-30 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf
2021-09-17 informacja-o-udzieleniu-zamowienia_publiczne.pdf
2021-09-24 ogloszenie-o-wyniku-postepowania.pdf

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej

Data publikacji: 24.08.2021
CPV: 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne

Postępowanie Nr FZP/322/31/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 1 września 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 1 września 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/37375/details   

Przebudowa przepompowni opaskowej Frelichów

Data publikacji: 18.08.2021
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45231112-3 Instalacja rurociągów 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

Postępowanie Nr FZP/322/33/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl  

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 2 września 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 2 września 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/36948/details  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 9 września 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 9 września 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.    

Badanie sprawozdań finansowych Spółek Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Data publikacji: 16.08.2021
CPV: CPV: 79200000-6 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Badanie sprawozdań finansowych Spółek Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna za lata 2021, 2022.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 września 2021 roku do godz. 08:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-16 zal-1-do-zaproszenia-_formularz-ofertowy.docx
2021-08-16 zal-2-do-zaproszenia_umowa-na-badanie-z-bieglym.pdf
2021-08-16 zal-2a-do-zaproszenia_umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych.pdf
2021-08-16 zaproszenie-do-skladania-ofert-na-badanie-sprawozdan-2021-2022.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Adaptacja części holu głównego Siedziby Spółki na potrzeby budowy Centrum Monitorowania obiektów GPW S.A”

Data publikacji: 13.08.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Adaptacja części holu głównego Siedziby Spółki na potrzeby budowy Centrum Monitorowania obiektów GPW S.A”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-13 210813_projekt-umowy_ppi-024-2369-2021.pdf
2021-08-13 210813_zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi-024-2369-2021.pdf
2021-08-13 210813_zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_szkic_ppi_024_2369_2021.pdf
2021-08-13 210813_zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi-024-2369-2021.doc
2021-08-13 210813_zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi-024-2369-2021.pdf
2021-09-23 ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_ppi_024_2369_2021.pdf