ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

„Dostawa fabrycznie nowych części do sprzętu do pielęgnacji zieleni”

Data publikacji: 11.03.2022
CPV: 16800000-3 Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie

Warunki oraz przedmiot postępowaniaData publikacjiPlik do pobrania
2022-03-11 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-03-22 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz opracowanie, złożenie wniosku i reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym uzyskania pozwolenia

Data publikacji: 10.03.2022
CPV: 71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert oraz przeprowadzenia drugiego etapu postępowania.   

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy na zadanie:

Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz opracowanie, złożenie wniosku i reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym uzyskania  pozwolenia na:

·wprowadzanie do cieku Gniotek w km 1+650 wylotem urządzeń kanalizacyjnych wody wodociągowej pochodzącej z okresowego opróżniania i płukania zbiorników sieciowych i z prowadzonego w sposób ciągły automatycznego pomiaru mętności   i chloru z terenu Oddziału Eksploatacji Sieci „Mikołów” w Mikołowie;

·wprowadzanie do rowu nr 1 w km 0+776 wylotem urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych, oraz wody wodociągowej pochodzącej z okresowego opróżniania i płukania zbiorników sieciowych, wody z prowadzonego w sposób ciągły automatycznego pomiaru mętności i chloru, oraz wody z uszczelnienia wałów pomp z terenu Oddziału Eksploatacji Sieci „Mikołów”  w Mikołowie.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 marca 2022 roku do godz.10:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice .                      

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19  w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 10:30 w pokoju nr 36.


Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert oraz przeprowadzenia drugiego etapu postępowania.   

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-03-10 zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2022-03-10 formularz-ofertowy-zal.-1..docx
2022-03-10 zalacznik-nr-2.-do-zaproszenia.docx
2022-03-10 zalacznik-nr-2.1.-do-zaproszenia.docx
2022-03-10 wykaz-wykonywanych-uslug-zal.3.docx
2022-03-10 kaluzula-rodo-zal.4.docx
2022-03-10 wzor-umowy-zalacznik-5.pdf
2022-03-10 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2022-03-22 odpowiedzi_na_pytania.pdf
2022-04-14 wybor-oferty.pdf

Dostawa gazów laboratoryjnych dla laboratoriów Wydziału Badania Wody

Data publikacji: 09.03.2022
CPV: 24211900-4- tlen; 24111100-6-argon; 24111700-2-azot; 24111300-8-hel;

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-03-09 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-.....-.pdf
2022-03-23 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

Opracowanie projektu wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz dla pomieszczeń Centrum Monitoringu i stanowiska Kancelarii w budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach

Data publikacji: 25.02.2022
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie projektu wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz dla pomieszczeń Centrum Monitoringu i stanowiska Kancelarii w budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 marca 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-02-25 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_511_2022.pdf
2022-02-25 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_511_2022.pdf
2022-02-25 zalaczniki_edytowalne_1_4__ppi_024_511_2022.doc
2022-02-25 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_511_2022.pdf
2022-04-14 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_511_2022.pdf

Druk Albumu Pamiątkowego z okazji 140-lecia działalności państwowych wodociągów na Górnym Śląsku

Data publikacji: 18.02.2022
CPV: 79823000-9 usługi drukowania i dostawy, 79820000-8 usługi związane z drukowaniem

Nr postępowania FZP/322/5/2022

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (zwane dalej: „Postępowaniem”) dotyczy zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż próg unijny i prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy Ustawy.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji, tj. w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet (dalej jako: „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

https://oneplace.marketplanet.pl

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 03 marca 2022 r. godz. 10:00:00. 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: 

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/52908/details 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa garaży i pomieszczeń magazynowych na terenie OES Czarny Las”

Data publikacji: 18.02.2022
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa garaży i pomieszczeń magazynowych na terenie OES Czarny Las”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-02-18 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_436_2022.pdf
2022-02-18 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_436_2022.pdf
2022-02-18 zalaczniki_edytowalne_1_4_ppi_024_436_2022.doc
2022-02-18 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_436_2022.pdf
2022-04-07 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_436_2022.pdf

Remont układu stabilizacji ciśnienia wody stanowisk pomiarowych do legalizacji wodomierzy – Oddział Gospodarki Wodomierzowej Chorzów

Data publikacji: 18.02.2022
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont układu stabilizacji ciśnienia wody stanowisk pomiarowych do legalizacji wodomierzy – Oddział Gospodarki Wodomierzowej Chorzów

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-02-18 220218_opis-techniczny_ppi-024-433-2022.pdf
2022-02-18 220218_projekt-umowy_ppi-024-433-2022.pdf
2022-02-18 220218_przedmiar_ppi-024-433-2022.pdf
2022-02-18 220218_zalacznik-1-do-opisu-technicznego_ppi-024-433-2022.pdf
2022-02-18 220218_zalacznik-2-do-opisu-technicznego_ppi-024-433-2022.pdf
2022-02-18 220218_zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi-024-433-2022.doc
2022-02-18 220218_zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-024-433-2022.pdf
2022-04-07 220407_uniewaznienie_ppi_024_433_2022.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont szybu wentylacyjnego „Szczęśliwa Pomoc” - odtworzenie płyty zamykającej szyb

Data publikacji: 10.02.2022
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont szybu wentylacyjnego „Szczęśliwa Pomoc” - odtworzenie płyty zamykającej szyb

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 lutego 2022 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-02-10 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-024-358-2022.pdf
2022-02-10 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-024-358-2022.pdf
2022-02-10 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi-024-358-2022.docx
2022-02-10 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-358-2022.pdf
2022-04-12 220411_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ppi_024_358_2022.pdf

Wymiana pieca C.O. w budynku studni zbiorczej – SUW Czaniec

Data publikacji: 10.02.2022
CPV: 44621200-1 Kotły grzewcze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana pieca C.O. w budynku studni zbiorczej – SUW Czaniec

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 lutego 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 25 lutego 2022 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-02-10 zalacznik_5_opis_techniczny_ppi_024_352_2022.pdf
2022-02-10 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_352_2022.pdf
2022-02-10 zalaczniki_edytowalne_1_4_ppi_024_352_2022.doc
2022-02-10 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_352_2022.pdf
2022-02-15 odpowiedz_na_pytanie_ppi_024_352_2022.pdf
2022-02-25 informacja_z_jawnego_otwarcia_ofert_ppi_024_352_2022.pdf

Wykonanie zmiany przepływu hydraulicznego rurociągu technologicznego R19 zasilającego chlorownię oraz zbiorniki roztworu koagulantu w ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 10.02.2022
CPV: 44162000-3 Instalacje rurowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie zmiany przepływu hydraulicznego rurociągu technologicznego R19 zasilającego chlorownię oraz zbiorniki roztworu koagulantu w ZUW Dziećkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 lutego 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-02-10 przedmiar_ppi_024_351_2022.pdf
2022-02-10 zalacznik_5_opis_techniczny_ppi_024_351_2022.pdf
2022-02-10 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_351_2022.pdf
2022-02-10 zalaczniki_edytowalne_1_4_ppi_024_351_2022.doc
2022-02-10 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_351_2022.pdf
2022-04-14 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_351_2022.pdf