Archiwum

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja stacji trafo nr inw. I-00059020”

Data publikacji: 21.08.2019
CPV: 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja stacji trafo nr inw. I-00059020”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-08-21 20190821_opis-przedmiotu-zamowienia_025-2200-2019.pdf
2019-08-21 20190821_projekt-umowy_ppi-025-2200-2019.pdf
2019-08-21 20190821_zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi-025-2200-2019.doc
2019-08-21 20190821_zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-025-2200-2019.pdf
2019-09-02 20190830_informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-2200-2019.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN600 Mysłowice – Traugutt (ul. Obrzeżna Zachodnia – ul. Skałki)”.

Data publikacji: 19.08.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN600 Mysłowice – Traugutt (ul. Obrzeżna Zachodnia – ul. Skałki)”.

Nr postępowania FZP/322/33/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie  na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.:

−        w formie pisemnej albo,

−       w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ. O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/7675/details

Naprawa konstrukcji wsporczych wraz z odtworzeniem powłoki antykorozyjnej iglic odgromowych i bramek liniowych linii 110 kV – ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 16.08.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Naprawa konstrukcji wsporczych wraz z odtworzeniem powłoki antykorozyjnej iglic odgromowych i bramek liniowych linii 110 kV – ZUW Dziećkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-08-16 zalacznik-5-opis-techniczny-ppi-025-2165-2019.pdf
2019-08-16 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-025-2165-2019.pdf
2019-08-16 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi-025-2165-2019.doc
2019-08-16 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-025-2165-2019.pdf
2019-10-18 20191014_ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania_ppi-025-2165-2019.pdf

Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas „Symphoethnic” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Data publikacji: 14.08.2019
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie Nr FZP/322/32/2019 na zadanie pn.: Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas „Symphoethnic” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-08-14 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf
2019-08-22 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2019-08-23 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas FEST Festival 2019 w Parku Śląskim w Chorzowie

Data publikacji: 14.08.2019
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie Nr FZP/322/31/2019 na zadanie pn.: Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas FEST Festival 2019 w Parku Śląskim w Chorzowie zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-08-14 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf
2019-08-21 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2019-08-23 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

Dostawa fabrycznie nowych pomp z odziałem na 3 części. Część 1 Dostawa zespołu pompowego 25P21-2RK-06 Część 2 Dostawa elektromagnetycznej pompy dozującej Część 3 Dostawa pomp zatapialnych do cieczy zanieczyszczonych

Data publikacji: 13.08.2019
CPV: 42122000-0 - Pompy

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-08-13 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-08-27 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2019-09-10 zawiadomienie_o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf
2019-09-13 zawiadomienie-o-rozstrzygniecie-postepowania-pompy-cz-3-str.pdf
2019-09-13 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-pompy-cz-2-str.pdf

Zakup części zamiennych do rusztu taśmowego Rts 0924 produkcji ZUK „Stąporków” do kotła WR-1,25

Data publikacji: 13.08.2019
CPV: 44621210-4 wodne kotły grzewcze, 42390000-6 części palników, palenisk lub pieców

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-08-13 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-09-03 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-czesci-do-rusztu-staporkow-str.pdf

Przeprowadzenie rozpoznania występowania zanieczyszczenia PPCP w wybranych obszarach SUW/ZUW w obszarze działania Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach.

Data publikacji: 12.08.2019
CPV: 73111000-3 – laboratoryjne usługi badawcze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

"Przeprowadzenie rozpoznania występowania zanieczyszczenia PPCP w wybranych obszarach SUW/ZUW w obszarze działania Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach."

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia 2019 roku do godz. 9:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice.
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową lub osobiście. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 9:30 w Sali nr 7 (parter budynku).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w języku angielskim.

Górnośląskie Przedsiębriostwo Wodociagów SA w Katowicach (a joint stock company), Poland, Katowice 40-026, Wojewódzka 19, registered by the District Court Katowice – Wschód in Katowice, 8th Commercial Division of the National Court Register under the number 0000247533, identified with the statistical ID number (REGON) 271506695, Tax ID No (NIP) 634 012 87 88, amount of the share capital: PLN 425,875,100.00 – paid up in total, tel +48 332 6038861, fax +48 32 6038614, website: http://www.gpw.katowice.pl/, would like to invite to submit an offer for:

“Carry out detection of the presence of PPCP contamination in selected areas of Water Treatment Station/Water Treatment Plants within the area of operation of Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA of Katowice”.

The bid shall be submitted by August 21, 2019 by 9:00 am to the address Katowice 40-026, Wojewódzka 19, Poland.
Bids can be submitted by post or personally. The date and hour of delivery of the consignment to the Procuring Entity shall be decisive.
All bids received by the Procuring Entity after the above deadline shall not be opened and shall be promptly returned to the Contractors.
The bid opening (open to the public) will be made on August 21, 2019 at 9:30 am in Room 7 (ground floor).                  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-08-13 zal_1_opz.pdf
2019-08-13 zal_2_formularz_ofertowy.pdf
2019-08-13 zal_3_umowa.pdf
2019-08-13 zal_4_oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.pdf
2019-08-13 zal_5_rodo.pdf
2019-09-04 zaproszenie-siwz-.pdf
2019-08-13 appendix1_translationen.pdf
2019-08-13 appendix2_translationen.pdf
2019-08-13 appendix3_translationen.pdf
2019-08-13 appendix4_translationen.pdf
2019-08-13 appendix5_translationen.pdf
2019-08-13 invitation_translation.pdf
2019-08-23 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-09-04 ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Wymiana instalacji elektrycznej w podziemiach Przepompowni Staszic (hala A,B,C) – SUW Miedary”

Data publikacji: 09.08.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 712480000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Wymiana instalacji elektrycznej w podziemiach Przepompowni Staszic (hala A,B,C) – SUW Miedary”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 20 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-08-09 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-025-2109-2019.pdf
2019-08-09 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-025-2109-2019.pdf
2019-08-13 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi-025-2109-2019.doc
2019-08-13 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-025-2109-2019.pdf
2019-08-20 informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-2109-2019.pdf
2019-09-20 ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_ppi_025_2109_2019.pdf

Malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych w budynku biurowym przy ul. Wojewódzkiej 10 w Katowicach

Data publikacji: 09.08.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

"Malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych w budynku biurowym przy ul. Wojewódzkiej 10 w Katowicach"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-08-09 przedmiar-ppi_025_2100_2019-.pdf
2019-08-09 zalacznik-5-opis-techniczny-ppi_025_2100_2019-.pdf
2019-08-09 zalacznik-6-projekt-umowy-do-ppi_025_2100_2019-.pdf
2019-08-09 zalaczniki-1_4_edytowalne-w_ppi_025_2100_2019_.doc
2019-08-09 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi_025_2100_2019_.pdf
2019-08-23 informacja-z-otwarcia-ofert-ppi_025_2100_2019.pdf
2019-09-17 20190917_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ppi-025-2100-2019.pdf