Archiwum

Remont Salki Zarządu i Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19

Data publikacji: 06.03.2020
CPV: 45450000-6- Roboty wykończeniowe pozostałe, 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne, 45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne, 45330000-9- Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 48500000-3- Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego, 51600000-8- Usługi instalacji komputerów i urządzeń biurowych

Remont Salki Zarządu i Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19.

Nr postępowania FZP/322/16/2020Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 9 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 9 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi
w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

Dokumentacja postępowania została opublikowana pod linkiem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12365/details

 

ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA, ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH PYTAŃ ZADAWANYCH DO TREŚCI SIWZ PRZEZ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI NA NIE, ZOSTANIE PODANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO WIADOMOŚCI W DNIU 31 MARCA 2020 R.Remont magazynu paliw – OES Zagórze

Data publikacji: 06.03.2020
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont magazynu paliw – OES Zagórze

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 marca 2020 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-03-06 20200306_opis-techniczny-ppi-024-587-2020.pdf
2020-03-06 20200306_projekt-umowy-ppi-024-587-2020.pdf
2020-03-06 20200306_przedmiar-ppi-024-587-2020.pdf
2020-03-06 20200306_zalaczniki-edytowalne-1-4-ppi-024-587-2020.doc
2020-03-06 20200306_zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-587-2020.pdf
2020-04-14 20200414_ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania_ppi-024-587-2020.doc.pdf

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych wózków akumulatorowych (osobowo-bagażowych), rok produkcji 2020, z podziałem na 2 części Część 1: Dostawa wózka akumulatorowego dla ZUW Dziećkowice, Część 2: Dostawa wózka akumulatorowego dla ZUW Goczałkowice

Data publikacji: 05.03.2020
CPV: 34144900-7 pojazdy elektryczne

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-03-05 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-03-20 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa urządzeń ciągu spalin z podziałem na części. Część 1. Dostawa odpylacza multicyklonowego z dozownikiem, Część 2. Dostawa wentylatora spalin

Data publikacji: 05.03.2020
CPV: 42164000-6 Układy pomocnicze do kotłow grzewczych

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-03-05 ogloszenie-o-zmowieniu.pdf
2020-04-03 informacja-o-wyborze-.pdf

Dostawa narybku z podziałem na trzy części: Część 1: dostawa narybku letniego sandacza, Część 2: Dostawa narybku węgorza podchodowanego do wielkości 10 gram/sztukę, Część 3: Dostawa narybku letniego szczupaka

Data publikacji: 28.02.2020
CPV: 033110000-2 Ryby

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-02-28 ogloszenie-o-zamowieniu-fz_151_16_2020-narybek.pdf
2020-03-16 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-narybek___.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont budynku transformatorów – SUW Miedary

Data publikacji: 28.02.2020
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont budynku transformatorów – SUW Miedary"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 marca 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-02-28 20200228_opis-przedmiotu-zamowienia_ppi-024-515-2020.pdf
2020-02-28 20200228_projekt-umowy_ppi-024-515-2020.pdf
2020-02-28 20200228_zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi-024-515-2020.doc
2020-02-28 20200228_zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-024-515-2020.pdf
2020-04-27 20200427_ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania_ppi-024-515-2020.pdf

Przebudowa ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN1000 nad rzeką Marklówka - Pszów.

Data publikacji: 27.02.2020
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45223500-1-Konstrukcje z betonu zbrojonego; 45410000-4-Tynkowanie.

Przebudowa ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN1000 nad rzeką Marklówka - Pszów.

Nr postępowania FZP/322/10/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 17 marca 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 17 marca 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12130/details

    Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników wraz z przebudową rurociągu DN1000 na DN800 na terenie SUW Łazy

Data publikacji: 27.02.2020
CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników wraz z przebudową rurociągu DN1000 na DN800 na terenie SUW Łazy

Nr postępowania FZP/322/9/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego:, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 10.03.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 10.03.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12129/details 

Dostawa kwasu solnego >= 33%

Data publikacji: 26.02.2020
CPV: Dostawa kwasu solnego >= 33%

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-02-26 ogloszenie-o-zamowieniu-kwas-solny.pdf
2020-03-12 informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Zakup chlorynu sodu 25%

Data publikacji: 25.02.2020
CPV: 24312200-6 Podchloryny i chlorany

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-02-25 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-03-12 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf