ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 09.02.2011
CPV: CPV 42122200-2 pompy cieczowe wyporowo - tłokowe, 421 22220- 8 pompy ściekowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000 zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 60-38-861, fax: +48 32 60-38-614, http://www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na wykonanie zadania pn: "Dostawa fabrycznie nowych pomp różnych dla wskazanych jednostek organizacyjnych Spółki z podziałem na dwie części tj: Część nr 1 Dostawa fabrycznie nowej pompy do wody brudnej typ FA Część nr 2 Dostawa fabrycznie nowej pompy wirowej wałowej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 09.02.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę druków akcydensowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Górnośląsiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_dostawa_drukow_akcydensowych.pdf

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia

Data publikacji: 08.02.2011
CPV: CPV 71351923-2 - usługi pomiarów batymetrycznych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl, www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na zadanie pn: "Badania i pomiary stopnia zalądowania Zbiornika Kozłowa Góra wraz z określeniem aktualizacji krzywych pojemności i zalewu"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 badania_i_pomiary_stopnia.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 08.02.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Badania nad systemem wspomagania koagulacji poprzez wykorzystanie właściwości naturalnych związków magnetycznych"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_badania_-_wspomaganie_koagulacji.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 08.02.2011
CPV: CPV 38552000-9 Mierniki elektroniczne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00 zł, wpłacono w całości zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na wykonanie zadania pn.: Dostawa mierników, regulatorów, zasilaczy i innych urządzeń elektronicznych z podziałem na 3 części: Część I. Dostawa mierników i regulatorów uniwersalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod CPV: 38552000-9 Mierniki elektroniczne Część II. Dostawa innej aparatury zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod CPV: 31221000-1 Przełączniki elektryczne, 38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące Część III. Dostawa zasilaczy i separatorów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod CPV: 31153000-3 Prostowniki, 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych Nr postępowania: OG/322/105/2010

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 08.02.2011
CPV: CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Modernizacja pieca obrotowego Stacji Regeneracji Węgli Aktywnych w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice. Nr postępowania: OG/322/5/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_modernizacja_pieca_obrotowego.pdf
2011-11-02 siwz_modernizacja_pieca_obrotowego.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami_oraz_modyfikacja_siwz.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 07.02.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę loco: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., OSM Mikołów, ul. Filaretów 1, 43-190 Mikołów, papieru do drukowania, papieru kserograficznego, papieru komputerowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_dostawa_papieru.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 07.02.2011
CPV: CPV 34110000-1 samochody osobowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, faks +48 32 6038614, http://www.gpw.katowice.pl na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/83/2010 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie cytowanej wyżej ustawy na: Dostawę fabrycznie nowych samochodów osobowych z podziałem na IV części: Część I Fabrycznie nowy samochód osobowy typu "VAN" z możliwością przewożenia 5 osób łącznie z kierowcą, rok produkcji 2010 - 5szt Kod CPV: 34110000-1 samochody osobowe Część II Fabrycznie nowy samochód osobowy pięciodrzwiowy z możliwością przewożenia 5 osób łącznie z kierowcą, rok produkcji 2010 - 2szt Kod CPV: 34110000-1 samochody osobowe Część III Fabrycznie nowy samochód osobowy z możliwością przewożenia 7 osób łącznie z kierowcą rok produkcji 2010 - 1szt Kod CPV: 34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Część IV Fabrycznie nowy samochód typu "VAN" z możliwością przewożenia 2 osób łącznie z kierowcą, rok produkcji 2010 - 1szt Kod CPV: 34110000-1 samochody osobowe

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 04.02.2011
CPV: CPV 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, 40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, faks +48 32 6038614, http://www.gpw.katowice.pl na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/81/2010 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie cytowanej wyżej ustawy na: Dostawę wodnego roztworu chlorku poliglinowego (chlorowodorku glinu) w ilości 450 ton - koagulanta przeznaczonego do uzdatniania wody do spożycia

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

ZAPYTANIE O CENĘ

Data publikacji: 02.02.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax.: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej zgodnie ze wzorem nr 1 na: "Naprawa, konserwacja, przegląd i serwis central telefonicznych, aparatów telefonicznych wraz z instalacją teletechniczną wewnętrzną znajdujących się na wyposażeniu GPW S.A. w lokalizacjach podanych w załączniku nr 1 w okresie od 01.03.2011r. do 29.02.2012r."

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_naprawa_konserwacja_central_telefonicznych.pdf