ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

Wymiana pokrycia dachu budynku socjalno-technicznego OES Żory

Data publikacji: 20.01.2022
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana pokrycia dachu budynku socjalno-technicznego OES Żory

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 lutego 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-01-20 przedmiar_ppi_024_127_2022.pdf
2022-01-20 zalacznik_5_opis_techniczny_ppi_024_127_2022.pdf
2022-01-20 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_127_2022.pdf
2022-01-20 zalaczniki_edytowalne_1_4_ppi_024_127_2022.doc
2022-01-20 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_127_2022.pdf
2022-01-26 odpowiedz_na_pytanie_ppi_024_127_2022.pdf
2022-03-11 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_127_2022.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

Data publikacji: 03.01.2022
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją; 71351910-5 Usługi geologiczne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Likwidacja studni E-11 I-13467 z obiektami towarzyszącymi - SUW Łazy”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 stycznia 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 18 stycznia 2022 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-01-03 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-024-2-2022.pdf
2022-01-03 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-024-2-2022.pdf
2022-01-03 zalaczniki-edytowalne-od-1-do-4-ppi-024-2-2022.docx
2022-01-03 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-2-2022.pdf
2022-01-18 informacja_z_jawnego_otwarcia_ofert_ppi_024_2_2022.pdf
2022-03-11 ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_ppi_024_2_2022.pdf

Przebudowa wodociągu DN1200 Mikołów – Chorzów, na odcinku od Al. BOWiD do zbiorników na Górze Wyzwolenia – ETAP II

Data publikacji: 30.12.2021
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesytu wody.

Nr postępowania: FZP/322/49/2021 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu (dalej „Postępowanie”).

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w Kancelarii Ogólnej – parter, nie później niż do dnia 24.01.2022 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 24.01.2022 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w Kancelarii Ogólnej – parter, nie później niż do dnia 03.02.2022 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 03.02.2022 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA JEST UDOSTĘPNIONA POD ADRESEM: 

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/49210/details

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do laboratoriów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z podziałem na 3 części: Część 1 Dostawa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego Część 2 Dostawa zamkniętego systemu chłodzącego do analizatora CFA Część 3 Dostawa dygestoriów

Data publikacji: 30.12.2021
CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 39132500-1 Wózki biurowe 39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki 38434500-1 Analizatory biochemiczne 38433000-9 Spektrometry 38400000-9 Przyrząd do badania właściwości fizycznych 42943000-8 Łaźnie termosytatyczne i akcesoria 39180000-7 Meble laboratoryjne 42122500-5 Pompy laboratoryjne i akcesoria

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 

Zmieniony termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 20 stycznia 2022 r. do godziny 10:00:00.

 

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 20 stycznia 2022 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.

 

 DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/49187/details

  

   

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 17 stycznia 2022 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 17 stycznia 2022 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.

 DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/49187/details  

Dostawa armatury wodociągowej z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1: Przepustnice do wody Zadanie 2: Zasuwy kołnierzowe Zadanie 3: Odpowietrzniki Zadanie 4: Kompensatory

Data publikacji: 29.12.2021
CPV: 42512510-6 Przepustnice do wody, 42131230-7 Zawory zasuwowe (napowietrzająco-odpowietrzające), 42131141-6 Zawory obniżające ciśnienie, 42912320-1 Armatura odpowietrzająca, 42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura, 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-12-29 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-01-14 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2022-01-25 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert-25.01.2022r.pdf
2022-02-04 informacja-otwarcie-ofert.pdf
2022-03-16 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania-zadanie-3.pdf
2022-03-18 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania-zadanie-4.pdf
2022-03-18 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania-zadanie-2.pdf
2022-03-24 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania-zadanie-1.pdf

Ochrona mienia obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Data publikacji: 28.12.2021
CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie; 79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu; 79714000-2 Usługi w zakresie nadzoru; 79715000-9 Usługi patrolowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr FZP/322/47/2021 dotyczy zamówienia sektorowego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000,00 euro i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl, https://oneplace.marketplanet.pl

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 28.01.2022 r. godz. 10:00:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2022 r. o godzinie 10:30.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: 

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/48978/detailsOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont pomieszczeń biurowych Wydziału Kadr – Katowice, ul. Wojewódzka 19”

Data publikacji: 22.12.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont pomieszczeń biurowych Wydziału Kadr – Katowice, ul. Wojewódzka 19”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 stycznia 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-12-22 211222_rzut-kondygnacji_ppi-024-3392-2021.pdf
2021-12-22 211222_zalacznik-5_opis-przedmiotu-zamowienia_ppi-024-3392-2021.pdf
2021-12-22 211222_zalacznik-6_projekt-umowy_ppi-024-3392-2021.pdf
2021-12-22 211222_zalaczniki-1_4_edytowalne_ppi-024-3392-2021.doc
2021-12-22 211222_zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-024-3392-2021.pdf
2022-02-10 220210_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ppi_024_3392_2021.pdf

Bezwykopowa przebudowa sieci wodociągowej magistralnej DN1200 na PE Dz630 i Dz500, sieci wodociągowej DN1400 na PE Dz800 metodą reliningu, oraz budowa sieci rurociągów technologicznych PE Dz90 – Dz800 na terenie przepompowni OES Zagórze w Sosnowcu w ramach zadania „Przebudowa przepompowni OES Zagórze

Data publikacji: 21.12.2021
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesytu wody

Nr postępowania: FZP/322/46/2021

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu (dalej „Postępowanie”).

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w Kancelarii Ogólnej – parter, nie później niż do dnia 10.01.2022 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 10.01.2022 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA JEST UDOSTĘPNIONA POD ADRESEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/48568/details 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w Kancelarii Ogólnej – parter, nie później niż do dnia 24.01.2022 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 24.01.2022 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.