Archiwum

Dostawa odczynników do oznaczeń technikami AAS, ICP, GC, HLPC

Data publikacji: 18.07.2018
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-19 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-odczynnikow-do-oznaczen-technikami-aas-icpgchplc.pdf
2018-08-16 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-id-471.pdf

Dostawa odczynników chemicznych o klasie czystości cz.d.a (GR, GR for analysis), wskaźników chemicznych i odważek analitycznych

Data publikacji: 13.07.2018
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-19 ogloszenie-o-zamowieniu-og-53-2018-id438-dostawa-odczynnikow-chemicznych-wskaznikow-i-odwazek.pdf
2018-08-03 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-og-53-2018-id438.pdf

Dostawa fabrycznie nowych narzędzi elektrycznych

Data publikacji: 13.07.2018
CPV: 44512940-3 Zestawy narzędziowe

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-13 _ogloszenie-_dostawa-fabrycznie-nowych-narzedzi-elektrycznych.pdf
2018-07-27 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa materiałów elektrycznych

Data publikacji: 10.07.2018
CPV: 31211300-0 Bezpieczniki, 31224100-3 Wtyki i gniazda, 31224810-3 Przedłużacze, 31221200-3 Przekaźniki ogólnego przeznaczenia, 38552000-9 Mierniki elektroniczne, 31224700-9 Puszki połączeniowe, 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna, 31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria, 31651000-4 Taśma elektryczna, 31221000-1 Przełączniki elektryczne, 31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych, 31211310-4 Wyłączniki, 44322000-3 Akcesoria do okablowania, 311530000-3, 44512940-3 Prostowniki, 31711150-9 Kondensatory elektroniczne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-10 _ogloszenie-_dostawa-materialow-elektrycznych.pdf
2018-07-26 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-o-udzielenie-zamowienia.pdf

Dostawa materiałów do kontroli jakości w mikrobiologii

Data publikacji: 06.07.2018
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-06 _ogloszenie-dostawa-materialow-do-kontroli-jakosci-w-mikrobiologii.pdf

Dostawa szczepów wzorcowych

Data publikacji: 06.07.2018
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-06 _ogloszenie-dostawa-szczepow-wzorcowych.pdf
2018-07-25 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

Dostawa fabrycznie nowych środków eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń oraz sprzętu transportowego

Data publikacji: 29.06.2018
CPV: 09211000-1 – oleje smarowne i środki smarowne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-29 _ogloszenie-dostawa-srodkow-eksploatacyjnych-do-maszyn-i-urzadzen-oraz-sprzetu-transportowego.pdf
2018-07-24 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 19 m3 (19 000 l)

Data publikacji: 29.06.2018
CPV: 09135100-5 – olej opałowy

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-29 _ogloszenie-olej-opalowy-lekki.pdf
2018-07-24 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

Wykonanie analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej i dystrybuowanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Data publikacji: 29.06.2018
CPV: 73111000-3 – laboratoryjne usługi badawcze

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-29 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-07-04 informacja-z-otwarcia-oferty-dodatkowej.pdf
2018-07-09 ogloszenie-o-wyniku-postepowania.pdf

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja systemu sterowania zasuwami przelewu burzowego i nadzoru zapory Goczałkowice

Data publikacji: 26.06.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja systemu sterowania zasuwami przelewu burzowego i nadzoru zapory Goczałkowice   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 lipca 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40‑166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 6 lipca 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-26 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-2109-2018.pdf
2018-06-26 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-2109-2018.pdf
2018-06-26 zalaczniki-1-4-zpi-025-2109-2018.doc
2018-06-26 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2109-2018.pdf
2018-07-06 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-2109-2018.pdf
2018-08-02 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi-025-2109-2018.pdf