Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Archiwum

Dostawa paczek ze słodyczami

Data publikacji: 28.04.2017
CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie; 15821200-1 – herbatniki słodkie; 15841000-5 – kakao; 15842000-2 – czekolada i wyroby cukiernicze

Dostawa paczek ze słodyczami

Nr postępowania ZZ/322/22/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych pok.52B, nie później niż do dnia 08.05.2017 r. do godziny 9:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 08.05.2017 r. o godzinie 9:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.
Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-28 ogloszenie.pdf
2017-04-28 siwz.pdf
2017-04-28 strona-tytulowa.pdf
2017-04-28 zalaczniki-edytowalne.docx
2017-05-08 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-05-11 zawiadomienie-o-uniewaznieniu.pdf
2017-05-11 ogloszenie-o-uniewaznieniu_bzp.pdf

„Przebudowa zasilania podstawowego oraz rezerwowego w energię elektryczną” – Stacja Uzdatniania Wody Czaniec

Data publikacji: 24.03.2017
CPV: 45317300-5 Roboty elektryczne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: „Przebudowa zasilania podstawowego oraz rezerwowego w energię elektryczną” – Stacja Uzdatniania Wody Czaniec Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.  Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.  Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 7 kwietnia 2017 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-03-24 projekt-wykonawczy-zpi-025-1213-2017.zip
2017-03-24 przedmiar-zpi-025-1213-2017.pdf
2017-03-24 zal.-nr-1-6-zpi-025-1213-2017.doc
2017-03-24 zal.-nr-7-opis-techniczny-zpi-025-1213-2017.pdf
2017-03-24 zal.-nr-8-projekt-umowy-zpi-025-1214-2017.pdf
2017-03-24 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-1213-2017.pdf
2017-04-07 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-zpi-025-1213-2017.pdf
2017-05-16 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi-025-1213-2017.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Fizyczna likwidacja bocznicy kolejowej poza terenem Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice”

Data publikacji: 24.03.2017
CPV: 71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Fizyczna likwidacja bocznicy kolejowej poza terenem Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 7 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-03-24 zal.-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-1214-2017.pdf
2017-03-24 zal.-nr-1-4-zpi-025-1214-2017.doc
2017-03-24 zal.-nr-6-projekt-umowy-zpi-025-1214-2017.pdf
2017-03-24 zaproszenie-do-zlozenia-ofert-zpi-025-1214-2017.pdf
2017-04-07 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-zpi-025-1214-2017.pdf
2017-05-16 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi-025-1214-2017.pdf

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN1000 Czarny Las - Bytom w rejonie zbiorników wody Czarny Las

Data publikacji: 23.03.2017
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynierii w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN1000 Czarny Las - Bytom w rejonie zbiorników wody Czarny Las. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.  Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 7 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-03-23 zalacznik-5.1-do-opisu-przedmiotu-zamowienia-plan-orientacyjny-zpi-025-1158-2017.pdf.pdf
2017-03-23 zalacznik-5.2-do-opisu-przedmiotu-zamowienia_dokumentacja_projektowa_zpi-025-1158-2017.pdf.zip
2017-03-23 zalacznik-5_opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-1158-2017.pdf
2017-03-23 zalacznik-6_projekt-umowy-zpi-025-1158-2017.pdf.pdf
2017-03-23 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-1158-2017.doc
2017-03-23 zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi-025-1158-2017.pdf.pdf
2017-04-07 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-1158-2017.pdf
2017-04-28 ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania-zpi-025-1158-2017.pdf

Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki na 2017 rok.

Data publikacji: 20.03.2017
CPV: 15864100-3 Herbata w torebkach, 15831200-4 Cukier biały

Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki na 2017 rok. Nr postępowania ZZ/322/10/2017
Postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej – na podstawie art. 74-81 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.)   Termin składania wniosków upływa dnia 28.03.2017r. o godz. 10:00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-03-20 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-03-20 zalacznik-do-zasad-udzialu-w-postepowaniu-wersja-edytowalna.docx
2017-03-20 zasady-udzialu-w-licytacji-elektronicznej-cukier-i-herbata-2017.pdf
2017-03-29 informacja-z-otwarcia-wnioskow-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-licytacji-na-dostawe-herbaty-i-cukru.pdf
2017-04-10 ogloszenie-o-wyborze-oferty.pdf
2017-05-10 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1

Data publikacji: 17.03.2017
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2017 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.    Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 31 marca 2017 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-03-17 zal.-5-opis-techniczny-zpi-025-1034-2017.pdf
2017-03-17 zal.-6-projekt-umowy-zpi-025-1034-2017.pdf
2017-03-17 zalaczniki-nr-1_4-zpi-025-1034-2017.doc
2017-03-17 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-1034-2017.pdf
2017-03-29 odpowiedz-1-zpi-025-1034-2017.pdf
2017-03-31 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-1034-2017.pdf
2017-05-04 20170405-ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi-025-1034-2017.pdf

Dostawa wody mineralnej dla pracowników Spółki

Data publikacji: 16.03.2017
CPV: 15981000-8 wody mineralne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego:425 875 100,00zl, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawa wody mineralnej dla Pracowników SpółkiTermin: 23 marca 2017r. do godziny 11.00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-03-16 zapo-woda.pdf
2017-03-16 zal.-1-formularz-ofertowy-zapo-woda.pdf
2017-03-16 zal.-2-opis-przemiotu-zam-2017-woda.pdf
2017-03-16 zal.-3-oswiadczenie-wykluczenie.pdf
2017-03-16 zal.-4-oswiadczenie-o-spelnianiu.pdf
2017-03-16 zal.-5-umowa-woda-2017.pdf
2017-03-20 odpowiedz-na-zapytania-do-wody-mineralnej.pdf
2017-03-23 informacja-z-jawnego-otwarcia_woda.pdf
2017-04-06 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-dodatkowych.pdf
2017-04-21 ogloszenie-o-wyniku-postepowania.pdf

Dostawa fabrycznie nowych akcesoriów i sprzętu ochronnego dla jednostek organizacyjnych Zamawiajacego

Data publikacji: 15.03.2017
CPV: 18143000-3;18142000-6;18443500-1; 18444000-3; 18444111-4; 18444200-5

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  „Dostawę fabrycznie nowych akcesoriów i sprzętu ochronnego dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19, 40-026  Katowice do dnia: 29.03.2017r. godz.12.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-03-15 zal.1-formularz-ofertowy-ochronne.pdf
2017-03-15 zal.2-formularz-cenowy-ochronne.pdf
2017-03-15 zal.3-oswiadczenie-o-braku-podstaw-ochronne.pdf
2017-03-15 zal.4-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunk-w-ochronne.pdf
2017-03-15 zal.5-wzor-protokol-zdawczo-odbiorczy-ochronne.pdf
2017-03-15 zal.6-projekt_umowy-ochronne.pdf
2017-03-15 zaproszenie-zapo-ozg0217-ochronne.pdf
2017-03-29 informacja-z-jawnego-otwarcia-ochronne-17.pdf
2017-04-18 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ochronne-17.pdf

„Wykonanie rozpoznania aktualnego stanu zbiornika Kozłowa Góra, zagospodarowania jego zlewni oraz przeprowadzenie w rejonie zbiornika i jego zlewni badań monitoringowych”

Data publikacji: 08.03.2017
CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Wykonanie rozpoznania aktualnego stanu zbiornika Kozłowa Góra, zagospodarowania jego zlewni oraz przeprowadzenie w rejonie zbiornika i jego zlewni badań monitoringowych. Nr postępowania: ZZ/322/9/2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z późn. zm. – zwaną dalej „Ustawą”). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych pok.52B, nie później niż do dnia 17.03. 2017 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 17.03.2017 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-03-08 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-03-08 siwz.pdf
2017-03-08 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-03-08 zalacznik-nr-7-do-siwz-opz.pdf
2017-03-08 zalacznik-nr-8-do-siwz-wzor-umowy.pdf
2017-03-08 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.docx
2017-03-14 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2017-03-17 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2017-03-31 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2017-04-18 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu DN1000 Dziećkowice-Pszów na wodociąg DN800 w rejonie rzeki Nacyny w Rydułtowach, na odcinku od ul. Maczka do granicy z miastem Rybnik

Data publikacji: 07.03.2017
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynierii w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:  

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu DN1000 Dziećkowice-Pszów na wodociąg DN800 w rejonie rzeki Nacyny w Rydułtowach, na odcinku od ul. Maczka do granicy z miastem Rybnik

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 marca 2017 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.  
Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 24 marca 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-03-07 opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-872-2017.pdf
2017-03-07 projekt-umowy-zpi-025-872-2017.pdf
2017-03-07 zalacznik-4-1-do-opisu-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-872-2017.pdf
2017-03-07 zalacznik-4-2-do-opisu-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-872-2017.pdf
2017-03-07 zalaczniki-edytowalne-do-zaproszenia-zpi-025-872-2017.docx
2017-03-07 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-872-2017.pdf
2017-03-22 odpowiedz-1-zpi-025-872-2017.pdf
2017-03-22 odpowiedz-2-zpi-025-872-2017.pdf
2017-03-24 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-zpi_025_872_2017.pdf
2017-04-14 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi-025-872-2017.pdf