Archiwum

„Serwis systemu łączności znajdujący się na wyposażeniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.”

Data publikacji: 02.01.2019
CPV: CPV 50330000 - 7 usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, CPV 50334110 - 9 usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000247533, posługującym się NIP 634-012-87-88, numerem REGON 271506695, będącą podatnikiem VAT czynnym o kapitale zakładowego 425 875 100,00 zł, opłaconym w całości, tel.: +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, adres www: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „Serwis systemu łączności znajdujący się na wyposażeniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.” . Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.01.2019 r. do godz. 1200 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, Wydział Administracji, Spraw Pracowniczych i Socjalnych (pokój nr 9 - parter). Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, w dniu: 11.01.2019 r. godz. 1230, (pokój nr 7 - parter).

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-01-02 zal.nr-1_projekt-umowy.pdf
2019-01-02 zal.nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-01-02 zal.nr-3_formularz-ofertowy.pdf
2019-01-02 zal.nr-4_formularz-cenowy.pdf
2019-01-02 zal.nr-5_oswiadczenie-o-prowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej.pdf
2019-01-02 zal.nr-6_wykaz-wykonywanych-uslug.pdf
2019-01-02 zal.nr-7_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2019-01-02 zal.nr-8_oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.pdf
2019-01-02 zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2019-01-11 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-01-29 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-.pdf

Dostawa armatury wodociągowej ze stali nierdzewnej

Data publikacji: 13.12.2018
CPV: 44163000-0 Rury i osprzęt

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-13 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-19 zawiadomienie_o_przedluzeniu_terminu_skladania_ofert.pdf
2019-01-04 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej (reduktor ciśnienia)

Data publikacji: 13.12.2018
CPV: 42131141-6 Zawory obniżające cisnienie

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-13 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-19 zawiadomienie_o_przedluzeniu_terminu_skladania_ofert.pdf
2019-01-03 zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

Dostawa armatury wodociągowej z żeliwa

Data publikacji: 12.12.2018
CPV: 44163000-0 Rury i Osprzęt

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-20 zawiadomienie_o_przedluzeniu_terminu_skladania_ofert.pdf
2019-01-03 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Dostawa armatury wodociągowej z żeliwa (opaska trójdzielna DN600)

Data publikacji: 12.12.2018
CPV: 44163000-0 Rury i osprzęt

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-20 zawiadomienie_o_przedluzeniu_terminu_skladania_ofert.pdf
2019-01-03 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Dostawa rur i kształtek oraz pozostałej armatury wodociągowej z PE

Data publikacji: 12.12.2018
CPV: 44163000-0 Rury i osprzęt

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-20 zawiadomienie_o_przedluzeniu_terminu-skladania_ofert.pdf
2019-01-04 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet w terminie od dnia 9 stycznia 2019r. przez kolejne 36 m cy oraz usługi telekomunikacyjnej mobilnego dostępu do sieci Internet z prywatnym APN w terminie od dnia 3 sierpnia 2019r. przez kolejne 29 m-cy

Data publikacji: 03.12.2018
CPV: 72400000-4 Usługi internetowe

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-03 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-17 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-og1152018-id643.pdf

Zasilanie na napięciu 230 V obiektu komory technologicznej przy ul. Jaskółczej w Rybniku

Data publikacji: 03.12.2018
CPV: 45317300-5 Roboty elektryczne; 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45314310-7 Układanie kabli

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

  "Zasilanie na napięciu 230 V obiektu komory technologicznej przy ul. Jaskółczej w Rybniku"   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku do godz. 08:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 w salce konferencyjnej nr 7 (parter). 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-03 3701-opis-techniczny-zasilanie-rybnik.pdf
2018-12-03 3701-projekt-umowy-zasilanie-rybnik.pdf
2018-12-03 3701-zalaczniki-od-1-do-4-zasilanie-rybnik.docx
2018-12-03 3701-zaproszenie-zasilanie-rybnik.pdf
2018-12-03 projekt-wykonawczy.pdf
2018-12-03 przedmiar.pdf
2018-12-03 stwiorb.pdf
2019-01-04 20190104_ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

Data publikacji: 03.12.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Postępowanie nr OZ/322/60/2018 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu. Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiająceg. Dokumenty oraz informacje dotycząceprowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/2432/details  Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 10:00.   UWAGA!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:   Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 14:00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-03 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-14 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-oz_322_60_2018.pdf
2019-01-10 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych urządzeń do pomiaru poziomu

Data publikacji: 19.11.2018
CPV: 38422000-9 – Urządzenia do pomiaru poziomu

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-11-19 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-06 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf