ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

"Zakup systemu żurawika 3M™ DBI - SALA™"'

Data publikacji: 15.07.2022
CPV: 42412000-7 Wyciągarki odwiertowe, windy kopalniane, przeciągarki; 42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe; 42412110-1 Wyciągarki odwiertowe; 42400000-0 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części;

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-07-15 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-08-05 zawiadomienie-do-wykonawcow-o-rozstrzygnieciu-postepowania-zurawiki.pdf

Zakup i dostawa mebli biurowych

Data publikacji: 15.07.2022
CPV: 39130000-2 meble biurowe

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-07-15 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-08-02 zawiadomienie-do-wykonawcow-o-rozstrzygnieciu-postepowania-meble.pdf

Dostawa sprzętu i urządzeń AGD z podziałem na 5 części: Część 1: Dostawa czajników bezprzewodowych, ekspresów ciśnieniowych i kuchenek elektrycznych Część 2: Dostawa termowentylatorów, grzejników i wentylatorów Część 3: Dostawa lodówek Część 4: Dostawa klimatyzatora przenośnego Część 5: Dostawa odkurzaczy i ogrzewaczy do wody

Data publikacji: 08.07.2022
CPV: 39710000-2 – elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 39711310-5 – elektryczne zaparzacze do kawy

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-07-08 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-07-27 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2022-07-27 informacja-o-uniewaznieniu-czesci-1-postepowania.pdf

Rozbudowa systemu centralnego drukowania

Data publikacji: 04.07.2022
CPV: 30121000-3 Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące 30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów 48773100-8 Pakiety oprogramowania buforującego dane do wydruku

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-07-04 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-07-20 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa chlorku sodu w ilości 40 ton

Data publikacji: 27.06.2022
CPV: 14430000-5

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-06-27 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-.....-.pdf
2022-07-07 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie oddziału GPW S.A. – ZUW Goczałkowice”

Data publikacji: 27.06.2022
CPV: 71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu oszacowanie kosztów

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie oddziału GPW S.A. – ZUW Goczałkowice”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2022 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 12 lipca 2022 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-06-27 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-pdi-024-1676-2022.pdf
2022-06-27 zalacznik-6-projekt-umowy-pdi-024-1676-2022.pdf
2022-06-27 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-pdi-024-1676-2022.doc
2022-06-27 zaproszenie-do-skladania-ofert-pdi-024-1676-2022.pdf
2022-07-12 informacja_z_jawnego_otwarcia_ofert_pdi_024_1676_2022.pdf

Wymiana zabezpieczeń urządzeń w stacji 110/6kV Jamnice na terenie Ujęcia Wody Dziećkowice w Chełmie Śląskim oraz w stacji 110/6kV Imielin w ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 24.06.2022
CPV: 45232220-0 – Roboty budowlane w zakresie podstacji, 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania, 45315700-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych (rozdz. elektr.), 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne, 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego, 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

Nr postępowania: FZP/322/33/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 

Dokumentacja podstępowania dostępna jest pod adresem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/64696/details 

Modernizacja komór filtracyjnych filtrów pospiesznych GO-Cza I Etap III

Data publikacji: 24.06.2022
CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

Nr postępowania: FZP/322/31/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 

Dokumentacja podstępowania dostępna jest pod adresem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/64657/details

Wykonanie nowej międzyobiektowej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi, podłączeniem budynków i włączeniem nowej sieci do przepompowni ścieków – SUW Czaniec

Data publikacji: 24.06.2022
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Postępowanie Nr FZP/322/30/2022 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający, dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/64627/details
   

Dostawa artykułów promocyjnych

Data publikacji: 22.06.2022
CPV: 22462000-6 – materiały reklamowe

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-06-22 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-06-29 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2022-07-15 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf