Archiwum

“Usunięcie usterek instalacji fotowoltaicznej o mocy 311kW zlokalizowanej na dachu zbiorników wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz stacji transformatorowej 6/0,4kV UY28 „Fotoogniwa” w Rudzie Śląskiej.”

Data publikacji: 16.06.2021
CPV: 09 331 200-0 09 332 000-5

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.:+48 32 6038687, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:
“Usunięcie usterek instalacji fotowoltaicznej o mocy 311kW zlokalizowanej na dachu zbiorników wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz  stacji transformatorowej 6/0,4kV UY28 „Fotoogniwa” w Rudzie Śląskiej.”
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2021 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.   Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 w pokoju nr 15 (1 piętro) w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Wojewódzkiej 19. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-16 schemat_instalacji.pdf
2021-06-16 schemat_instalacji_1.pdf
2021-06-16 zalacznik1formularzofertowy.pdf
2021-06-16 zalacznik3wykazdostaw.pdf
2021-06-16 zalacznik4rodo.pdf
2021-06-16 zalacznik5opz.pdf
2021-06-16 zalacznik6umowa.pdf
2021-06-16 zalacznik7oswiadczenieobrakupodstawdowykluczenia.pdf
2021-06-16 zaproszeniedoskladaniaofert.pdf
2021-06-16 zalacznik2oswiadczenieospelnianiuwarunkow.pdf
2021-07-01 informacjazotwarciaofert.pdf
2021-07-09 ogloszenieowyniku.pdf

Opracowanie operatów wodno-prawnych wraz z wnioskiem na uzyskanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód dla zadań

Data publikacji: 11.06.2021
CPV: 71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na
wyłonienie wykonawcy na zadania: Zadanie 1. Opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z wnioskiem na uzyskanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód tj. na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Oddziału Eksploatacji Sieci „Mikołów” Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.,       zlokalizowanego na Wzgórzu Wandy w Katowicach oraz okresowe odprowadzenie wody wodociągowej z płukania i dezynfekcji istniejących sześciu żelbetowych zbiorników sieciowych. Zadanie 2. Opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z wnioskiem na uzyskanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód zrzutowych ze zbiorników sieciowych wody pitnej znajdujących się na działce przy ul. Parkowej w Chorzowie poprzez wprowadzenie do zbiorników otwartych usytuowanych na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego  w Chorzowie.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 czerwca 2021 roku do godz.10:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice .  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tzn. na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyć jedna ofertę na jedną cześć (zadanie), lub na wszystkie części (zadania) zamówienia.   Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 23 czerwca 2021 o godz. 10:30 w pokoju nr 36.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert oraz przeprowadzenia drugiego etapu postępowania.   

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-11 zaproszenie-do-skladania-ofert_1-.pdf
2021-06-11 formularz-ofertowy-zal.-1.1.-zadanie-1.docx
2021-06-11 formularz-ofertowy-zal.-1.2.-zadanie-2.docx
2021-06-11 zalacznik-nr-2.1.do-zaproszenia.docx
2021-06-11 zalacznik-nr-2.2.do-zaproszenia.docx
2021-06-11 zalacznik-nr-2.1.1-do-zaproszenia.docx
2021-06-11 zalacznik-nr-2.2.2.-do-zaproszenia.docx
2021-06-11 wykaz-wykonanych-uslug-zal.-3.1..docx
2021-06-11 wykaz-wykonanych-uslug-zal.-3.2..docx
2021-06-11 klauzula-rodo_zalacznik-nr-4.1.docx
2021-06-11 klauzula-rodo_zalacznik-nr-4.2.docx
2021-06-11 wzor-umowy-zalacznik-5.1..pdf
2021-06-11 wzor-umowy-zalacznik-5.2..pdf
2021-06-11 opis-przedmiotu-zamowienia-zadanie-1-i-2.pdf
2021-06-18 odpowiedz_na_pytania.pdf
2021-07-08 wybor-najkorzystniejszej-oferty-.pdf

Analiza efektywności uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra w zakresie badanych w ramach projektu boDEREC-CE farmaceutyków i środków ochrony osobistej

Data publikacji: 10.06.2021
CPV: 73111000-6 –usługi badawcze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533, NIP 6340128788, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00  zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, http://www.gpw.katowice.pl,, zaprasza do złożenia oferty na:

„Analiza efektywności uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra w zakresie badanych w ramach projektu boDEREC-CE farmaceutyków i środków ochrony osobistej”, 

prowadzonego w ramach projektu boDEREC-CE: Board for Detection and Assesment od Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Management in CE (Rekomendacje dla wykrywania i oceny pozostałości farmaceutyków w wodach przeznaczonych do spożycia – Budowanie potencjału w zarządzania zasobami wód pitnych w Europie Środkowej), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami z art. 2 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 2019), art. 1, ust. 1, pkt. 1 oraz art. 51 ust. 2, pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. do godziny 09:30 drogą pocztową lub osobiście do siedziby Spółki zlokalizowanej pod adresem:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice

Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 w pokoju nr 58 (4 piętro) w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Wojewódzkiej 19.

 

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice,

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-10 umowa_zalacznik_nr_1_opz_10062021.pdf
2021-06-10 umowa_zalacznik_nr_4_wizyta_protokol_10062021.pdf
2021-06-10 umowa_zalacznik_nr_5_protokol_zd_od_10062021.pdf
2021-06-10 umowa_zalacznik_nr_6_rodo_10062021.pdf
2021-06-10 zaproszenie_do_skladania_ofert_zs_024_48_2021.pdf
2021-06-10 zaproszenie_zalacznik_nr_1_opz_10062021.pdf
2021-06-10 zaproszenie_zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy-_10062021.docx
2021-06-10 zaproszenie_zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy-_10062021.pdf
2021-06-10 zaproszenie_zalacznik_nr_3_umowa_10062021.pdf
2021-06-10 zaproszenie_zalacznik_nr_4_oswiadczenie_10062021.docx
2021-06-10 zaproszenie_zalacznik_nr_4_oswiadczenie_10062021.pdf
2021-06-10 zaproszenie_zalacznik_nr_5_oswiadczenie_10062021.docx
2021-06-10 zaproszenie_zalacznik_nr_5_oswiadczenie_10062021.pdf
2021-06-10 zaproszenie_zalacznik_nr_6_rodo_10062021.pdf
2021-06-10 zaproszenie_zalacznik_nr_7_wykaz_osob_10062021.docx
2021-06-10 zaproszenie_zalacznik_nr_7_wykaz_osob_10062021.pdf
2021-06-10 umowa_zalacznik_nr_3_pbm_v4_10062021.pdf
2021-06-22 informacja_z_otwarcia_ofert_zs_024_53_2021.pdf

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic oraz materiałów ochronnych z podziałem na części: Część XV: Dostawa fartuchów.

Data publikacji: 10.06.2021
CPV: 18100000-0 odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki, • 18200000-1 odzież wierzchnia, • 18300000-2 części garderoby, • 18812200-6 buty gumowe, • 18141000-9 rękawice ochronne, • 18800000-7 obuwie, • 18143000-3 akcesoria ochronne

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-14 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-07-02 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

„Dostawa materiałów malarskich dla obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w 2021 roku”

Data publikacji: 17.05.2021
CPV: -44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy -44832000-1 Rozpuszczalniki -39224210-3 Pędzle malarskie

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-05-17 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-materialow-malarskich.pdf
2021-06-07 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa fabrycznie nowych środków eksploatacyjnych i smarnych do maszyn i urządzeń

Data publikacji: 17.05.2021
CPV: 09211000-1 – oleje smarowe i środki smarowe

Warunki oraz przedmiot postępowaniaData publikacjiPlik do pobrania
2021-05-17 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-06-11 zawiadomienie-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas Drużynowych Mistrzostw Europy 2021 - EUROPEAN ATHLETICS TEAM CHAMPIONSHISPS SILESIA 2021

Data publikacji: 14.05.2021
CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji; 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą

Postępowanie Nr FZP/322/17/2021 na zadanie pn. „Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas Drużynowych Mistrzostw Europy 2021 - EUROPEAN ATHLETICS TEAM CHAMPIONSHISPS SILESIA 2021” zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 1) lit a) w zw. z art. 305 pkt 1) ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)   

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-05-14 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy-nr-2021-bzp_00055449-01-z-dnia-2021-05-14.pdf
2021-05-20 informacja-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
2021-05-20 6-sig.pdf
2021-05-25 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-nr-2021-bzp-00064204-01.pdf

„Dostawa urządzeń do zabezpieczeń technicznych obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z podziałem na części” Część 1. „Dostawa urządzeń do zabezpieczeń technicznych” Część 2. „Dostawa analityki wideo”

Data publikacji: 12.05.2021
CPV: 32323500-8 urządzenia do nadzoru wideo

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-05-12 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-.....-.pdf
2021-05-19 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2021-06-11 informacja-o-wyborze.pdf

Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej op. 1,5l dla pracowników Spółki

Data publikacji: 11.05.2021
CPV: 15981000-8 – wody mineralne

W dniu 11 maja 2021r na platformie zakupowej Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą) pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/28201/details została opublikownana dokumentacja postępowania Nr FZP/322/14/2021 prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) zwaną w dalszej części ustawą. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji, - tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy.

 

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego, którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

https://oneplace.marketplanet.pl.

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 19 maja 2021 r. do godziny 08:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVII SWZ.  

„Dostawa drona”

Data publikacji: 05.05.2021
CPV: CPV 34711200-6 Bezzałogowe statki powietrzne

Warunki oraz przedmiot postępowania
Data publikacjiPlik do pobrania
2021-05-05 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-05-19 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf