Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Archiwum

Dostawa środków czystości i higieny ososbistej

Data publikacji: 19.05.2017
CPV: 39800000-0, 39500000-7, 39224000-8, 33711900-6, 33761000-2, 33763000-6

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego:425 875 100,00zl, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawa środków czystości i higieny osobistej na potrzeby Spółki w 2017 roku

 

Termin: 29 maja 2017r. do godziny 11.00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-19 zal.-1-formularz-ofertowy-zapo.pdf
2017-05-19 zal.-2-formularz-cenowy.pdf
2017-05-19 zal.-3-oswiadczenie-wykluczenie.pdf
2017-05-19 zal.-4-oswiadczenie-o-spelnianiu.pdf
2017-05-19 zapo-srodki-czystosci.pdf
2017-05-19 zal.-5-umowa-srodki-czystosci-2017.pdf
2017-05-23 odpowiedz-na-pytanie.pdf
2017-05-25 formularz-cenowy-srodki-czystosci-edytowalny.xlsx
2017-05-29 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-06-16 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-srodki-czystosci.pdf

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 23.000 l na sezon grzewczy 2017/2018 dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

Data publikacji: 16.05.2017
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego:425 875 100,00zl, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 23.000 l na sezon grzewczy 2017/2018 dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

 

Termin: 25 maja 2017r. do godziny 12.00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-16 zal-1-harmonogram.pdf
2017-05-16 zal-2-formularz-ofertowy-olej-opalowy.pdf
2017-05-16 zal-3-wykaz-wykonanych-dostaw.pdf
2017-05-16 zal-4-wykaz-urzadzen.pdf
2017-05-16 zal-5-i-6-oswiadczenia.pdf
2017-05-16 zal-7-umowa-olej-opalowy.pdf
2017-05-16 zapo-olej-opalowy.pdf
2017-05-25 informacja-z-otwarcia-olej-opalowy.pdf
2017-06-16 zawiadomienie-wynik-postepowania_olej-opalowy.pdf

Ogłoszenie o sprzedaży środków transportu

Data publikacji: 15.05.2017
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Wojewódzka 19 ogłasza pisemny przetarg na zbycie środków transportowych. Oferty należy składać na piśmie w nieprzejrzystych opakowaniach zabezpieczonych przed otwarciem oznaczonych numerem pozycji ogłoszenia do dnia 1 czerwca 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie spółki tj. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w pokoju nr 52B (nowy budynek). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 r. o godz. 10:30   w siedzibie Spółki pokój 58 IV piętro.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-15 ogloszenie-o-sprzedazy-srodkow-transportu.pdf
2017-05-15 regulamin-sprzedazy-srodkow-transportowych.pdf
2017-05-15 wykaz-srodkow-transportowych-przeznaczonych-do-sprzedazy.pdf
2017-05-15 zalacznik-nr-1-do-ogloszenia_formularz-ofertowy.pdf
2017-05-15 zalacznik-nr-2-do-ogloszenia_oswiadczenie.pdf
2017-06-16 informacja-o-wyniku-przetargu.pdf

Dostawa paczek ze słodyczami

Data publikacji: 28.04.2017
CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie; 15821200-1 – herbatniki słodkie; 15841000-5 – kakao; 15842000-2 – czekolada i wyroby cukiernicze

Dostawa paczek ze słodyczami

Nr postępowania ZZ/322/22/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych pok.52B, nie później niż do dnia 08.05.2017 r. do godziny 9:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 08.05.2017 r. o godzinie 9:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.
Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-28 ogloszenie.pdf
2017-04-28 siwz.pdf
2017-04-28 strona-tytulowa.pdf
2017-04-28 zalaczniki-edytowalne.docx
2017-05-08 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-05-11 zawiadomienie-o-uniewaznieniu.pdf
2017-05-11 ogloszenie-o-uniewaznieniu_bzp.pdf

Dostawa w 2017 roku 709,5 tony piasków i żwirków filtracyjnych dla Stacji Uzdatniania Wody

Data publikacji: 26.04.2017
CPV: 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego:425 875 100,00zl, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawa w 2017 roku 709,5 tony piasków i żwirków filtracyjnych dla Stacji Uzdatniania Wody "Czaniec" - 403,5 tony, dla Stacji Uzdatniania Wody "Będzin" - 306 ton.

 

Termin: 16 maja 2017r. do godziny 12.00.

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-26 zal-1-i-2-zestawienie-potrzeb.pdf
2017-04-26 zal-3-formularz-ofertowy.pdf
2017-04-26 zal-4-formularz-cenowy.pdf
2017-04-26 zal-5-oswiadczenie.pdf
2017-04-26 zal-6-oswiadczenie.pdf
2017-04-26 zaproszenie-zwirki.pdf
2017-05-11 zal-7-umowa-zwirki.doc
2017-05-16 informacja-z-otwarcia-zwirki-filtracyjne.pdf
2017-05-19 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-zwirki.pdf

Dostawa w 2017 roku emalii, farb i rozpuszczalników

Data publikacji: 26.04.2017
CPV: 44810000-1 Farby; 44832000-1 Rozpuszczalniki

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego:425 875 100,00zl, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawa w 2017 roku emalii, farb i rozpuszczalników

 

Termin: 15 maja 2017r. do godziny 12.00.Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-26 zal-1-zestawienie-potrzeb.pdf
2017-04-26 zal-2-formularz-ofertowy-farby.pdf
2017-04-26 zal-3-formularz-cenowy.pdf
2017-04-26 zal-4-oswiadczenie.pdf
2017-04-26 zal-5-oswiadczenie.pdf
2017-04-26 zal-6-umowa-farby.pdf
2017-04-26 zaproszenie-farby.pdf
2017-05-15 informacja-z-otwarcia_farby.pdf
2017-05-19 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-farby.pdf

Dostawa zestawów rur pompowych ze stali nierdzewnej wraz z łącznikami i kompletami przyłączeniowymi dla oddziałów Zamawiającego

Data publikacji: 19.04.2017
CPV: 44163000-0 –rury i osprzęt

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  „Dostawę zestawów rur pompowych ze stali nierdzewnej wraz z łącznikami i kompletami przyłączeniowymi dla oddziałów Zamawiającego” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19,40-026 Katowice do dnia:26.04.2017r. godz.10.00  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-19 zal.-nr-1-formularz-ofertowy-zestawy-rur-pompowych.pdf
2017-04-19 zal.-nr-2-formularz-cenowy-zestaw-rur-pompowych-lazy.pdf
2017-04-19 zal.-nr-3-formularz-cenowy-zestaw-rur-pompowych-zawada.pdf
2017-04-19 zal.-nr-4-oswiadczenie-1.pdf
2017-04-19 zal.-nr-5-oswiadczenie-2.pdf
2017-04-19 zal.-nr-6-projekt-umowy_dostawa-zestawow-rur-pompowych-2017.pdf
2017-04-19 zaproszenie-zapoozg-03-17_dostawa-zestawow-rur-pompowych.pdf
2017-04-26 informacja-z-jawnego-otwarcia-dostawa-rur-pompowych.pdf
2017-05-17 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-dostawa-rur-pompowych.pdf

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wsparcie w realizacji dla projektu pn. „Stworzenie systemu informatycznego do zarządzania ryzykiem i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.”

Data publikacji: 19.04.2017
CPV: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy; 72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne; 72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem; 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze; 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju; 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40‑026 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadająca numery REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł – wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14 zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wsparcie w realizacji dla projektu pn. „Stworzenie systemu informatycznego do zarządzania ryzykiem i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.” . Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w Regulaminie Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach w trybie zapytania ofertowego na podstawie §62 Regulaminu.Termin oraz miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2017r. roku do godz. 9:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. Termin oraz miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA  w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 04.05.2017r. roku o godz. 9:30 w salce konferencyjnej 58. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-19 zalacznik-nr-1_formularz-ofertowy.pdf
2017-04-19 zalacznik-nr-2_oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.pdf
2017-04-19 zalacznik-nr-3_wykaz-wykonanych-uslug.pdf
2017-04-19 zalacznik-nr-4_wykaz-osob.pdf
2017-04-19 zalacznik-nr-5_opz.pdf
2017-04-19 zalacznik-nr-6-wzor-umowy.pdf
2017-04-19 zaproszenie-do-skladania-ofert-zt.025.320.149.2017.pdf
2017-04-28 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf

Dostawa fabrycznie nowych 72 sztuk wodomierzy przemysłowych, śrubowych z poziomą i pionową osią wirnika przeznaczonych do wody zimnej.

Data publikacji: 19.04.2017
CPV: CPV: 38421100-3 -wodomierze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  „Dostawę fabrycznie nowych 72 sztuk wodomierzy przemysłowych, śrubowych  z poziomą i pionową osią wirnika przeznaczonych do wody zimnej” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19, 40-026  Katowice do dnia: 27.04.2017r. godz.10.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-19 zal-nr-1-formularz-ofertowy.pdf
2017-04-19 zal-nr2_formularz-cenowy-wodomierze-2017r.pdf
2017-04-19 zal-nr3-oswiadczenie-o-wykluczeniu.pdf
2017-04-19 zal-nr4-oswiadczenie-o-spelnieniu.pdf
2017-04-19 zal-nr5-projekt-umowy.pdf
2017-04-19 zapo-zaproszenie_052017-wodomierze-17.pdf
2017-04-24 zapo-wodomierze_pytanie-nr-1-i-odpowiedz.pdf
2017-04-27 informacja-z-jawnego-otwarcia-wodomierze-2017.pdf
2017-05-12 ogloszenie-o-wyniku-postepowania.pdf

Remont pokrycia dachu budynku komór filtracyjnych SUW Kozłowa Góra

Data publikacji: 18.04.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: 
Remont pokrycia dachu budynku komór filtracyjnych SUW Kozłowa Góra   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 maja 2017 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 5 maja 2017 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-18 dokumentacja-projektowa-zpi-025-1596-2017.zip
2017-04-18 przedmiar-zpi-025-1596-2017.pdf
2017-04-18 zal-1-4_zpi-025-1596-2017.docx
2017-04-18 zal-5_opis-techniczny_zpi-025-1596-2017.pdf
2017-04-18 zal-6_umowa_zpi-025-1596-2017.pdf
2017-04-18 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-1596-2017.pdf
2017-05-05 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-zpi-025-1596-2017.pdf
2017-05-29 20170529-ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi-025-1596-2017.pdf