Archiwum

Dostawy podchlorynu sodu-chloranu I sodu w ilości 62 tony

Data publikacji: 15.12.2020
CPV: 24312220-2 Podchloryn sodowy

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-12-15 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-12-29 informacja-.....pdf

Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas 4Nations CUP.

Data publikacji: 14.12.2020
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą; 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie Nr FZP/322/78/2020 na zadanie pn.: "Reklama i promoscja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas 4Nations CUP" zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie postanowień  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a)  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-12-14 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy-nr-550543103-n-2020-z-dnia-14-12-2020.pdf
2020-12-23 informacja-o-udzieleniu-zamowienia-wykonawcy.pdf
2021-01-05 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

Rozbudowa systemu centralnego drukowania Uniflow

Data publikacji: 10.12.2020
CPV: 30121000-3 Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące 30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów 48773100-8 Pakiety oprogramowania buforującego dane do wydruku

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-12-10 ogloszenie-o-zamowieniu-.pdf
2020-12-18 informacja-o-wyborze-oferty.pdf

Dostawa i montaż fabrycznie nowych klimatyzatorów w ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 04.12.2020
CPV: 42512200-0 Ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-12-04 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-12-10 zmiana-tresci-zaproszenia-do-udzialu-w-postepowaniu-klimatyzatory.pdf
2020-12-28 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-fz_151_76_2020.pdf

„Dostawa oprogramowania do inteligentnej analizy obrazu z 8 kamer systemu CCTV obiektu Chropaczów w Świętochłowicach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.”

Data publikacji: 02.12.2020
CPV: 32000000-3

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-12-02 ogloszenie-o-zamowieniu-fz_151_77_2020.pdf
2020-12-16 informacja-o-wyborze.....pdf

Przedłużenie subskrypcji oprogramowania Microsoft 365 Business Standar (Pierwotnie przed zmianą: Office 365 w planie Business Premium)

Data publikacji: 25.11.2020
CPV: 48300000-1 Pakiety oprogramowania

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-11-25 ogloszenie-o-zamowieniu-office-365.pdf
2020-12-02 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-microsoft-365.pdf
2020-12-02 tresc-pytan-z-wyjasnieniami-i-zmiana-tresci-zaproszenia-do-skladania-ofert-microsoft-365.pdf
2020-12-02 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert-microsoft-365.pdf
2020-12-11 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-microsoft-365.pdf

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej z podziałem na 12 Części

Data publikacji: 19.11.2020
CPV: 38424000-3: Urządzenia pomiarowe i sterujące 38434560-9: Analizatory chemiczne 38552000-9 : Mierniki elektroniczne 38423000-6 : Urządzenie do pomiaru ciśnienia 42131100-7 : Zawory funkcyjne 38422000-9 : Urządzenia do pomiaru poziomu 31682210-5 : Aparatura i sprzęt sterujący 31710000-6 : Sprzęt elektroniczny 31600000-2 : Sprzęt i aparatura elektryczna 31422000-0 : Akumulatory elektryczne

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-11-19 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-12-16 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Przebudowa wodociągu DN 600 Zabrze Park Powstańców Śląskich – Sośnica

Data publikacji: 13.11.2020
CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyły wody. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali. 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu.

Postępowanie Nr FZP/322/68/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 2.12.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 2.12.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM: 

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/19627/details 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa wodociągu DN800 od Góry Wyzwolenia do ul. Siemianowickiej w Chorzowie

Data publikacji: 12.11.2020
CPV: 71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Postępowanie Nr FZP/322/66/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 24.11.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 24.11.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/19567/details  

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 9 Części

Data publikacji: 12.11.2020
CPV: 15994200-4 - Bibuła filtracyjna, 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne, 35125100-7 – Czujniki, 18443500-1 - Osłony oczu, 18424300-0 - Rękawice jednorazowe, 19500000-1 - Guma i tworzywa sztuczne, 31515000-9 - Lampy ultrafioletowe, 42122500-5 - Pompy laboratoryjne i akcesoria,38412000-6 – Termometry, 24327400-6 - Produkty żywiczne, 38437100-8 – Pipety,19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych,44618310-1 – Korki,33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 9 Części: Część I. – Materiały eksploatacyjne ogólnego użytku; Część II. – Mikropipety, dozowniki i osprzęt; Część III. – Materiały z tworzysz sztucznych ogólnego użytku; Części IV. – Materiały eksploatacyjne do badań mikrobiologicznych; Część V. – Materiały eksploatacyjne do chromatografii gazowej; Część VI. – Materiały eksploatacyjne do badań techniką HPLC; Część VII. – Materiały eksploatacyjne do spektrofotometru ICP Thermo i CAP 7000 series; Część VIII. – Dostawa szkła laboratoryjnego; Część IX. -Filtry Membranowe

Postępowanie Nr FZP/322/67/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2020 poz. 1740). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, III piętro nie później niż do dnia 23.11.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 23.11.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/19563/details