Archiwum

Dostawa fabrycznie nowych środków eksploatacyjnych do sprzętu transportowego dla jednostek organizacyjnych Spółki.

Data publikacji: 26.02.2021
CPV: 09210000-4 – Preparaty smarowe 09211000-1 – Oleje smarowe i środki smarowe 09211100-2 – Oleje silnikowe 09211600-7 – Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów 09211610-0 – Płyny do celów hydraulicznych 09211650-2 – Płyny hamulcowe 09211800-9 – Oleje i preparaty z ropy naftowej 09221100-5 – Wazelina 24322510-5 – Denaturat-alkohol etylowy 24950000-8 – Specjalistyczne produkty chemiczne 24951100-6 – Smary 24951120-2 – Smary silikonowe 24951200-7 – Dodatki do olejów 24951300-8 – Płyny hydrauliczne 24951310-1 – Środki usuwające oblodzenia 24959100-2 – Aerozole 24960000-1 – Różne produkty chemiczne 24961000-8 – Płyny chłodnicze 39811100-1 – Odświeżacze powietrza 39811110-4 – Dozowniki odświeżaczy powietrza

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-02-26 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-02-26 sprostownie-ogloszenia-o-zamowieniu-.pdf
2021-03-11 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa fabrycznie nowego ogumienia z rocznika 2020-2021 wraz z usługą montażu, wyważenia kół oraz utylizacją zużytych opon

Data publikacji: 22.02.2021
CPV: 34350000-5 – Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach 34351100-3 – Opony do pojazdów silnikowych 34352100-0 – Opony do pojazdów ciężarowych 34352300-2 – Opony do maszyn rolniczych 50116500-6 – Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-02-22 ogloszenie-o-zamowieniu-.pdf
2021-03-09 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Przedłużenie subskrypcji ESET Endpoint Antivirus Suite

Data publikacji: 19.02.2021
CPV: 48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-02-19 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-03-04 informacja-o-rozstrzygnieciu.pdf

Dostawy polielektrolitu kationowego

Data publikacji: 11.02.2021
CPV: 24542000-5 Polimery akrylowe w formie podstawowej

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-02-11 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-03-04 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa wodociągu DN800 od Góry Wyzwolenia do ul. Siemianowickiej w Chorzowie

Data publikacji: 27.01.2021
CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Postępowanie Nr FZP/322/2/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 8 lutego 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 8 lutego 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA UDOSTĘPNIONA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/22397/details

Odnowienie powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowych na stacji elektroenergetycznej 110/6 kV JAMNICE na Ujęciu Wody Dziećkowice w Chełmie Śląskim

Data publikacji: 25.01.2021
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 luty 2021 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-01-25 zalacznik-5-opis_techniczny_ppi_024_159_2021.pdf
2021-01-25 zalacznik-6-projekt_umowy_ppi_024_159_2021.pdf
2021-01-25 zalacznik-przedmiar_ppi_024_159_2021.pdf
2021-01-25 zalacznik-zdjecia_stacji_elektroenergetycznej_jamnice_ppi_024_159_2021.pdf
2021-01-25 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_024_159_2021.doc
2021-01-25 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_159_2021.pdf
2021-03-04 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_159_2021.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont oświetlenia zewnętrznego SUW Czaniec w Kobiernicach”

Data publikacji: 15.01.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont oświetlenia zewnętrznego SUW Czaniec w Kobiernicach”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.   UWAGA:   W dniu 19.01.2021 roku zmianie uległ Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składnia ofert.   Zmiana dotyczy umieszczenia składowej Ceny ofertowej zamówienia tj. poz. 2)   Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w §10 ust. 1 Umowy w wysokości:   netto: 1.000,00. zł, (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),   brutto: 1.230,00 zł, (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100)   Reszta pozostaje bez zmian.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-01-15 20210115_ppi-024-81-2021_projekt-umowy.pdf
2021-01-15 20210115_ppi-024-81-2021_opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2021-01-19 20210115_ppi-024-81-2021-zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2021-01-19 20210115_ppi-024-81-2021_zalaczniki-edytowalne-1_4.doc
2021-02-26 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi-024-81-2021.pdf

Sprzedaż rur stalowych z SUW Maczki FG/5/2021

Data publikacji: 13.01.2021
CPV: 44163100-1 Rury

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-01-12 ogloszenie-o-sprzedazy-fg.5.2021.pdf
2021-02-11 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu.pdf
2021-03-18 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa rurociągu DN600 od węzła Silma w Dąbrowie Górniczej do ul. Kluczborskiej w Chorzowie

Data publikacji: 12.01.2021
CPV: 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Nr postępowania: FZP/322/1/2021

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020.1740 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 22 stycznia 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 22 stycznia 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/22024/details 

Sprzedaż klap zwrotnych z SUW Maczki FG/4/2021

Data publikacji: 12.01.2021
CPV: 44462100-4 Wyroby do przewodów rurowych

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-01-12 ogloszenie-o-sprzedazy-fg.4.2021.pdf
2021-02-11 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu.pdf
2021-03-18 zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania-.pdf