Archiwum

Dostawa 20 000 litrów oleju opałowego lekkiego

Data publikacji: 16.07.2019
CPV: 09135100-5

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-07-16 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-oleju-opalowego.pdf
2019-07-30 zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-oferty-str.pdf

„Dostawa piasków i żwirków filtracyjnych”

Data publikacji: 05.07.2019
CPV: 14210000-6 Żwirki, piasek, kamień kruszony i kruszywa

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-07-05 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-07-16 informacja-o-wyborze-najkorzytsniejszej-oferty-postepowania.pdf

Dostawa artykułów elektrycznych w 2019r. dla jednostek organizacyjnych Spółki z podziałem na 3 części: Część 3 Dostawa artykułów elektrycznych – kabli i przewodów

Data publikacji: 05.07.2019
CPV: 31320000-5 Kable energetyczne

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-07-05 ogloszenie-o-zamowieniu-art-elektryczne-cz-3-kable-przewody.pdf
2019-07-19 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-__.pdf

Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych stacji 110/6kV „IMIELIN” zasilającej Stację Uzdatniania Wody Dziećkowice (ul. Wodna 3, Imielin) oraz stacji 110/6kV „JAMNICE” zasilającej Ujęcie Wody Dziećkowice (ul. Gamrot 154, Chełm Śląski)

Data publikacji: 31.05.2019
CPV: 71355000 - 1 Usługi pomiarowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634-012-87-88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „wykonanie pomiarów eksploatacyjnych stacji 110/6kV „IMIELIN” zasilającej Stację Uzdatniania Wody Dziećkowice (ul. Wodna 3, Imielin) oraz stacji 110/6kV „JAMNICE” zasilającej Ujęcie Wody Dziećkowice (ul. Gamrot 154, Chełm Śląski)”.   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 czerwca 2019 roku do godz. 12:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, pokój 43 Wydział Mechaniczno-Energetyczy. 

  

Dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem poczty, kurierem lub osobiście. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

 

 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 12:30 w pokoju 43 w Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.  

 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-31 1_zapytanie_ofertowe_nr_pm.wk.01.19.pdf
2019-05-31 2_umowa_na_wykonanie_pomiarow_eksploatacyjnych_stacji_110kv.pdf
2019-05-31 3_zalacznik_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
2019-05-31 4_zalacznik_nr_1_schemat_stacji_110.6.6kv_imielin.pdf
2019-05-31 5_zalacznik_nr_1_schemat_stacji_110.6kv_jamnice.pdf
2019-05-31 6_zalacznik_nr_2_protokol_zdawczo-odbiorczy.pdf
2019-05-31 7_zalacznik_nr_3_formularz_ofertowy.doc
2019-05-31 8_zalacznik_nr_4_wykaz_wykonanych_glownych_uslug.doc
2019-05-31 9_zalacznik_nr_5_wykaz_osob.doc
2019-06-12 informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
2019-06-27 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na ubepieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki i spółek zależnych

Data publikacji: 31.05.2019
CPV:

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-31 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa kolektora przelotowego DN800 na DN600 (OES Mikołów)”

Data publikacji: 27.05.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa kolektora przelotowego DN800 na DN600 (OES Mikołów)”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 czerwca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 6 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-27 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi_025_1484_2019.pdf
2019-05-27 zalacznik-6-projekt-umowy_ppi_025_1484_2019.pdf
2019-05-27 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi_025_1484_2019.doc
2019-05-27 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi_025_1484_2019.pdf
2019-06-06 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-zmiana-terminu-skladania-ofert-ppi-025-1484-2019.pdf
2019-06-14 informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-1484_2019.pdf
2019-07-11 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ppi_025_1484_2019.pdf

OES Mikołów – Remont schodów wejściowych do budynku administracyjno - socjalnego

Data publikacji: 24.05.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

OES Mikołów – Remont schodów wejściowych do budynku administracyjno - socjalnego

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 czerwca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 7 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_opis-techniczny.pdf
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_projekt-umowy.pdf
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_przedmiar.pdf
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_zalaczniki-edytowalne-1_4.doc
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2019-07-11 ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania-ppi-025-1472-2019.pdf

Sprzedaż złomu. Część I Sprzedaż złomu stalowego w ilości ok. 46 Mg Część II Sprzedaż złomu aluminiowego w ilości ok. 13 Mg

Data publikacji: 23.05.2019
CPV: 14630000-6 Żuzel, popioły, odpady żelaza i złom

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11828

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-23 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-07-04 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

Dostawa fabrycznie nowych 120 sztuk bezprzewodowych aparatów telefonicznych

Data publikacji: 20.05.2019
CPV: 32552110-1 telefony bezprzewodowe

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11799

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-20 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-06-07 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa tonerów i tuszy w 2019r. z podziałem na 2 części: Część 1 Dostawa tonerów i tuszy

Data publikacji: 20.05.2019
CPV: 30125110-5 tonery do drukarek laserowych/faxów 30192113-6 wkłady drukujące

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11800

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-20 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-06-27 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf