Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Archiwum

Dostawa urządzeń do montażu systemów zabezpieczeń technicznych obiektów Zamawiającego

Data publikacji: 15.09.2017
CPV:

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na: 

Dostawa urządzeń do montażu systemów zabezpieczeń technicznych obiektów Zamawiającego

 

Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice do dnia: 25.09.2017r. godz.11.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-15 zaproszenie-ozg-21.pdf
2017-09-15 zal_1-formularz-ofertowy-cctv-sswin.pdf
2017-09-15 zal_2-formularz-cenowy-opis-produktow-cctv-sswin.pdf
2017-09-15 zal_3-oswiadczenie-1.pdf
2017-09-15 zal_4-oswiadczenie-2.pdf
2017-09-15 zal_5-wzor-umowy.pdf
2017-09-15 zal_6-specyfikacja.pdf
2017-09-15 zal_7-wykaz-dostaw.pdf
2017-09-20 odpowiedzi-na-pytania.pdf
2017-09-20 zal-2-formularz-cenowy-opis-produktow-cctv-sswin-aktualny.pdf
2017-09-20 zal-6-specyfikacja-aktualna.pdf
2017-09-20 odpowiedz-na-pytania-2.pdf
2017-09-25 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-10-06 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-zapo-ozg-21-2017.pdf

Dostawa spektrofotometrów UV/VIS

Data publikacji: 07.09.2017
CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej:   Dostawa 2szt spektofotometrów UV/VIS   Warunki oraz przedmiot aukcji znajdą Państwo poniżej: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego   

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-07 ogloszenie.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data publikacji: 05.09.2017
CPV:

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz nieczystości płynnych.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-05 ogloszenie-o-wyniku-postepowania.pdf

Świadczenie usług rozliczania oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Data publikacji: 01.09.2017
CPV: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy; 72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne; 72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem; 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju; 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40‑026 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadająca numery REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł – wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14 zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług rozliczania oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w Regulaminie Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach w trybie zapytania ofertowego na podstawie §62-64 Regulaminu.Termin oraz miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.09.2017r. roku do godz. 9:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. Termin oraz miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA  w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 12.09.2017r. roku o godz. 9:30 w salce konferencyjnej 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-01 zal-nr-1-formularz-ofertowy-zt-025-320-321-17.pdf
2017-09-01 zal-nr-2-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunk-w-w-postepowaniu-zt-025-320-321-17.pdf
2017-09-01 zal-nr-2-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-zt-025-320-301-17.pdf
2017-09-01 zal-nr-3-wykaz-wykonanych-uslug-zt-025-320-321-17.pdf
2017-09-01 zal-nr-4-wykaz-osob-zt-025-320-321-17.pdf
2017-09-01 zal-nr-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zt-025-320-321-17.pdf
2017-09-01 zal-nr-6-projekt-umowy-zt-025-320-321-17.pdf
2017-09-01 zaproszenie-do-skladania-ofert-zt-025-320-321-17.pdf
2017-09-12 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-09-26 uniewaznienie-postepowania.pdf

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data publikacji: 30.08.2017
CPV:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na wykonanie wyceny nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 186a.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-30 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

„Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem 4WD, pięciodrzwiowych z możliwością przewożenia 5 osób łącznie z kierowcą – rok produkcji 2017 - 4 sztuki”

Data publikacji: 25.08.2017
CPV: Kod CPV 34110000-1 – samochody osobowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  Dostawę fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem 4WD, pięciodrzwiowych z możliwością przewożenia 5 osób łącznie z kierowcą – rok produkcji 2017 - 4 sztuki”.

Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19, 40-026  Katowice do dnia: 08.09.2017r. godz.9.00 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 8 września 2017 roku o godz. 9.30 w pokoju nr 58.

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-25 zal-1-formularz-ofertowy-4x4.pdf
2017-08-25 zal-2-formularz-cenowy-4x4.pdf
2017-08-25 zal-3-oswiadczenie-1-sze-4x4.pdf
2017-08-25 zal-4-oswiadczenie-2-gie-4x4.pdf
2017-08-25 zal-5-wzor-umowy-4x4_21.08.2017.pdf
2017-08-25 zal-6-specyfikacja-4x4.pdf
2017-08-25 zaproszenie-4x4.pdf
2017-09-05 odpowiedz-na-pytania.pdf
2017-09-05 zal-5-wzor-umowy-4x4_21.08.2017-poprawiony-zalacznik_specyfikacja.pdf
2017-09-05 zal-6-specyfikacja-4x4-poprawiona.pdf
2017-09-05 odpowiedz-na-pytania-2.pdf
2017-09-06 odpowiedz-na-pytania-3.pdf
2017-09-06 zal-5-wzor-umowy-4x4_6.09.2017-poprawiony-gwarancja.pdf
2017-09-07 zal-5-wzor-umowy-4x4_7.09.2017-poprawiony-opz.pdf
2017-09-07 zal-6-specyfikacja-4x4-poprawiona_masa.pdf
2017-09-07 odpowiedz-na-pytania-4.pdf
2017-09-08 informacja-z-jawnego-otwarcia-4x4.pdf
2017-09-25 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-4x4.pdf

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERT NA ZAKUP POJAZDÓW DH2 I VT 614

Data publikacji: 18.08.2017
CPV:

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERT  
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego 425.875.100,00 PLN – wpłacono w całości (zwane dalej: „Sprzedającym”), Niniejszym informuje o zaproszeniu do złożenia ofert na zakup spalinowego zespołu trakcyjnego 2-członowego typu DH2 SN 83-003 o numerze bocznym 3231 nr fabryczny 85484, spalinowego zespołu 3-członowego  VT-614 SN 84-001 nr fabryczny 614026-3, 614025-5, 914023-7, spalinowego zespołu 3-członowego VT-614 SN 84-002 nr fabryczny 95800914005-3, 95800614010-6, 95800614009-8, (dalej razem „Pojazdy” a każdy z osobna jako „Pojazd”) i informuje, że ofertę (wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem wpłaty wadium) należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, Kancelarii siedziby Sprzedającego pokój nr 1, nie później niż do dnia 14 września 2017 r. do godziny 9:00.   Ceny wywoławcze poszczególnych Pojazdów wynoszą odpowiednio: 1)      Dla Pojazdu DH2 SN 83-003: 77.000.00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych netto) , 2)      Dla Pojazdu VT 614  SN 84-001: 124.000.00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych netto), 3)      Dla Pojazdu VT 614  SN 84-002: 124.000.00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych netto)   Wadium w wymaganej wysokości oddzielnie dla danego Pojazdu, zgodnie z treścią oferty, należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego o nr: 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521. Wysokość wadium wynosi odpowiednio:   1)        Dla Pojazdu DH2 SN 83-003:  9.500.00 zł (dziewięć tysięcy pięćset  złotych ) , 2)        Dla Pojazdu VT 614  SN 84-001: 15.250.00 zł (piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), 3)        Dla Pojazdu VT 614  SN 84-002:  15.250.00 zł (piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ). Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, pokój nr 58 w dniu: 14 września 2017 r. godzina 10:00. Otwarcie ofert będzie jawne, podczas którego zostaną odczytane dane Oferentów i oferowane kwoty. Osoba do kontaktu; Mariusz Lewicki, tel. 32 60 38 731, 513 016 278 email:m.lewicki@gpw.katowice.pl Warunki postępowania zostały określone w zaproszeniu.     

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-18 projekt_umowy_sprzedazy_pojazdy-dh2-i-vt-1.pdf
2017-08-18 zalacznik-nr-2-i-3_formularz-ofertowy_siw_16.08.2017.pdf
2017-08-18 zaprosznie-do-zlozenia-ofert-dh2-i-vt.pdf

Świadczenie usług rozliczania oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

Data publikacji: 11.08.2017
CPV: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy; 72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne; 72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem; 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju; 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40‑026 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadająca numery REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł – wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14 zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług rozliczania oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w Regulaminie Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach w trybie zapytania ofertowego na podstawie §62-64 Regulaminu.Termin oraz miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.08.2017r. roku do godz. 9:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. Termin oraz miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA  w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 25.08.2017r. roku o godz. 9:30 w salce konferencyjnej 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-11 zal-nr-1_formularz-ofertowy-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-11 zal-nr-2-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-11 zal-nr-3-wykaz-wykonanych-uslug-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-11 zal-nr-4-wykaz-osob-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-11 zal-nr-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-11 zal-nr-6-projek-umowy-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-11 zaproszenie-do-skladania-ofert-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-21 pytania-i-opowiedzi-do-zaproszenia.pdf
2017-08-21 zal-nr-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zt-025-320-301-2017-po-modyfikacji.pdf
2017-08-21 zal-nr-6-projek-umowy-zt-025-320-301-2017_po_modyfikacji.pdf
2017-08-22 pytania-i-opowiedzi-do-zaproszenia-22082017.pdf
2017-08-22 zal-nr-6-projek-umowy-zt-025-320-301-2017_po_modyfikacji_22.08.2017.pdf
2017-08-25 informacja_z_jawnego_otwarcia_ofert.pdf
2017-09-01 ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

Zakup fabrycznie nowych 5 odbiorników geodezyjnych GNSS z kontrolerem i szkoleniem z obsługi urządzenia

Data publikacji: 09.08.2017
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na: 

Zakup fabrycznie nowych 5 odbiorników geodezyjnych GNSS z kontrolerem i szkoleniem z obsługi urządzenia

 

Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice do dnia: 21.08.2017r. godz.10.00 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-09 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-08-09 zal-1-formularz-ofertowy.pdf
2017-08-09 zal-2-formularz-cenowy.pdf
2017-08-09 zal-3-i-4-oswiadczenia.pdf
2017-08-09 zal-5-umowa-gps.pdf
2017-08-09 zaproszenie.pdf
2017-08-16 tresc-zapytania-z-wyjasnienieniami_gnss.pdf
2017-08-22 informacja-z-jawnego-otwarcia-gnss-21082017.pdf
2017-09-13 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-gps.pdf

Dostawa fabrycznie nowych węży gaśniczych tłocznych, hydrantowych tłocznych wraz z przełącznikami dla jednostek organizacyjnych Spółki

Data publikacji: 07.08.2017
CPV: 44482100-3 –węże gaśnicze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę fabrycznie nowych węży gaśniczych tłocznych, hydrantowych tłocznych wraz z przełącznikami dla jednostek organizacyjnych Spółki” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19, 40-026  Katowice do dnia: 18.08.2017r. godz.10.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-07 zal.-nr-1-formularz-ofertowy-weze.pdf
2017-08-07 zal.2-formularz-cenowy-weze-2.pdf
2017-08-07 zal.3-oswiadczenie-1-sze-3weze.pdf
2017-08-07 zal.4-oswiadczenie-2-gie-2weze.pdf
2017-08-07 zal.5-projekt-umowy_dostawa-wezy-pozarniczych-17.pdf
2017-08-07 zaproszenie-zapo-ozg172017-dostawa-wezy-poz.pdf
2017-08-11 tresc-zapytania-z-wyjasnienieniami_weze-pozarnicze07.07.17.pdf
2017-08-11 zmodyfikowany-zal.-2.-11.08-formularz-cenowy-17-weze-.pdf
2017-08-18 informacja-z-jawnego-otwarcia-zapo172017-weze_-18-sierpien-2017.pdf
2017-09-18 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-dostawa-wezy.doc