Archiwum

„Dostawa fabrycznie nowej przyczepy dwuosiowej ze zbiornikiem na wodę pitną o pojemności minimum 1 500 litrów”

Data publikacji: 06.12.2019
CPV: Przyczepy 34223300-9 Cysterny do transportu wody 34144212-7

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-12-06 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-12-23 infomacja-o-wyborze-oferty-cysterna.pdf

Dostawa mobilnej tablicy interaktywnej oraz stacji roboczej do pracy z modelami oraz GIS na potrzeby realizacji projektu boDEREC-CE

Data publikacji: 28.11.2019
CPV: 30200000 -1 Urządzenia komputerowe 32322000 -6 Urządzenia multimedialne 30195000 -2 Tablice

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-28 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-12-23 zawiadomienie.pdf

Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas wydarzenia Finał konkursu Miss Polski 2019 „Festiwal Piękna 2019” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Data publikacji: 25.11.2019
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie Nr FZP/322/43/2019 na zadanie pn.: Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas wydarzenia Finał konkursu Miss Polski 2019 „Festiwal Piękna 2019” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-25 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf
2019-12-06 informacja-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
2019-12-06 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

Przedłużenie subskrypcji oprogramowania Office 365

Data publikacji: 19.11.2019
CPV: 48300000-1 Pakiety oprogramowania

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-19 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-12-06 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa fabrycznie nowego analizatora ozonu w gazie z automatycznym zerowaniem.

Data publikacji: 18.11.2019
CPV: 38434000-6 Analizatory

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-18 ogloszenie-o-zamowieniu-analizator-ozonu.pdf
2019-12-05 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa pożywek i odczynników do badań mikrobiologicznych

Data publikacji: 14.11.2019
CPV: 33696500-0

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-14 ogloszenie-o-zamowieniu-2.pdf
2019-12-04 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa antracytu dla Stacji Uzdatniania Wody Maczki w Sosnowcu w 2019 roku

Data publikacji: 12.11.2019
CPV: 24954100-7 Nowy węgiel aktywny

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-11-28 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawy nadmanganianu potasu.

Data publikacji: 08.11.2019
CPV:

Dostawy nadmanganianu potasu.

Nr postępowania FZP/322/41/2019

Na postawie art.6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2018.1986 z późn.zm.) postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (dalej „Regulamin”), którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gpw.katowice.pl, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 z późn.zm.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php

(przekierowanie  na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

Wykonawca winien zapoznać się z Instrukcją dla Wykonawcy dostępną w zakładce pn.: Regulacje i procedury procesu zakupowego z poziomu Platformy i śledzić jej ewentualne aktualizacje.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.:

−        w formie pisemnej albo,

−       w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ. O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 20 listopada 2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 20 listopada 2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM:

 

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/9721/details Dostawa fabrycznie nowego ogumienia z rocznika 2018-2019 tj. opon i dętek, wraz z usługą montażu, wyważenia kół oraz utylizacją zużytych opon i dętek

Data publikacji: 07.11.2019
CPV: 34350000-5 – Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach 34351100-3 – Opony do pojazdów silnikowych 34352100-0 – Opony do pojazdów ciężarowych 34352300-2 – Opony do maszyn rolniczych 19511000-1 – Dętki, bieżniki i ochraniacze dętek 50116500-6 – Usługi w zakresie napraw opon w tym pasowania i wyważania

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-07 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-11-22 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ogumienie.pdf

Wywóz nieczystości płynnych

Data publikacji: 06.11.2019
CPV: 90111300-1, 90410000-4

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-06 formularz-ofertowy.pdf
2019-11-06 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-11-06 zalacznik-formularz-ofertowy.pdf
2019-11-06 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2019-11-06 umowa-.pdf
2019-11-06 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2019-11-06 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2019-11-06 rodo-oswiadczenie-zgoda.pdf
2019-11-06 rodo-oswiadczenie-wykonawcy.pdf
2019-11-06 wykaz-uslug.pdf
2019-11-06 zalacznik-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-12-03 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf