Archiwum

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

Data publikacji: 10.07.2020
CPV: 43260000-3 – Koparki, czerpaki i ładowarki, maszyny górnicze; 43250000-0 – Ładowarki czołowe.

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

Nr postępowania FZP/322/37/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 20 lipca 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 20 lipca 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 22 lipca 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 22 lipca 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM: 

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/15793/details  


Dostawa środków czystości w 2020r

Data publikacji: 30.06.2020
CPV: 39800000-0

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-06-30 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-07-17 uniflow_zamow-publ_4170_001.pdf

„Dostawa fabrycznie nowego zaworu regulacyjnego ciśnienia wody DN 200 mm (reduktora ciśnienia wody) wraz z kompletem manometrów oraz filtrami siatkowymi”

Data publikacji: 25.06.2020
CPV: 42131141

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-06-25 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-07-17 uniflow_zamow-publ_4172_001.pdf

Dostawa komputerów przenośnych

Data publikacji: 24.06.2020
CPV: 30213100-6 Komputery przenośne

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-06-24 ogloszenie-o-zamowieniu-fz_151_36_2020.pdf
2020-07-16 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

„Zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego i montażem

Data publikacji: 17.06.2020
CPV: 39130000-2 meble biurowe 39516100-3 meble tapicerowane 39141000-2 meble i wyposażenie kuchni

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-06-17 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-07-08 informacja-o-wyborze.....pdf

Dostawa elektronarzędzi i pozostałych urządzeń z podziałem na 8 Części

Data publikacji: 16.06.2020
CPV: 42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 44510000-8 Narzędzia, 38434400-0 Analizatory drgań, 42662000-4 Sprzęt spawalniczy, 42924740-8 Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca, 31170000-8 Transformator, 42664100-9 Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych, 48772000-0 Narzędzia kompresujące

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-06-16 ogloszenie-o-zamowieniu-fz_151_37_2020.pdf
2020-06-26 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2020-07-16 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego

Data publikacji: 10.06.2020
CPV: 42415110-2 Wózki widłowe

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-06-10 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-07-10 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Przeprowadzenie badań monitoringowych dot. analizy obecności substancji PPCP w wodzie w obszarze zlewni zbiornika Kozłowa Góra i SUW Kozłowa Góra | Performance of monitoring tests for the analysis of the presence of PPCP substances in water in the area of Kozłowa Góra reservoir catchment and SUW (Water Treatment Station) Kozłowa Góra

Data publikacji: 10.06.2020
CPV: 73111000-3 – laboratoryjne usługi badawcze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.:

 

"Przeprowadzenie badań monitoringowych dot. analizy obecności substancji PPCP w wodzie w obszarze zlewni zbiornika Kozłowa Góra i SUW Kozłowa Góra”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 czerwca 2020 do godziny 13:00 drogą pocztową lub osobiście do siedziby Spółki w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19.

Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

-------

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, registered in the District Court (Sąd Rejonowy) for Katowice – Wschód (East) in Katowice, 8th Commercial Division of the National Court Register under the number 0000247533, having its Business Entity number (REGON) 271506695, Tax ID number (NIP) 634 012 87 88, share capital: PLN 425,875,100.00 - paid in full, phone no. +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/, hereby invites to submit an offer for:

"Performance of monitoring tests for the analysis of the presence of PPCP substances in water in the area of Kozłowa Góra reservoir catchment and SUW (Water Treatment Station) Kozłowa Góra”.

The offer should be submitted by June 24, 2020 by 1:00 pm by post or in person to the Company's headquarters in Katowice at ul. Wojewódzka 19, Poland.

The date and time of delivery is decisive. All offers received after the deadline specified above will not be opened, but will be immediately returned to Contractors.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-06-10 zalacznik_1_do_zaproszenia_opz_10062020.pdf
2020-06-10 zalacznik_2_do_zaproszenia_formularz_ofertowy_10062020-.docx
2020-06-10 zalacznik_3_do_zaproszenia_projekt_umowy_10062020.pdf
2020-06-10 zalacznik_4_do_zaproszenia_oswiadczenie_10062020.pdf
2020-06-10 zalacznik_5_do_zaproszenia_rodo_10062020.pdf
2020-06-10 zalaczniki_do_umowy_10062020_zal2.pdf
2020-06-10 zalaczniki_do_umowy_10062020_zal3.pdf
2020-06-10 zaproszenie_do_skladania_ofert_10062020.pdf
2020-06-10 agreement_appen_2_10062020.pdf
2020-06-10 agreement_appen_3_10062020.pdf
2020-06-10 appen_1_describtion_of_the_subject_matter_10062020.pdf
2020-06-10 appen_2_bid_form_10062020-.docx
2020-06-10 appen_3_model_agreement_10062020.pdf
2020-06-10 appen_4_statement_10062020.pdf
2020-06-10 appen_5_gdpr_clause_10062020.pdf
2020-06-10 invitation_to_tender_10062020.pdf
2020-07-03 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
2020-07-03 information_of_selection_en.pdf

„DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ, ROBOCZEJ, OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚĆI: CZĘŚĆ I DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ, CZĘŚĆ II DOSTAWA OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO CZĘŚĆ III DOSTAWA ODZIEŻY NIEPRZEMAKALNEJ I OBUWIA GUMOWEGO CZĘŚĆ IV DOSTAWA RĘKAWIC OCHRONNYCH I ROBOCZYCH CZĘŚĆ V DOSTAWA FARTUCHÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH CZĘŚĆ VI DOSTAWA OBUWIA LABORATORYJNEGO”

Data publikacji: 01.06.2020
CPV: 18100000-0, 18200000-1, 18300000-2, 18812200-6, 18141000-9, 18800000-7

Postępowanie Nr FZP/322/31/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 17.06.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 17.06.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/14848/details 

Dostawa bonów żywieniowych w ilości 15 000 sztuk o nominale 10,00 zł

Data publikacji: 01.06.2020
CPV: CPV 30199770 – 8 Talony na posiłki

Numer postępowania: FZP/322/32/2020

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19) Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 10 czerwca 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 10 czerwca 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Dokumentacja postępowania została udostępniona pod linkiem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/14846/details