Archiwum

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki i spółek zależnych

Data publikacji: 27.04.2018
CPV: 66510000-8

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-27 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Przegląd i konserwacja systemu oddymiania

Data publikacji: 27.04.2018
CPV: 35113300-2

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-27 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Koszenie i konserwacja rowów i skarp z podziałem na 2 części

Data publikacji: 29.03.2018
CPV: 77300000-3 Usługi ogrodnicze

Koszenie i konserwacja rowów i skarp z podziałem na 2 części: Część I: Koszenie i konserwacja rowów i skarp na południowym obwałowaniu zbiornika Goczałkowice Część II: Koszenie skarpy i zapory w Kozłowej Gór – Nr postępowania OZ/322/13/2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 459 z późn. zm.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 52B, p.V) nie później niż do dnia 10.04.2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 10.04.2018 r. do godziny 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-29 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-03-29 specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.pdf
2018-03-29 strona-tyt.-specyfikacji-istotnych-warunkow-zamowienia.pdf
2018-03-29 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-04-04 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2018-04-10 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-05-14 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszjej.pdf

Dostawy chloru ciekłego.

Data publikacji: 27.03.2018
CPV: 24311900-6 Chlor

Dostawy chloru ciekłego.

Nr postępowania: OZ/322/7/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art.134 ust.1 i ust.6 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2017 poz.1579 t.j. - dalej "Ustawa") w związku z art.67 ust.1 pkt 4) Ustawy.
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. informuje, że do negocjacji został zaproszony Wykonawca: PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, czyli Wykonawca, którego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy w poprzedzającym wszczęcie niniejszego postępowania przetargu nieograniczonym.    

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-27 opublikowane-ogloszenie-o-dobrowolnej-przejrzystosci-ex-ante-nr-2018-ojs060-133459-pl.pdf
2018-04-06 zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
2018-04-27 opublikowane-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia_zamowienia-sektorowe-nr-2018-ojs082-185299-pl.pdf

Dostawa fabrycznie nowego ogumienia z rocznika 2017-2018 tj. opon i dętek wraz z usługą montażu, wyważenia kół oraz utylizacją zużytych opon i dętek

Data publikacji: 20.03.2018
CPV: 34350000-5:Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach; 34351100-3:Opony do pojazdów silnikowych; 34352100-0:Opony do pojazdów ciężarowych; 34352300-2:Opony do maszyn rolniczych; 19511000-1:Dętki, bieżniki i ochraniacze dętek; 50116500-6: Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej:

Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj:

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-20 _ogloszenie-dostawa-ogumienia.pdf
2018-03-21 _ogloszenie-aktualizacja-21.03.2018-dostawa-ogumienia.pdf
2018-04-25 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-ogumienie.pdf

Dostawa fabrycznie nowego, analizatora spalin wraz z dymomierzem dla Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Piekarach Śląskich przy ulicy Rozalki 1

Data publikacji: 20.03.2018
CPV: 38430000-8 – aparatura do wykrywania i analizy; 38431100-6 – aparatura do wykrywania gazów

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej:

Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj:

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-20 _ogloszenie-dostawa_analizatora-spalin-z-dymomierzem.pdf
2018-03-21 odpowiedz-pytanie-analizator-21.03.18.pdf
2018-04-25 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-analizator.pdf

Dostawa środków czystości i higieny osobistej dla Pracowników Spółki w 2018r.

Data publikacji: 09.03.2018
CPV: 33741100-7 środek do mycia rąk 33711900-6 mydło, 33711540-4 kremy lub płyny parafarmaceutyczne, 39514100-9 ręczniki

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-09 ogloszenie-o-zamowieniu-srodki-czystosci.pdf
2018-03-13 odpowiedz-pytanie-srodki-czystosci-12.03.18.pdf
2018-03-19 odpowiedz-nr2-na-pytanie-srodki-czystosci-19.03.18.pdf
2018-04-04 zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-srodki-czystosci.pdf

Dostawa fabrycznie nowego miernika wielogazowego (detektora) wraz z wyposażeniem

Data publikacji: 05.03.2018
CPV: CPV 38552000-9 Mierniki elektroniczne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-05 ogloszenie-dostawa-miernika-wielogazowego.pdf
2018-03-08 odpowiedz-na-pytanie-miernik-wielogazowy.pdf
2018-03-28 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-dostawa-miernika.pdf

Szkolenie w dziedzinie BHP w jednostkach organizacyjnych GPW S.A.

Data publikacji: 01.03.2018
CPV: 80550000-4 usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:  Zorganizowanie i przeprowadzenie w  latach 2018 i 2019 szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników jednostek organizacyjnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka   Akcyjna w Katowicach. 

Ofertę należy złożyć w terminie : do 13 marca 2018 r. do godz. 9.30na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Kancelaria Zamawiającego lub Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pokój 19 ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice . 
        Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.   Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 10.00  pokój nr 19.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-02 zaproszenie-szkolenie.pdf
2018-03-02 zal.-nr-1-szczegolowy-opis-przedmiotu.pdf
2018-03-02 zal.-nr-2-formularz-ofertowy.pdf
2018-03-02 zal.-nr-3-wz-r-umowy.pdf
2018-03-02 zal.-nr-4-wykaz-uslug.pdf
2018-03-02 zal.-nr-5-wykaz-os-b.pdf
2018-03-02 zal.-nr-7_-oswiadczenie-o-braku-wykluczenia.pdf
2018-03-02 zal.-nr-6_oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow.pdf

Przebudowa wiaty na budynek prasy odwadniającej osady poprodukcyjne w ZUW Dziećkowice w Imielinie

Data publikacji: 19.02.2018
CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 42996900-3 Urządzenia do obróbki osadów

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 07.03.2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 07.03.2018r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-19 dokumentacja-projektowa.zip
2018-02-19 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-02-19 siwz.pdf
2018-02-19 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-02-19 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-02-23 tresc-pytan-wraz-z-wyjaasnieniami.pdf
2018-02-23 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2018-03-07 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2018-03-16 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf