Archiwum

Zakup i dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej o poj. 1,5l

Data publikacji: 16.04.2020
CPV: 15981000-8

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-04-16 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-04-30 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania-woda-mineralna-wm-fz_151_26_2020.pdf

Dostawy chlorku sodu w postaci tabletek solnych

Data publikacji: 09.04.2020
CPV: 14400000-5 Sole i czysty chlorek sodu

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-04-09 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-05-08 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Zakup fabrycznie nowego sprzętu AGD

Data publikacji: 01.04.2020
CPV: 39710000-2 – elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 39711310-5 – elektryczne zaparzacze do kawy

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-04-01 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-04-24 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Zakup spektrofotometru UV/VIS z technologią RFID

Data publikacji: 01.04.2020
CPV: 38500000-0 aparatura kontrolno-pomiarowa

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-04-01 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-04-21 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN1000 na DN800 Zbiorniki Czarny Las – Zabrze”

Data publikacji: 12.03.2020
CPV: 71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN1000 na DN800 Zbiorniki Czarny Las - Zabrze

Nr postępowania FZP/322/17/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia dnia 06 KWIETNIA 2020 r. do godziny 12.00. Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 06 KWIETNIA 2020 r. do godziny 12.00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

Dokumentacja postępowania została zamieszczona pod następującym  linkiem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12636/details

  ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA, ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH PYTAŃ ZADAWANYCH DO TREŚCI SIWZ PRZEZ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI NA NIE, ZOSTANIE PODANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO WIADOMOŚCI W DNIU 31 MARCA 2020 R.  

„Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w 2020r.”

Data publikacji: 12.03.2020
CPV: CPV: 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodniczych.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40 – 026 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posługującą się NIP 634 012 87 88, numerem REGON 271506695, będącą podatnikiem VAT czynnym, o kapitale zakładowym 425 875 100,00 zł - wpłacono w całości, posiadającą status dużego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu, nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019, poz. 118 t.j.) tel +48 32 603 88 61, faks +48 32 603 86 14 Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w 2020r” Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 26.03.2020 r. do godz. 1200 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, Kancelaria Zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, w dniu: 26.03.2020r. godz. 1230, (SALKA KONFERENCYJNA, pokój nr 7 - parter).    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, w dniu: 26.03.2020r. godz. 1230, (SALKA KONFERENCYJNA, pokój nr 7 - parter). 
NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZONEGO PRZEZ MINISTRA ZDROWIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZAMAWIAJĄCY PROSI WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O NIE PRZYBYWANIE NA OTWARCIE OFERT. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZGODNIE Z TREŚCIĄ ZAPO/ZA/1353/72/2020 ZOSTANIE ZAMIESZCZONA na stronie internetowej www.gpw.katowice.pl  w zakładce "przetargi- zapytania ofertowe”   

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-03-12 zal1-opz-i-wykaz-urzadzen.-1.pdf
2020-03-12 zal2-formularz-ofertowy.pdf
2020-03-12 zal3-wzor-protokol-serwisowy-pokontrolny.pdf
2020-03-12 zal4-projekt-umowy-klima-20.pdf
2020-03-12 zal5-oswiadczenie_o-spelnieniu-warunkow-klima-20-1.pdf
2020-03-12 zal6-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-klima-20.pdf
2020-03-12 zal7-klauzula_rodo.pdf
2020-03-12 zaproszenie-zapo-klima-20.pdf
2020-03-27 informacja-z-jawn.-otwarcia-klima-20.pdf
2020-04-28 zawiadomienie-o-wyborze-klima-20.pdf

Dostawa dwóch sztuk zaworów regulacyjnych DN 150 mm i DN 200 mm (reduktorów ciśnienia wody) wraz z kompletem manometrów oraz filtrami siatkowymi

Data publikacji: 12.03.2020
CPV: 42131141 Zawory obniżające ciśnienie

Warunki oraz przedmiot postępowaniaData publikacjiPlik do pobrania
2020-03-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-03-16 przesuniecie-terminu-skladania-ofert.pdf
2020-04-14 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa fabrycznie nowych koron do dysz filtracyjnych

Data publikacji: 12.03.2020
CPV: 44165300-7 Tuleje

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-04-06 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa materiałów, akcesoriów, sprzętu ochronnego, odzieży i obuwia specjalistycznego

Data publikacji: 11.03.2020
CPV: 18143000-3 - akcesoria ochronne 18100000-0 – odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki 18812200-6 – buty gumowe 18141000-9 – rękawice robocze

Warunki oraz przedmiot postępowaniaData publikacjiPlik do pobrania
2020-03-11 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-03-19 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2020-04-17 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa herbaty czarnej ekspresowej oraz cukru białego kryształ

Data publikacji: 06.03.2020
CPV: 15860000-4, 15831000-2

Dostawa herbaty czarnej ekspresowej oraz cukru białego kryształ

Nr postępowania: FZP/322/15/2020

Postępowanie (zwane dalej „Postępowaniem”) prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy Ustawy. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 24aa ust. 1 Ustawy - tzw. „procedury odwróconej”.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 18.03.2020 r. do godziny 11:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 18.03.2020 r. do godziny 11:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XX ust.9 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJACYM LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12376/details

 

  NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZONEGO PRZEZ MINISTRA ZDROWIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZAMAWIAJĄCY PROSI WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O NIE PRZYBYWANIE NA OTWARCIE OFERT. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA PLATFORMIE.