Archiwum

Zakup fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń AGD dla Oddziałów i Wydziałów Spółki

Data publikacji: 20.09.2021
CPV: 39710000-2 - elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 39711310-5 - elektryczne zaparzacze do kawy

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-09-20 ogloszenie-o-zamowieniu_.pdf
2021-10-04 zawiadomienie-informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-brak-ofert.pdf

Wykonanie usług promocyjnych i reklamowych podczas SILESIA MARATHON

Data publikacji: 30.08.2021
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie nr FZP/322/35/2021

dla wykonania zadania pn.: Wykonanie usług promocyjnych i reklamowych podczas SILESIA MARATHON, zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2021.1129.).

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-30 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf
2021-09-17 informacja-o-udzieleniu-zamowienia_publiczne.pdf
2021-09-24 ogloszenie-o-wyniku-postepowania.pdf

Badanie sprawozdań finansowych Spółek Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Data publikacji: 16.08.2021
CPV: CPV: 79200000-6 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Badanie sprawozdań finansowych Spółek Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna za lata 2021, 2022.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 września 2021 roku do godz. 08:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-16 zal-1-do-zaproszenia-_formularz-ofertowy.docx
2021-08-16 zal-2-do-zaproszenia_umowa-na-badanie-z-bieglym.pdf
2021-08-16 zal-2a-do-zaproszenia_umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych.pdf
2021-08-16 zaproszenie-do-skladania-ofert-na-badanie-sprawozdan-2021-2022.pdf

„Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych mętnościomierzy wraz z modułem przyłączeniowym”

Data publikacji: 11.08.2021
CPV: • 38424000-3: Urządzenia pomiarowe i sterujące

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-11 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-09-01 zawiadomienie-informacja.pdf

Likwidacja suwnicy portalowej – bramowej Q=10t – ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 05.08.2021
CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Likwidacja suwnicy portalowej – bramowej Q=10t – ZUW Dziećkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-05 przedmiar_ppi_024_2315_2021.pdf
2021-08-05 zalacznik_5_opis_techniczny_ppi_024_2315_2021.pdf
2021-08-05 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_2315_2021.pdf
2021-08-05 zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_2315_2021.doc
2021-08-05 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_2315_2021.pdf
2021-08-16 20210816_odpowiedz-1-na-zapytanie_ppi_024_2315_2021.pdf
2021-09-14 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_2315_2021.pdf

Remont dachu budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach

Data publikacji: 05.08.2021
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont dachu budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 19 sierpnia 2021 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-05 210805_ppi_024_2308_2021_pbw_instalacja-odgromowa.pdf
2021-08-05 210805_ppi_024_2308_2021_przedmiar-robot.pdf
2021-08-05 210805_ppi_024_2308_2021_zalacznik-nr-5_opis-techniczny.pdf
2021-08-05 210805_ppi_024_2308_2021_zalacznik-nr-6_projekt-umowy.pdf
2021-08-05 210805_ppi_024_2308_2021_zalaczniki-edytowalne-1-4.doc
2021-08-05 210805_ppi_024_2308_2021_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2021-08-12 20210812_odpowiedz-na-zapytanie_ppi_024_2308_2021.pdf
2021-09-14 210914_ogloszenie-o-uniewaznieniu_ppi_024_2308_2021.pdf

Zakup fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń biurowych dla Oddziałów i Wydziałów Spółki

Data publikacji: 05.08.2021
CPV: 30100000-0 - maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli; 32552110-1 - telefony bezprzewodowe

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-05 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-09-03 zawiadomienie-informacja-na-strone-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do pielęgnacji zieleni i części do kosiarek z podziałem na części

Data publikacji: 03.08.2021
CPV: 16310000-1 kosiarki, 34390000-7 akcesoria do ciągników, 44511200-7 narzędzia ogrodnicze, 16800000-3 części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-03 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-08-16 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2021-08-25 informacja-o-uniewaznieniu-cz.6-postepowania.pdf
2021-09-02 zawiadomienie-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

„Dostawa 19.000 litrów oleju opałowego lekkiego”

Data publikacji: 02.08.2021
CPV: 09135100-5 – olej opałowy

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-02 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-08-16 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

Wymiana naświetli w budynku zbiorników wstępnych – ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 29.07.2021
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana naświetli w budynku zbiorników wstępnych – ZUW Dziećkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 13 sierpnia 2021 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-07-29 przedmiar-robot-ppi-024-2258-2021.pdf
2021-07-29 zalacznik-5_opis-techniczny-ppi-024-2258-2021.pdf
2021-07-29 zalacznik-6_projekt-umowy-ppi-024-2258-2021.pdf
2021-07-29 zalaczniki-1_4-edytowalne.doc
2021-07-29 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-2258-2021.pdf
2021-07-29 dokumentacja-fotograficzna.pdf
2021-07-29 rysunek-1.pdf
2021-08-13 210813_informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-024-2258-2021.pdf
2021-09-14 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_2258_2021.pdf