Archiwum

"Wykonanie deratyzacji w obiektach Spółki w 2019 r."

Data publikacji: 07.03.2019
CPV: 90923000-3, 90921000-9

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  „Wykonanie deratyzacji w obiektach Spółki w 2019 r.” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, pok. nr 9, 40-026  Katowice do dnia: 18.03.2019 godz.1000.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-07 zal.-2__formularz-ofertowy.docx
2019-03-07 zal.-3_oswiadczenie.pdf
2019-03-07 zal.-4_oswiadczenie.pdf
2019-03-07 zal.-5_oswiadczenie.pdf
2019-03-07 zal.-6_oswiadczenie.pdf
2019-03-07 zal.-7_oswiadczenie.pdf
2019-03-07 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2019-03-19 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-03-27 ogloszenie-o-wyniku-postepowania.pdf

Dostawa obuwia ochronnego i roboczego

Data publikacji: 07.03.2019
CPV: 18800000-7 obuwie 18812200-6 buty gumowe

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11654

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-07 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-03-29 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_opferty.pdf

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

Data publikacji: 06.03.2019
CPV: 18100000-0 odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki 18200000-1 odzież wierzchnia 18300000-2 części garderoby

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11653

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-06 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-04-03 informacja-o-rostrzygnieciu-postepowania.pdf

Dostawa fabrycznie nowych pługów do odśnieżania

Data publikacji: 05.03.2019
CPV: 43313000-0 - Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe 34144440-4 – Piaskarki 16810000-6 - Części maszyn rolniczych

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11646

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-20 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-03-13 informacja-otwarcie-ofert.pdf
2019-03-26 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

Dostawa fabrycznie nowych obciążników do ciągników

Data publikacji: 05.03.2019
CPV: 43313000-0 - Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe 34144440-4 – Piaskarki 16810000-6 - Części maszyn rolniczych

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11645

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-05 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-03-13 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-03-21 informacja-o-wyborze-najkorzytsniejszej-oferty-postepowania.pdf

Dostawa części do kosiarek i ciągników

Data publikacji: 05.03.2019
CPV: 16310000-1 Kosiarki 16800000-3 Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11644

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-05 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-03-13 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-03-20 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Zakup przenośnych urządzeń pomiarowych

Data publikacji: 21.02.2019
CPV: 38344000-8 Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń; 38434560-9 Analizatory chemiczne; 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych; 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadająca numery REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł – wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, adres www: http://www.gpw.katowice.pl/  zaprasza do złożenia oferty na  Zakup Przenośnych Urządzeń Pomiarowych.   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.03.2019 roku do godz. 9:00  na adres:  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19,  40-026 Katowice.   Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.  w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 15.03.2019 r. o godz. 9:30 w Sali nr 7 (parter budynku). Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową lub osobiście. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-21 zaproszenie-siwz.pdf
2019-02-21 zal-nr-1-opz.pdf
2019-02-21 zal-nr-2-formularz-ofertowy.pdf
2019-02-21 zal-nr-3-projekt-umowy.pdf
2019-02-21 zal-nr-4-oswiadczenie-o-spelnienie-warunkow-w-postepowaniu.pdf
2019-02-21 zal-nr-5-zawiadomienie-o-przetwarzania-danych-osobowych.pdf
2019-02-21 zal-nr-6-umowa-wykaz-osob.pdf
2019-02-21 zal-nr-7__umowa-protokol-odbioru.pdf
2019-02-21 zal-nr-8-klauzula-rodo.pdf
2019-02-21 zal-nr-9-klauzula-rodo.pdf
2019-02-21 zal-nr-2-formularz-ofertowy.docx
2019-02-21 zal-nr-4-oswiadczenie-o-spelnienie-warunkow-w-postepowaniu.docx
2019-02-21 zal-nr-5-zawiadomienie-o-przetwarzania-danych-osobowych.docx
2019-02-26 zmiana-tresci-zaproszenia-siwz-26022019.pdf
2019-02-26 zaproszenie-siwz-tekst-jednolity-26022019.pdf
2019-02-26 zal-nr-2-formularz-ofertowy_ver-26022019.pdf
2019-02-26 zal-nr-8-klauzula-rodo_ver-26022019.pdf
2019-03-25 ogloszenie_z_otwarcia_ofert.pdf

Dostawa bonów żywieniowych w ilości 16 900 sztuk

Data publikacji: 15.02.2019
CPV: 30199770 – 8 - Talony na posiłki

Dostawa bonów żywieniowych w ilości 16 900 sztuk. Nr postępowania: OZ/322/9/2019 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien zapoznać  się z treścią w/w Regulaminu. Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php. (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl). Dokumenty oraz informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3438/details Ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ - należy złożyć w terminie do dnia 26 lutego 2019 do godz. 12:00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-15 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-02-26 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-03-26 zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Przebudowa pokrycia dachowego budynku transformatorowni, ul. Rozalki 1 w Piekarach Śląskich.

Data publikacji: 11.02.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Przebudowa pokrycia dachowego budynku transformatorowni, ul. Rozalki 1 w Piekarach Śląskich.

Nr postępowania OZ/322/6/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

Dokumenty i informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3309/details

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ. 

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 28.02.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 28.02.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich (w formie pisemnej) w dniu 28.02.2019 r. o godzinie 10:30 w sali nr 7 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert ze zmianami do nich (w formie elektronicznej) nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 28.02.2019 r. o godzinie 10:30. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 04.03.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 04.03.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich (w formie pisemnej) w dniu 04.03.2019 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert ze zmianami do nich (w formie elektronicznej) nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 04.03.2019 r. o godzinie 10:30.Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-11 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-02-25 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2019-03-04 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-03-26 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Dostawa fabrycznie nowych koron (grzybków) do dysz filtracyjnych w ilości 34 000 sztuk dla Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

Data publikacji: 11.02.2019
CPV: 44165300-7 Tuleje

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11610

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-11 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-02-25 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf