Dematerializacja akcji Spółki

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A (dalej: Spółka) informuje, że od 1 marca 2021 r. obowiązuje zasada, zgodnie z którą akcje przysługujące akcjonariuszom w spółkach akcyjnych zostały pozbawione formy tradycyjnego dokumentu. Dematerializacja akcji polega na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) zapisem elektronicznym widniejącym w systemie informatycznym w ramach Rejestru Akcjonariuszy.

Powyższe oznacza, że z datą 1 marca 2021 r. odpowiednikiem dokumentu akcji są zapisy w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez profesjonalny podmiot zewnętrzny za pomocą systemu informatycznego. Aby dokonać procesu dematerializacji konieczne jest złożenie w Spółce oryginału odcinka zbiorowego akcji.

Podmiotem, który prowadzi Rejestr Akcjonariuszy dla Spółki jest: BM PKO BP S.A.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki (40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19):
- osobiście w dni robocze w godzinach od 9:00 do 13:00 lub
- listownie (bezpiecznymi przesyłkami poleconymi lub kurierskimi), przy czym nadawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki.

Akcjonariusze, którzy nie złożyli jeszcze dokumentów akcji w celu ich dematerializacji i wpisu do rejestru akcjonariuszy mogą to uczynić do dnia 1 marca 2026 roku zgodnie z procedurami wdrożonymi przez Spółkę.

Akcjonariusze posiadający w dalszym ciągu papierowe dokumenty akcji do czasu niewpisana do Rejestru Akcjonariuszy nie będą mogli korzystać ze swoich praw udziałowych tj. nie będą mogli m.in. wykonywać prawa głosu na zgromadzeniach Spółki, nie będą uprawnieni do dywidendy itp.

Dokumenty akcji zachowują moc dowodową do dnia 1 marca 2026 roku w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki. Jeśli zatem w tym okresie Akcjonariusz złoży w Spółce dokument akcji, zostanie wpisany do Rejestru Akcjonariuszy, co ponownie umożliwi mu wykonywanie wspomnianych powyżej praw udziałowych. Po dniu 1 marca 2026 roku Akcjonariusz, który nie złożył dokumentu akcji zostanie pozbawiony ochrony praw udziałowych i utraci roszczenie o wpisanie go do Rejestru Akcjonariuszy na podstawie posiadanych dokumentów akcji Spółki.

PRZYPOMINAMY, ŻE W SPÓŁCE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

- oryginał odcinka zbiorowego akcji,
- wypełniony wniosek o wpis do Rejestru Akcjonariuszy opatrzony własnoręcznym podpisem.

KONTAKT:

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 9:00 – 12:00 pod nr telefonu (32) 60 38 639, (32) 60 38 708 lub pod adresem e-mail: akcje@gpw.katowice.pl

Do pobrania:

- Oświadczenie akcjonariusza os. fizyczna (docx)
- Pokwitowanie os. fizyczna z oświadczeniami (docx)
- Pokwitowanie os. fizyczna bez ośwaidczeń (docx)
- Oświadczenie akcjonariusza os. prawna (pdf)
- Pokwitowanie os. prawna z oświadczeniem (docx)
- Pokwitowanie os. prawna bez oświadczenia (docx)
- PKO BP SA informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)