Dialog techniczny

Dialog techniczny dotyczący: Dostawy fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową koparkę oraz Dostawy fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową ładowarkę próżniową.

Data publikacji: 10.07.2018
CPV:

Dialog techniczny w zakresie:

Części 2     Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową koparkę.

Części 3     Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową ładowarkę próżniową.Z uwagi na planowane udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z podziałem na 3 części:

Część 1     Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przewozu materiałów niebezpiecznych;

Część 2     Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową koparkę;

Część 3     Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową ładowarkę próżniową;

(zwanym dalej: Zamówieniem)

przeprowadzony zostanie dialog techniczny, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu uzyskania informacji od uczestników dialogu technicznego niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SIWZ) oraz określenia warunków umowy (zwanym dalej: Dialogiem Technicznym).

Zamawiający Informuje, że celem Dialogu Technicznego jest uzyskanie informacji od Uczestników Dialogu niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie Zamówienia, w tym przygotowania SIWZ, a w szczególności określenia warunków umowy – w tym warunków gwarancji oraz warunków płatności, w zakresie część 2 i 3 Zamówienia.

Dialog Techniczny prowadzony będzie na podstawie postanowień Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach (zwanym dalej: Regulaminem).

Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym można składać:

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;

b) faksem na nr 326038634

c) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  zamowienia@gpw.katowice.pl

Termin składania zgłoszeń do udziału w Dialogu Technicznym: 12 lipca 2018 r.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-10 ogloszenie-o-dialogu-technicznym.pdf
2018-07-10 zalacznik-nr-1-2-do-ogloszenia-o-dialogu.docx
2018-08-08 informacja-o-zakonczeniu-dialogu-technicznego.pdf

Przebudowa stanowisk legalizacji wraz z układem zasilania w Oddziale Gospodarki Wodomierzowej – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Data publikacji: 06.12.2017
CPV:

Przebudowa stanowisk legalizacji wraz z układem zasilania w Oddziale Gospodarki Wodomierzowej – w formule zaprojektuj i wybuduj. NR ZZ/DT/3/2017
 

Z uwagi na planowane udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa stanowisk legalizacji wraz z układem zasilania w Oddziale Gospodarki Wodomierzowej – w formule zaprojektuj i wybuduj” przeprowadzony zostanie dialog techniczny w celu uzyskania od Uczestników informacji o funkcjonujących na rynku technologiach i innowacjach pozwalających na zastosowanie rozwiązań zapewniających skuteczną realizację zamówienia i najbardziej efektywne funkcjonowanie instalacji.

Dialog techniczny (dalej Dialog) prowadzony jest na podstawie Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu można składać:

a)   osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem (w formie pisemnej) w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

b)   faksem na nr: 32 60 38 634,

c)   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@gpw.katowice.pl

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa dnia 21 grudnia 2017 r. do godz.: 13:00.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-06 ogloszenie-o-dialogu-technicznym.pdf
2017-12-06 zalacznik-nr-1-2-do-ogloszenia.docx
2018-08-22 informacja-o-zakonczeniu-dialogu-technicznego.pdf