Dialog techniczny

Dialog techniczny dotyczący: Dostawy fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową koparkę oraz Dostawy fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową ładowarkę próżniową.

Data publikacji: 10.07.2018
CPV:

Dialog techniczny w zakresie:

Części 2     Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową koparkę.

Części 3     Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową ładowarkę próżniową.Z uwagi na planowane udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z podziałem na 3 części:

Część 1     Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przewozu materiałów niebezpiecznych;

Część 2     Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową koparkę;

Część 3     Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową ładowarkę próżniową;

(zwanym dalej: Zamówieniem)

przeprowadzony zostanie dialog techniczny, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu uzyskania informacji od uczestników dialogu technicznego niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SIWZ) oraz określenia warunków umowy (zwanym dalej: Dialogiem Technicznym).

Zamawiający Informuje, że celem Dialogu Technicznego jest uzyskanie informacji od Uczestników Dialogu niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie Zamówienia, w tym przygotowania SIWZ, a w szczególności określenia warunków umowy – w tym warunków gwarancji oraz warunków płatności, w zakresie część 2 i 3 Zamówienia.

Dialog Techniczny prowadzony będzie na podstawie postanowień Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach (zwanym dalej: Regulaminem).

Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym można składać:

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;

b) faksem na nr 326038634

c) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  zamowienia@gpw.katowice.pl

Termin składania zgłoszeń do udziału w Dialogu Technicznym: 12 lipca 2018 r.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-10 ogloszenie-o-dialogu-technicznym.pdf
2018-07-10 zalacznik-nr-1-2-do-ogloszenia-o-dialogu.docx
2018-08-08 informacja-o-zakonczeniu-dialogu-technicznego.pdf