ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Historia

Od 130 lat na śląsku istnieje zbiorowy system zaopatrzenia w wodę, który dostarcza wodę dla ludności i przemysłu regionu. W opracowanym w 1875 r. sprawozdaniu dotyczącym zaopatrzenia GOP w wodę wynikało, że w 10 miejscowościach zapotrzebowanie na wodę pokrywane jest poniżej 35 %, a w 20 pomiędzy 35 – 70 %. Przeprowadzona dodatkowo kontrola sanitarna potwierdziła katastrofalną sytuację i groźbę samounicestwienia okręgu przemysłowego. W latach 80 tych XIX wieku zapadły pierwsze decyzje budowy systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla mieszkańców Górnego Śląska. Podyktowane to było stale pogarszającą się jakością wody czerpanej przez ludność z lokalnych studni i zbiorników powierzchniowych, jak również jej zanikiem spowodowanym rozwijającym się górnictwem. Nie bez znaczenia była również panująca w latach 1876 – 1877 epidemia tyfusu i susza.
W 1882 r. zakończono realizację Karchowickiej Studni Głębinowej. Rok ten przyjmuję się jako początek budowy systemu zaopatrzenia w wodę regionu Górnego Śląska. Jest to również rok powstania Górnośląskich Wodociągów. Przez całe dziesięciolecia system ten modernizowany, rozbudowywany, obejmował swoim zasięgiem coraz większy obszar. W rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę można wyróżnić kilka okresów rozwoju: do I wojny światowej, okres międzywojenny, okres po II wojnie światowej, okres po przemianach ustrojowych po 1989 roku.
Z chwilą wygaśnięcia Konwencji Genewskiej obszar zaopatrywany w wodę przez Państwowe Zakłady Wodociągowe rozpadł się na dwie części. Południową obejmującą górnośląski okręg przemysłowy i północną obejmującą gminy pow. tarnogórskiego. Po drugiej wojnie światowej wraz z rozwojem regionu następował systematyczny wzrost zapotrzebowania na wodę. Według stanu na 1990 r. ówczesne Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach mogło pochwalić się następującymi danymi: Wielkość produkcji – 1 860 tys. m³/dobę, liczba ujęć i stacji uzdatniania – 85, liczba zaopatrywanych w wodę mieszkańców województwa – 4 mln, liczba zaopatrywanych zakładów przemysłowych – 3 427, liczba innych instytucji – 17 881, długość sieci magistralnej – 1 695 km, długość sieci rozdzielczej – 6 862 km, długość przyłączy – 3 490 km.
W 1991 roku następuje podział przedsiębiorstwa. Powstaje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów zajmujące się hurtową dostawą wody, oraz lokalne przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne zajmujące się dostawą wody odbiorcom indywidualnym.

Obecnie system charakteryzuje się: wysokosprawnymi urządzeniami do uzdatniania wody, siecią rurociągów umożliwiających przerzut wody pomiędzy poszczególnymi rejonami aglomeracji, możliwościami magazynowania wody i wyrównywania jej rozbiorów poprzez zbiorniki sieciowe, rezerwami produkcyjnymi umożliwiającymi dostawy wody nawet w przypadku wystąpienia awarii któregoś z elementów systemu. Na system ten składają się: dwa Zakłady Uzdatniania Wody (ZUW), dziewięć Stacji Uzdatniania Wody (SUW), osiem Oddziałów Sieci Magistralnej (OSM), dziewięć kompleksów sieciowych zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 374 tysiące m3, około 900 km wodociągowej sieci magistralnej o średnicy do 1,8m.
1 stycznia 2006 roku przekształcono Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, której organami są Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd.

8 listopada 2007r. Samorząd Województwa Śląskiego stał się właścicielem 80% akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 28 lutego 2009 zakończył się proces wydawania 15% akcji przedsiębiorstwa dla akcjonariatu pracowniczego. Dnia 08 marca 2013 r. Ministerstwo Skarbu Państwa zbyło ponad 3 mln. szt. akcji GPW S.A. Obecna struktura akcjonariatu około 80% Województwo Śląskie i około 20% pozostali Akcjonariusze. Przedsiębiorstwo stało się własnością Całego Regionu.

Kalendarium

 • 1882-09-30 Wybudowanie pierwszego ujęcia wody w Zawadzie.
 • 1884-06-14 wybudowanie ujęcia wody w Reptach Śląskich.
 • 1905-07-20 wybudowanie ujęcia Rozalia. Dalsza intensywna rozbudowa wodociągów, wybudowanie m.in. ujęcia Rozalia.
 • 1930-08-15 Wybudowanie ujęcia w Maczkach.

  Wybodowanie ujęcia w Maczkach

 • 1949-04-20 powstanie Państwowych Zakładów Wodociągowych.

  Powstanie Państwowych Zakładów Wodociągowych

 • 1950-09-21 przekształcenie Państwowych Zakładów Wodociągowych na Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach.

  Przekształcenie Państwowych Zakładów Wodociągowych na Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach (obecne Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.).

  Dobowa produkcja wody wszystkich funkcjonujących ujęć wody wynosiła wtedy niespełna 160 tys. m3/d.

 • 1956-05-11 zbiornik wodny w Goczałkowicach na Wiśle i SUW w Goczałkowicach .

  W ramach programu inwestycyjnego w latach 1950-1993 wybudowano i oddano do użytku zbiornik wodny w Goczałkowicach na Wiśle i stację uzdatniania wody w Goczałkowicach (pierwszy etap 1956 r.)

 • 1972-03-20 ujęcie wody na zbiorniku Czaniec.

  W ramach programu inwestycyjnego wybudowano i oddano do użytku ujęcie wody na zbiorniku Czaniec wykorzystujące zasoby kaskady zbiorników wodnych Tresna - Porąbka - Czaniec ze stacją uzdatniania wody w Kobiernicach.

 • 1983-04-19 Rozpoczeto realizację projektu "Wodociąg Grupowy Dziećkowice".

  Zwiększenie ilości produkowanej wody nie nadążało jednak za wzrostem zapotrzebowania. Dla zapewnienia dostaw na tak wysokim poziomie, zwłaszcza w rejony najbardziej dotknięte deficytem wody, w 1983 roku rozpoczęto realizację największego i najbardziej nowoczesnego kompleksu wodociągowego, pn.: "Wodociąg Grupowy Dziećkowice".

 • 1984-06-13 rozbudowa SUW Goczałkowice.

  W ramach programu inwestycyjnego wybudowano i oddano do użytku rozbudowę SUW Goczałkowice (tzw. Wodociąg GOCZA II z przerzutem wody z ujęcia Czaniec na SUW Goczałkowice)

 • 1991-08-04 utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach.

  utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach

 • 1993-04-09 Uruchomienie pierwszego etapu inwestycji "Wodociąg Grupowy Dziećkowice".

  Pierwszy etap  inwestycji "Wodociąg Grupowy Dziećkowice" uruchomiono w 1993 roku, dając bardzo dobrą wodę, w ilości w pełni pokrywającej zapotrzebowanie.Poza wymienionymi wybudowano jeszcze w tamtym czasie stacje uzdatniania wody w Bibieli, Strumieniu, Będzinie, Kobiernicach, Łazach, Kozłowej Górze oraz Miedarach.

  Obecnie długość magistralnej sieci wodociągowej wynosi ponad 900 km, pompownie i zbiorniki wyrównawcze mają łącznie pojemność około 374 tys m3.

 • 2005-12-22 wpisanie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego.

  wpisanie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000247533

 • 2006-01-01 Działalność jako Spółka Akcyjna.

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów rozpoczęło działalność w nowej formie prawnej - jako Spółka Akcyjna ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa 

 • 2007-11-08 Przejęcie przez Samorząd Województwa Śląskiego.

  Akcje Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów S.A. zostały przejęte przez Samorząd Województwa Śląskiego.