ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Informacje dla Akcjonariuszy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, że w związku z kierowanymi przez Akcjonariuszy pytaniami dotyczącymi działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiony został elektroniczny system informacyjny.
Osobami uprawnionymi do korzystania z systemu są Akcjonariusze, którym w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji w formie elektronicznej przysługują akcje Spółki.

Zaloguj się Załóż konto

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, GPW S.A.) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuje, że:
 1. Administratorem danych akcjonariuszy jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice; tel: +48 32 60 38 861; fax: +48 32 60 38 614; e-mail: gpw@gpw.katowice.pl. Spółka odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się w Spółce z Inspektorem Ochrony Danych.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w GPW S.A. to: iodo@gpw.katowice.pl lub tel: +48 32 60 38 868.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • wprowadzanie zmian w księdze akcyjnej Spółki wynikających z art. 341§1, §2, §3, §7 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 z późn. zmianami, dalej: KSH) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wypełnianie praw akcjonariuszy związanych z wydawaniem odcinków zbiorowych akcji wynikających z art. 328 i 358 KSH oraz art. 6 ust. 1) lit. c) RODO;
  • wypełnianie praw akcjonariuszy związanych z prawem do udziału w zysku Spółki wynikających z art. 348 § 2 KSH oraz ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 z późn. zmianami i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wypełnianie praw akcjonariuszy związanych z prawem do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach wynikających z art. 406, 407 i 410 KSH oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wypełnianie praw akcjonariuszy związanych z dostępem do informacji wynikających z art. 395 § 5 KSH, z § 17 Statutu Spółki oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wypełnianie praw akcjonariuszy związanych z przeglądaniem księgi akcyjnej oraz żądaniem jej odpisu wynikających z art. 341 § 7 KSH oraz art. 6 ust. 1) lit. c) RODO;
  • procedowanie w sprawie ustalania prawa do skorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z pierwokupu lub nabycia akcji Spółki wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362. z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 1) lit. c) RODO;
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikających z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w przetwarzaniu danych dla celów historycznych i archiwalnych Spółki wynikających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych akcjonariuszy w związku z realizacją celów wskazanych w ust. 3 mogą być:
  • akcjonariusze uprawnieni do przeglądania księgi akcyjnej i żądający odpisu księgi akcyjnej na podstawie art. 341 § 7 KSH;
  • Spółka na podstawie art. 341 KSH;
  • podmioty świadczące usługi związane z obsługą walnych zgromadzeń, (w szczególności podmioty dostarczające i obsługujące systemy liczenia głosów na walnym zgromadzeniu);
  • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
  • organy publiczne, sądy oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa;
  • notariusze sporządzający protokoły z walnych zgromadzeń;
  • dostawcy usług IT dla Spółki (w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej);
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ;
  • podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu zapewnienia realizacji płatności;
  • podmioty, które współpracują ze Spółką przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  • podmioty, które świadczą wobec Spółki usługi archiwizacji dokumentów.
 5. Dane osobowe akcjonariuszy będą przetwarzane przez okres posiadania statusu akcjonariusza Spółki, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres:
  • niezbędny do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
  • niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji,
  • w celach archiwalnych, do czasu zakończenia działania Administratora, jednak nie dłużej niż 15 lat.
 6. Akcjonariuszom przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, wynikającego z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, wynikającego z art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, wynikającego z art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wynikającego z art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, wynikającego z art. 20 RODO (gdy jest to zasadne i wynika z zastosowanych rozwiązań organizacyjno-technologicznych);
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, wynikającego z art. 21 RODO (gdy jest to zasadne i wynika z zastosowanych rozwiązań organizacyjno-technologicznych).
 7. Akcjonariuszom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Po cofnięciu zgody jakakolwiek czynność zw. z przetwarzaniem zostaje zakończona, o ile nie wywołuje to kolizji prawnej z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Dane osobowe akcjonariuszy nie będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym akcjonariuszu na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z cyfrowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy przyszłych zachowań akcjonariusza).
 9. Akcjonariuszom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zawsze w sytuacji, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 10. Podanie danych osobowych przez akcjonariusza jest niezbędne do wprowadzenia zmian i prowadzenia księgi akcyjnej. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wpisania do księgi akcyjnej a co za tym idzie również z możliwości z korzystania z praw akcjonariuszy.

Najczęściej zadawane pytania

I. Rejestr Akcjonariuszy i dematerializacja akcji

1. Co to jest Rejestr Akcjonariuszy i kto go prowadzi?
Rejestr Akcjonariuszy to prowadzony w systemie informatycznym wykaz Akcjonariuszy Spółki. Od 01 marca 2021 r. zastąpi on księgę akcyjną. Rejestr Akcjonariuszy prowadzony jest przez odrębny podmiot, podmiot, który na podstawie ustawy jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, co nie oznacza, że sam rejestr jest takim rachunkiem. Podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. jest mBank S.A., który został wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. W jaki sposób oraz od kiedy i do kiedy najpóźniej Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji (odcinki zbiorowe akcji)?
O miejscu i terminie, od którego dokumenty odcinków zbiorowych akcji będą mogły być składane, Spółka informuje 5-krotnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, po raz pierwszy pod koniec września 2020 r. Stosowna Informacja ukaże się na stronie internetowej Spółki www.gpw.katowice.pl, w zakładce „Informacje dla Akcjonariuszy”. W praktyce, aby zapewnić sprawność wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy najlepiej będzie złożyć dokumenty akcji do końca stycznia 2021 r. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, ale także różną sytuację Akcjonariuszy (ich wiek, stan zdrowia) dopuszcza możliwość złożenia dokumentów akcji oraz wniosku o wpis do Rejestru Akcjonariuszy drogą korespondencyjną. Zastrzec jednak należy, że ryzyko dotarcia przesyłki do Spółki będzie obciążać Akcjonariusza.
3. Co stanie się z dokumentami odcinków zbiorowych akcji?
Dokumenty odcinków zbiorowych akcji podlegają złożeniu w Spółce, od dnia pierwszego wezwania do ich składania. Spółka wyda Akcjonariuszowi pokwitowanie złożenia dokumentów. Pokwitowanie to będzie miało charakter tylko dowodowy, nie stanowi ono podstawy wykonywania uprawnień i zbywania akcji. Dokumenty akcji utracą moc prawną z dniem 01 marca 2021 r. Dotyczy to także dokumentów, które nie zostały złożone w Spółce. Po dniu 01 marca 2021 r. dokumenty te nadal można jednak składać w Spółce w celu uzyskania wpisu do Rejestru Akcjonariuszy – ostatecznym terminem na złożenie tych dokumentów jest data 01 marca 2026 r.
4. Czy księga akcyjna będzie nadal istnieć?
Po 1 marca 2021 r. księga akcyjna przestanie stanowić podstawę wykonywania uprawnień przez Akcjonariuszy. Nie będą w niej dokonywane wpisy. Jej rolę przejmie Rejestr Akcjonariuszy. Księga akcyjna zostanie zamknięta i zachowana jedynie dla celów dowodowych.
5. Czy akcje przestaną istnieć?
Nie. Akcje nadal będą nadal istnieć, w takiej liczbie, o takiej wartości nominalnej, z takimi uprawnieniami jak dotychczas. Utrata mocy prawnej dotyczy tylko formy dokumentu odcinka zbiorowego akcji. Dokumenty te ponieważ zostaną zastąpione wpisem do Rejestru Akcjonariuszy. Od 01 marca 2021 r. Spółki nie będą już wydawać dokumentów akcji ani też nie będą prowadziły księgi akcyjnej.
6. Jakie dokumenty musi złożyć Akcjonariusz, żeby zostać wpisanym do Rejestru Akcjonariuszy?
Akcjonariusz powinien w Spółce złożyć: wypełniony wniosek o wpis do Rejestru Akcjonariuszy oraz oryginał/y odcinka zbiorowego akcji. Akcjonariusz po złożeniu wskazanych dokumentów otrzyma stosowne pokwitowanie.
7. Złożenie akcji przez współuprawnionych
Jeżeli akcje są przedmiotem współwłasności, złożenia dokumentów powinien dokonać wspólny przedstawiciel współuprawnionych bądź ustanowiony przez niego pełnomocnik. Wymagane będzie okazanie dokumentu potwierdzającego ustanowienie wspólnego przedstawiciela.
8. Ile razy Spółka będzie wzywać Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce?
Spółka ma obowiązek wezwać Akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie (pierwsze wezwanie musi nastąpić do dnia 30 września 2020 r., ostatnie do 30 stycznia 2021 r.).
9. Czy osoba niewpisana do Rejestru Akcjonariuszy, ale posiadająca akcje w formie dokumentu, będzie nadal uważana za Akcjonariusza?
Nie. Od 01 marca 2021 roku wobec Spółki uważać się będzie za Akcjonariusza tylko tę osobę, która będzie wpisana do Rejestru Akcjonariuszy.
10. Co się stanie, jeśli Akcjonariusz posiadający dokument akcji nie zostanie wpisany do Rejestru Akcjonariuszy?
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie nowelizacji k.s.h.
11. W jakiej formie prowadzony jest Rejestr Akcjonariuszy?
Rejestr Akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych. Niezależnie od formy Rejestru Akcjonariuszy podmiot prowadzący ten Rejestr prowadzi go w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych.
12. Kto ma dostęp do danych w Rejestrze Akcjonariuszy?
Rejestr Akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego Akcjonariusza. Podmioty te mają prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy i mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z Rejestru Akcjonariuszy.
13. W jaki sposób Akcjonariusz będzie mógł potwierdzić po 01 marca 2021 r., że przysługują mu akcje?
Jeżeli Akcjonariusz chce wykonywać uprawnienia z akcji, powinien wystąpić o wydanie tzw. świadectwa Rejestrowego. Zgodnie z art. 3286 § 1 k.s.h., na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo Rejestrowe (świadectwo Rejestrowe). Podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa Rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania. Świadectwo Rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze Akcjonariuszy. Uwaga: świadectwo to nie będzie potrzebne do wypłaty dywidendy Akcjonariuszom wpisanym do Rejestru Akcjonariuszy. Jeżeli Akcjonariusz nie będzie chciał wykonywać praw z akcji, lecz tylko potwierdzić przysługującą mu liczbę akcji (np. wobec kupującego akcji, osoby obdarowanej), będzie mógł wystąpić o wydanie, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z Rejestru Akcjonariuszy.
14. Czy świadectwo Rejestrowe może być wystawione bezterminowo lub z terminem „do odwołania”?
Zgodnie z art. 328 § 5 pkt 10 k.s.h, świadectwo Rejestrowe musi zawierać termin jego ważności. Może on być określony zarówno poprzez wskazanie określonej daty końcowej jego ważności, jak i poprzez wskazanie zdarzenia przyszłego, pewnego, tak, by można było precyzyjnie określić moment, w którym traci ono ważność. Nie może być wystawione bezterminowo lub do odwołania.
15. Co się stanie, gdy Akcjonariusz utraci dokument imiennego świadectwa rejestrowego w czasie jego ważności?
W razie utraty lub zniszczenia dokumentu świadectwa Rejestrowego przed upływem terminu jego ważności, na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu, podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy wystawia nowy dokument świadectwa Rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu świadectwa Rejestrowego (art. 3288 § 5 k.s.h.). 
16. Kiedy Akcjonariusz będzie mógł wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu po 01 marca 2021 roku?
Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą mieć prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
17. Co w przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu odcinka zbiorowego akcji?
W przypadku zniszczenia lub utraty odcinka zbiorowego akcji istnieje możliwość wystawienia duplikatu dokumentu. Umorzenie oraz wydanie odcinka zbiorowego akcji jest uregulowane w §10 Statutu Spółki.
18. Jak ma postąpić firma inwestycyjna gdy zgłosi się do niej osoba z umową nabycia akcji (oraz dokumentami akcji) zawartą przed dniem zawarcia umowy ze spółką o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy?
Umowa sprzedaży akcji jest dokumentem na podstawie, którego firma inwestycyjna może dokonać zmiany wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy. Nie ma tu znaczenia czy taka umowa została zawarta przed zawarciem przez spółkę umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy. Może ona zatem stanowić podstawę wpisu w tym Rejestrze. Istotne jest czy zbywca akcji figuruje jako Akcjonariusz w Rejestrze prowadzonym przez firmę inwestycyjną bądź przedstawia niezbędne dokumenty potwierdzające ten fakt.
19. Co w przypadku zmiany danych osobowych/adresowych Akcjonariusza?
Akcjonariusz, którego dane (np. nazwisko, adres zamieszkania) uległy zmianie powinien złożyć wniosek o aktualizację danych. Wniosek taki powinien zostać złożony bezpośrednio do Domu Maklerskiego prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.

II. Dywidenda
 

1. Jak będzie wypłacana dywidenda po 01 marca 2021 r.?
Dywidenda będzie wypłacana osobom ujawnionym w Rejestrze Akcjonariuszy w tzw. dniu dywidendy, czyli w dniu powzięcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku bądź w innym dniu wskazanym w tej uchwale, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. O sposobie wypłaty Akcjonariusze będą informowani odrębnymi ogłoszeniami i komunikatami. Niezależnie od przyjętej formy wypłaty wskazana jest aktualizacja danych Akcjonariuszy, które zmieniły się np. adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego, czy numeru rachunku bankowego.
2. Gdzie zgłaszać się po wypłatę dywidendy?
Spółka informuje, że wypłata dywidendy pozostaje w gestii Spółki. Dom Maklerski prowadzący Rejestr Akcjonariuszy nie będzie pośredniczył w wypłacaniu dywidend. Każda dywidenda wymaga zgłoszenia przez Akcjonariusza osobnego wniosku o wypłatę.
3. Czy można działać przez pełnomocnika?
Każdy Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika, który będzie w jego imieniu dokonywał wszystkich lub niektórych czynności związanych z posiadanymi przez mocodawcę akcjami.
4. Co powinni zrobić spadkobiercy Akcjonariusza?
W razie śmierci Akcjonariusza, spadkobiercy powinni wpierw uzyskać prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia sporządzone przez notariusza.

1) Jeżeli nastąpi to przed 1 marca 2021 r., spadkobiercy poprzez wspólnego przedstawiciela powinni złożyć w Spółce prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia przez notariusza, jak również dokument akcji (odcinek zbiorowy) i wniosek o wpis do rejestru akcjonariuszy w celu dematerializacji i ujawnienia ich od 01 marca 2021 r. w Rejestrze Akcjonariuszy, a także umowę działu spadku lub umowę częściowego działu spadku, jeżeli została zawarta i dotyczy tych akcji.

2) Jeżeli nastąpi to po 01 marca 2021 r., a zmarły Akcjonariusz nie był jeszcze ujawniony w Rejestrze Akcjonariuszy, spadkobiercy poprzez wspólnego przedstawiciela powinni złożyć w Spółce prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia przez notariusza, jak również dokument akcji (odcinek zbiorowy) i wniosek o wpis do rejestru akcjonariuszy w celu dematerializacji i ujawnienia ich w Rejestrze Akcjonariuszy, a także umowę działu spadku lub umowę częściowego działu spadku, jeżeli została zawarta i dotyczy tych akcji.

3) Jeżeli nastąpi to po 01 marca 2021 r., a zmarły Akcjonariusz był już ujawniony w Rejestrze Akcjonariuszy, spadkobiercy poprzez wspólnego przedstawiciela powinni odpowiednie dokumenty złożyć bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu Rejestr Akcjonariuszy.

III. Pozostałe
 

1. Prawo pierwokupu akcji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Co to oznacza?
Na podstawie art. 3a ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: „Ustawa”), Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (dalej: „KOWR”) przysługuje odpowiednio prawo pierwokupu oraz prawo nabycia akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (dalej: „Spółka”). Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest bowiem właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha. Więcej informacji znajduje się na pod linkiem
2. Platforma informacyjna dla Akcjonariuszy. Co to takiego?
Spółka zapewnia Akcjonariuszom dostęp do informacji finansowych, dokumentów związanych z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy oraz odpowiedziami Spółki na pytania przesyłane przez Akcjonariuszy. Z systemu mogą korzystać Akcjonariusze, którym w dniu złożenia wniosku o dostęp do Platformy informacyjnej dla Akcjonariuszy przysługują akcje Spółki. By mieć dostęp do wspomnianej platformy Akcjonariusz powinien złożyć w Spółce wypełniony wniosek o nadanie unikalnego loginu i hasła dostępu. Więcej informacji znajduje się na pod linkiem.
3. Jaka jest cena akcji?
Wartość nominalna 1 akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wynosi 7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100).
4. Czy Spółka może polecić kogoś kto kupuje akcje?
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. nie pośredniczy w kupnie/sprzedaży akcji Spółki.