Klauzula informacyjna RODO

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, GPW S.A.) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuje, że:
 1. Administratorem danych akcjonariuszy jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice; tel: +48 32 60 38 861; fax: +48 32 60 38 614; e-mail: gpw@gpw.katowice.pl. Spółka odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się w Spółce z Inspektorem Ochrony Danych.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w GPW S.A. to: iodo@gpw.katowice.pl lub tel: +48 32 60 38 868.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • wprowadzanie zmian w księdze akcyjnej Spółki wynikających z art. 341§1, §2, §3, §7 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 z późn. zmianami, dalej: KSH) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wypełnianie praw akcjonariuszy związanych z wydawaniem odcinków zbiorowych akcji wynikających z art. 328 i 358 KSH oraz art. 6 ust. 1) lit. c) RODO;
  • wypełnianie praw akcjonariuszy związanych z prawem do udziału w zysku Spółki wynikających z art. 348 § 2 KSH oraz ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 z późn. zmianami i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wypełnianie praw akcjonariuszy związanych z prawem do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach wynikających z art. 406, 407 i 410 KSH oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wypełnianie praw akcjonariuszy związanych z dostępem do informacji wynikających z art. 395 § 5 KSH, z § 17 Statutu Spółki oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wypełnianie praw akcjonariuszy związanych z przeglądaniem księgi akcyjnej oraz żądaniem jej odpisu wynikających z art. 341 § 7 KSH oraz art. 6 ust. 1) lit. c) RODO;
  • procedowanie w sprawie ustalania prawa do skorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z pierwokupu lub nabycia akcji Spółki wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362. z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 1) lit. c) RODO;
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikających z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w przetwarzaniu danych dla celów historycznych i archiwalnych Spółki wynikających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych akcjonariuszy w związku z realizacją celów wskazanych w ust. 3 mogą być:
  • akcjonariusze uprawnieni do przeglądania księgi akcyjnej i żądający odpisu księgi akcyjnej na podstawie art. 341 § 7 KSH;
  • Spółka na podstawie art. 341 KSH;
  • podmioty świadczące usługi związane z obsługą walnych zgromadzeń, (w szczególności podmioty dostarczające i obsługujące systemy liczenia głosów na walnym zgromadzeniu);
  • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
  • organy publiczne, sądy oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa;
  • notariusze sporządzający protokoły z walnych zgromadzeń;
  • dostawcy usług IT dla Spółki (w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej);
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ;
  • podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu zapewnienia realizacji płatności;
  • podmioty, które współpracują ze Spółką przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  • podmioty, które świadczą wobec Spółki usługi archiwizacji dokumentów.
 5. Dane osobowe akcjonariuszy będą przetwarzane przez okres posiadania statusu akcjonariusza Spółki, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres:
  • niezbędny do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
  • niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji,
  • w celach archiwalnych, do czasu zakończenia działania Administratora, jednak nie dłużej niż 15 lat.
 6. Akcjonariuszom przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, wynikającego z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, wynikającego z art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, wynikającego z art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wynikającego z art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, wynikającego z art. 20 RODO (gdy jest to zasadne i wynika z zastosowanych rozwiązań organizacyjno-technologicznych);
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, wynikającego z art. 21 RODO (gdy jest to zasadne i wynika z zastosowanych rozwiązań organizacyjno-technologicznych).
 7. Akcjonariuszom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Po cofnięciu zgody jakakolwiek czynność zw. z przetwarzaniem zostaje zakończona, o ile nie wywołuje to kolizji prawnej z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Dane osobowe akcjonariuszy nie będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym akcjonariuszu na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z cyfrowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy przyszłych zachowań akcjonariusza).
 9. Akcjonariuszom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zawsze w sytuacji, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 10. Podanie danych osobowych przez akcjonariusza jest niezbędne do wprowadzenia zmian i prowadzenia księgi akcyjnej. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wpisania do księgi akcyjnej a co za tym idzie również z możliwości z korzystania z praw akcjonariuszy.