ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 21.01.2011
CPV: CPV 24311900-6 Chlor,24312220-2 Podchloryn sodowy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/95/2010 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na:Dostawę dezynfekantów do wody przeznaczonej do spożycia z podziałem na II części: Część I Dostawa chloru ciekłego w ilości 170,00 ton Część II Dostawa chloranu (I) sodu (podchlorynu sodu) w ilości 380,00 ton

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf