ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 24.01.2011
CPV: CPV 31122000-7 Jednostki prądotwórcze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00 zł, wpłacono w całości zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na: "Dostawę fabrycznie nowych przenośnych agregatów prądotwórczych zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze umowy" Nr postępowania: OG/322/100/2010

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania_agregat.pdf