ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 08.02.2011
CPV: CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Modernizacja pieca obrotowego Stacji Regeneracji Węgli Aktywnych w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice. Nr postępowania: OG/322/5/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_modernizacja_pieca_obrotowego.pdf
2011-11-02 siwz_modernizacja_pieca_obrotowego.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami_oraz_modyfikacja_siwz.pdf