ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 08.02.2011
CPV: CPV 38552000-9 Mierniki elektroniczne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00 zł, wpłacono w całości zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na wykonanie zadania pn.: Dostawa mierników, regulatorów, zasilaczy i innych urządzeń elektronicznych z podziałem na 3 części: Część I. Dostawa mierników i regulatorów uniwersalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod CPV: 38552000-9 Mierniki elektroniczne Część II. Dostawa innej aparatury zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod CPV: 31221000-1 Przełączniki elektryczne, 38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące Część III. Dostawa zasilaczy i separatorów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod CPV: 31153000-3 Prostowniki, 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych Nr postępowania: OG/322/105/2010

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf