ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia

Data publikacji: 08.02.2011
CPV: CPV 71351923-2 - usługi pomiarów batymetrycznych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl, www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na zadanie pn: "Badania i pomiary stopnia zalądowania Zbiornika Kozłowa Góra wraz z określeniem aktualizacji krzywych pojemności i zalewu"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 badania_i_pomiary_stopnia.pdf