ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 09.02.2011
CPV: CPV 42122200-2 pompy cieczowe wyporowo - tłokowe, 421 22220- 8 pompy ściekowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000 zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 60-38-861, fax: +48 32 60-38-614, http://www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na wykonanie zadania pn: "Dostawa fabrycznie nowych pomp różnych dla wskazanych jednostek organizacyjnych Spółki z podziałem na dwie części tj: Część nr 1 Dostawa fabrycznie nowej pompy do wody brudnej typ FA Część nr 2 Dostawa fabrycznie nowej pompy wirowej wałowej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf