ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 24.02.2011
CPV: CPV 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, faks +48 32 6038614, http://www.gpw.katowice.pl na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/103/2010 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie cytowanej wyżej ustawy na: "Zakup energii elektrycznej na okres 01.04.2011r. do 31.12.2011r."

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf