ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 25.02.2011
CPV: CPV CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608.393.000,00zł, wpłacono w całości tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie zadania : Przyłączenie do sieci ENION S.A. Będzin budynków zakładowych na terenie SUW Maczki" Nr postępowania : OG/322/ 13 /2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 siwz.pdf
2011-11-02 ogloszenie.pdf
2011-11-02 warunki_przylaczenia.pdf