ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 04.03.2011
CPV: CPV 24314100-9 Nadmanganian potasu

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet: www.gpw.katowice.pl, zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/3/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: "Dostawę nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu) w ilości 8,00 ton - utleniacza do wody przeznaczonej do spożycia. Kod CPV: 24314100-9 Nadmanganian potasu

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf