ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 08.03.2011
CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/2/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na zadanie pn :Zasilanie w energię elektryczną budynku socjalno - biurowego na OSM Mikołów

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf