Dostawa podchlorynu sodu.

Data publikacji: 06.03.2019
CPV: 24312220-2 Podchloryn sodowy

Dostawa podchlorynu sodu

Nr postępowania OZ/322/13/2019 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2018 poz.1986 z późn.zm. – dalej „Ustawa”). W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3831/details

Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  w zakładce „ OFERTY” nie później niż do dnia 9 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  w zakładce „ OFERTY” nie później niż do dnia 15 kwietnia 201r. do godziny 10:00.

    

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-06 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe-nr-2019-ojs046-106480-pl.pdf
2019-03-20 wyslane-sprostowanie_ogloszenie-zmian.pdf
2019-03-25 opublikowane-sprostowanie-ogloszenie-zmian-nr-2019-ojs059-137546-pl.pdf
2019-04-15 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-06-14 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2019-07-19 opublikowane-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia_zamowienia-sektorowe-nr-2019-ojs138-341050-pl.pdf