Zakup paliw płynnych dla pojazdów Spółki

Data publikacji: 27.03.2019
CPV: 09132100-4 Benzyna bezołowiowa 09134100-8 Olej napędowy

Zakup paliw płynnych dla pojazdów Spółki Nr postępowania: nr OZ/322/15/2019 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tejże Ustawy.   Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn.zm.) tj. z wykorzystaniem (za pośrednictwem) oprogramowania w postaci platformy zakupowej (zwanej dalej „Platformą”) dostępnej pod adresem:
−     https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
−     https://oneplace.marketplanet.pl
zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale XVI SIWZ.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż do dnia 29 kwietnia 2019r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:30 w sali nr 7 w siedzibie Zamawiającego.   ZMIANA TERMINU: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż do dnia 06 maja  2019r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 06 maja 2019 r. o godzinie 10:30 w sali nr 7 w siedzibie Zamawiającego. 


Dokumentacja postępowania została zamieszczona na Platformie w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy, pod następującym linkiem
DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA.