Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki

Data publikacji: 12.04.2019
CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie; 15821200-1 – herbatniki słodkie; 15841000-5 – kakao; 15842000-2 – czekolada i wyroby cukiernicze

Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki.

Nr postępowania OZ/322/18/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn.zm.) tj.: za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php. (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl) lub https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.:

a)      w formie pisemnej (tj. w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem)

lub

b)      w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca.

Ofertę w formie pisemnej w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 24.04.2019 r. do godziny 10.00.  Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisania na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego.

lub

Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć poprzez Platformę pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 24.04.2019 r. do godziny 10.00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XX SIWZ. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na  Platformie, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XX ust. 11 pkt 11.11. SIWZ.  Dokumenty oraz informacje  dotyczące  prowadzonego  postępowania można uzyskać  pod adresem:

 https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/4786/details


 

Uwaga: Zmiania terminu składania ofertOfertę w formie pisemnej w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 26.04.2019 r. do godziny 10.00.  Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisania na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego.

lub

Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć poprzez Platformę pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 26.04.2019 r. do godziny 10.00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XX SIWZ. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na  Platformie, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XX ust. 11 pkt 11.11. SIWZ.   

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-12 ogloszenie_o-zamowieniu-.pdf
2019-04-16 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-04-18 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-ii.pdf
2019-04-26 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-04-26 zalacznik_do-inf._z-otwarcia-ofert.doc
2019-05-15 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2019-05-27 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf