„Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz imprezy integracyjnej dla pracowników Spółki”

Data publikacji: 17.04.2019
CPV: 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Nr postępowania: OZ/322/19/2019 „Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.  oraz imprezy integracyjnej dla pracowników Spółki” realizowana z podziałem na dwie części: Część 1: Organizacja regat żeglarskich Część 2: Organizacja imprezy integracyjnej Postępowanie dotyczy usług społecznych o wartości poniżej 750 000 euro w odniesieniu, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  Szczegółowe zasady postępowania określa Ogłoszenie o zamówieniu – zasady postępowania. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice,), w Kancelarii (parter) nie później niż do dnia 26.04.2019r. do godziny 11:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 26.04.2019r. o godzinie 11:30 w sali nr  7 w siedzibie Zamawiającego. Uwaga: Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej).  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-17 ogloszenie-o-zamowieniu-zasady-postepowania.pdf
2019-04-17 strona-tytulowa-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2019-04-17 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.docx
2019-04-26 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-05-17 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf