Modernizacja wodociągu DN 1400 Murcki - Zagórze

Data publikacji: 18.04.2019
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Modernizacja wodociągu DN 1400 Murcki - Zagórze

Nr postępowania OZ/322/20/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu. Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:
https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php. (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl)
Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z Instrukcją dla Wykonawcy – dostępną pod linkiem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce pn.: Regulacje i procedury procesu zakupowego.
 
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ.  
O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 07 maja 2019r. do godziny 10:00.
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisania na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego.
Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:
 https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do  dnia   07 maja 2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.
 O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/4955/details

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-18 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-06-06 zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf