Remont zbiorników wody uzdatnionej – Przepompownia Paprocany

Data publikacji: 17.05.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont zbiorników wody uzdatnionej – Przepompownia Paprocany

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-17 przedmiar-robot-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-17 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi_025_1407_2019.doc
2019-05-17 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-17 zdjecia-pogladowe-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-31 informacja-z-otwarcia-ofert_zpi-025-1407-2019.pdf
2019-07-09 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ppi_025_1407_2019.pdf