„Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: - Zadanie nr 1: Likwidacja budynku kompresorów nr inw. I-00013890 - Zadanie nr 2: Oddział Produkcji Wody Brzezinka likwidacja filtrów pospiesznych nr inw. II-13909, w tym likwidacja zbiornika wody czystej nr inw. II-13902, likwidacja osadnika do napowietrzania wody nr inw. II-13910 oraz likwidacja osadnika żelaza nr inw. II-13911

Data publikacji: 17.05.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:
- Zadanie nr 1: Likwidacja budynku kompresorów nr inw. I-00013890
- Zadanie nr 2: Oddział Produkcji Wody Brzezinka likwidacja filtrów pospiesznych nr inw. II-13909, w tym likwidacja zbiornika wody czystej nr inw. II-13902, likwidacja osadnika do napowietrzania wody nr inw. II-13910 oraz likwidacja osadnika żelaza nr inw. II-13911

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-17 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-budynek-ppi_025_1408_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-obiekty-ppi_025_1408_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi_025_1408_2019.pdf
2019-05-17 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi_025_1408_2019.doc
2019-05-17 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi_025_1408_2019.pdf
2019-05-31 informacja-z-otwarcia-ofert_zpi-025-1408-2019.pdf
2019-07-09 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ppi_025_1408_2019.pdf