Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Naprawa – uszczelnienie zbiorników – OES Czarny Las”

Data publikacji: 27.06.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Naprawa – uszczelnienie zbiorników – OES Czarny Las”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zalacznik-5-ekspertyza.pdf
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zalacznik-5-ekspertyza_zalacznik-nr-1.pdf
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zalacznik-5-ekspertyza_zalacznik-nr-2.pdf
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zalacznik-6-projekt-umowy.pdf
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zalaczniki-1-4-edytowalne.doc
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2019-07-08 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-ppi_025_1794_2019.pdf
2019-07-12 informacja-z-otwarcia-ofert-ppi-025-1794-2019.pdf
2019-08-12 20190809_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ppi-025-1794-2019.pdf