Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „SUW Kozłowa Góra: Likwidacja suwnicy na chlorowni oraz wciągnika elektrycznego w Kozłowej Górze, Likwidacja suwnicy na pompowni w Czeladzi ul. Staszica”

Data publikacji: 11.07.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „SUW Kozłowa Góra:
Likwidacja suwnicy na chlorowni oraz wciągnika elektrycznego w Kozłowej Górze,
Likwidacja suwnicy na pompowni w Czeladzi ul. Staszica”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 lipca 2019 roku do godz. 12:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 26 lipca 2019 roku o godz. 13:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-07-11 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia_likwidacja-czeladz-ppi-025-1948-2019.pdf
2019-07-11 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia_likwidacja-kozlowa-gora-ppi-025-1948-2019.pdf
2019-07-11 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-025-1948-2019.pdf
2019-07-11 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi-025-1948-2019.doc
2019-07-11 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-025-1948-2019.pdf
2019-07-26 20190726_informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-1948-2019.pdf
2019-09-12 20190911_ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania-ppi-025-1948-2019.pdf