OES Mikołów – Remont schodów wejściowych do budynku administracyjno - socjalnego

Data publikacji: 12.07.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

OES Mikołów – Remont schodów wejściowych do budynku administracyjno - socjalnego

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 lipca roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 26 lipca 2019 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-07-12 ppi-025-1949-2019-przedmiar.pdf
2019-07-12 ppi-025-1949-2019-zalacznik-nr-1-do-4-edytowalne.doc
2019-07-12 ppi-025-1949-2019-zalacznik-nr-5-opis-techniczny.pdf
2019-07-12 ppi-025-1949-2019-zalacznik-nr-6-projekt-umowy.pdf
2019-07-12 ppi-025-1949-2019-zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2019-10-18 20190925_ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania_ppi-025-1949-2019.pdf