Malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych w budynku biurowym przy ul. Wojewódzkiej 10 w Katowicach

Data publikacji: 09.08.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

"Malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych w budynku biurowym przy ul. Wojewódzkiej 10 w Katowicach"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-08-09 przedmiar-ppi_025_2100_2019-.pdf
2019-08-09 zalacznik-5-opis-techniczny-ppi_025_2100_2019-.pdf
2019-08-09 zalacznik-6-projekt-umowy-do-ppi_025_2100_2019-.pdf
2019-08-09 zalaczniki-1_4_edytowalne-w_ppi_025_2100_2019_.doc
2019-08-09 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi_025_2100_2019_.pdf
2019-08-23 informacja-z-otwarcia-ofert-ppi_025_2100_2019.pdf
2019-09-17 20190917_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ppi-025-2100-2019.pdf