Przeprowadzenie rozpoznania występowania zanieczyszczenia PPCP w wybranych obszarach SUW/ZUW w obszarze działania Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach.

Data publikacji: 12.08.2019
CPV: 73111000-3 – laboratoryjne usługi badawcze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

"Przeprowadzenie rozpoznania występowania zanieczyszczenia PPCP w wybranych obszarach SUW/ZUW w obszarze działania Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach."

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia 2019 roku do godz. 9:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice.
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową lub osobiście. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 9:30 w Sali nr 7 (parter budynku).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w języku angielskim.

Górnośląskie Przedsiębriostwo Wodociagów SA w Katowicach (a joint stock company), Poland, Katowice 40-026, Wojewódzka 19, registered by the District Court Katowice – Wschód in Katowice, 8th Commercial Division of the National Court Register under the number 0000247533, identified with the statistical ID number (REGON) 271506695, Tax ID No (NIP) 634 012 87 88, amount of the share capital: PLN 425,875,100.00 – paid up in total, tel +48 332 6038861, fax +48 32 6038614, website: http://www.gpw.katowice.pl/, would like to invite to submit an offer for:

“Carry out detection of the presence of PPCP contamination in selected areas of Water Treatment Station/Water Treatment Plants within the area of operation of Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA of Katowice”.

The bid shall be submitted by August 21, 2019 by 9:00 am to the address Katowice 40-026, Wojewódzka 19, Poland.
Bids can be submitted by post or personally. The date and hour of delivery of the consignment to the Procuring Entity shall be decisive.
All bids received by the Procuring Entity after the above deadline shall not be opened and shall be promptly returned to the Contractors.
The bid opening (open to the public) will be made on August 21, 2019 at 9:30 am in Room 7 (ground floor).                  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-08-13 zal_1_opz.pdf
2019-08-13 zal_2_formularz_ofertowy.pdf
2019-08-13 zal_3_umowa.pdf
2019-08-13 zal_4_oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.pdf
2019-08-13 zal_5_rodo.pdf
2019-09-04 zaproszenie-siwz-.pdf
2019-08-13 appendix1_translationen.pdf
2019-08-13 appendix2_translationen.pdf
2019-08-13 appendix3_translationen.pdf
2019-08-13 appendix4_translationen.pdf
2019-08-13 appendix5_translationen.pdf
2019-08-13 invitation_translation.pdf
2019-08-23 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-09-04 ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf