Badanie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Data publikacji: 02.09.2019
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

 

Badanie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Pisemne oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna za 2019 r. i 2020 r. – przeznaczona dla Rady Nadzorczej” w terminie do dnia 10 września 2019 r., do godz. 8.30 w Sekretariacie Prezesa Zarządu, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach przez Komisję powołaną przez Radę Nadzorczą Spółki. Nie przewiduje się obecności Wykonawców przy otwarciu ofert.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-09-02 zal.1-do-zaproszenia_formularz-ofertowy.docx
2019-09-02 zal.2-do-zaproszenia_umowa-na-badanie-z-firma-audytorska.docx
2019-09-02 zaproszenie-do-skladania-ofert.doc