Remont budynku filtrów pospiesznych – SUW Będzin

Data publikacji: 24.07.2020
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont budynku filtrów pospiesznych – SUW Będzin

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-07-24 20200724_przedmiar_ppi_024_1774_2020.pdf
2020-07-24 20200724_zalacznik_5_opis_techniczny_ppi_024_1774_2020.pdf
2020-07-24 20200724_zalacznik_6_wzor_umowy_ppi_024_1774_2020.pdf
2020-07-24 20200724_zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_1774_2020.doc
2020-07-24 20200724_zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_1774_2020.pdf
2020-08-20 20200820_ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_ppi_024_1774_2020.pdf