ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 570 ton.

Data publikacji: 29.06.2021
CPV: 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Nr postępowania: FZP/322/25/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:
Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 139 ust.1 Ustawy – Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 30.07.2021 r. godz. 10:00:00.
DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/32507/details