ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Wymiana naświetli w budynku zbiorników wstępnych – ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 29.07.2021
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana naświetli w budynku zbiorników wstępnych – ZUW Dziećkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 13 sierpnia 2021 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-07-29 przedmiar-robot-ppi-024-2258-2021.pdf
2021-07-29 zalacznik-5_opis-techniczny-ppi-024-2258-2021.pdf
2021-07-29 zalacznik-6_projekt-umowy-ppi-024-2258-2021.pdf
2021-07-29 zalaczniki-1_4-edytowalne.doc
2021-07-29 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-2258-2021.pdf
2021-07-29 dokumentacja-fotograficzna.pdf
2021-07-29 rysunek-1.pdf
2021-08-13 210813_informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-024-2258-2021.pdf
2021-09-14 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_2258_2021.pdf